Google překladač: English Deutsch

Altair získává S-FRAME Software

Autor článku: Altair   

Tags: Akvizice | Altair | Analýzy | Konstrukce | S-FRAME Software | Statika

AltairCM008TowerModel-2134Al­tair ozná­mil 10. srpna, že kou­pil S-FRAME Soft­ware, soft­wa­ro­vou plat­for­mu pro struk­tu­rál­ní ana­lý­zu, kte­rou in­že­ný­ři po­u­ží­va­jí k vy­hod­no­ce­ní schop­nos­ti kon­struk­ce odo­lá­vat vněj­ší­mu za­tí­že­ní (jako je vítr, voda a sníh), a splňující po­ža­dav­ky na kon­strukč­ní před­pi­sy po celém světě. Špič­ko­ví ar­chi­tek­to­nič­tí kli­en­ti vy­u­ží­va­jí so­fis­ti­ko­va­nou tech­no­lo­gii Al­tai­ru již více než 30 let – rov­něž po­u­ží­va­nou k na­vr­ho­vá­ní mo­der­ních mo­der­ních le­ta­del a au­to­mo­bi­lů – k vý­vo­ji ně­kte­rých z nej­i­no­va­tiv­něj­ších a neji­ko­nič­těj­ších sta­veb na světě.

Vy­u­ži­tí sta­tic­kých vý­po­čtů me­to­dou ko­neč­ných prvků a pod­po­ra před­pi­sů od S-FRAME Soft­wa­ru s vy­so­ce spo­leh­li­vý­mi ře­še­ní­mi op­ti­ma­li­za­ce sta­ti­ky od Al­tai­ru umož­ní ar­chi­tek­tům a sta­veb­ním in­že­ný­rům být ino­va­tiv­něj­ší a při­vá­dět k ži­vo­tu své vize při do­dr­žo­vá­ní míst­ních po­ža­dav­ků na před­pi­sy.
S-FRAME Soft­ware bude k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím Al­tair Units, pa­ten­to­va­né­ho li­cenč­ní­ho mo­de­lu Al­tai­ru za­lo­že­né­ho na před­plat­ném, který umožňuje or­ga­ni­za­cím pla­tit pouze za to, co je­jich za­měst­nan­ci po­ža­du­jí, když to po­tře­bu­jí.


Mohlo by vás zajímat: