Google překladač: English Deutsch

OnRobot RG2 přinesl Yokoyama Kogyo 35% úsporu

Autor článku: OnRobot   

Tags: Automatizace | OnRobot | Robotika | Yo­koya­ma Kogyo

Yokoyama Kogyo RG2-2134OnRo­bot uvedl, že spo­leč­nost Yo­koya­ma Kogyo, ja­pon­ský vý­rob­ce z od­vět­ví au­to­mo­ti­ve, do­sá­hl s po­mo­cí ucho­po­va­če RG2 vý­znam­né úspo­ry ná­kla­dů při do­dr­že­ní vy­so­ké kva­li­ty pro­duk­tů a bez­peč­nos­ti práce. Spo­leč­nost zvo­li­la tech­no­lo­gii OnRo­bot jako ide­ál­ní do těs­ných pro­stor, s na­sta­vi­tel­ný­mi pa­ra­me­t­ry, a kom­pa­ti­bi­li­tou s ko­la­bo­ra­tiv­ní­mi ro­bo­ty ja­ké­ko­liv znač­ky.

Ucho­po­vač OnRo­bot RG2 v kom­bi­na­ci s ro­bo­tic­kým ra­me­nem znač­ky AUBO po­mohl au­to­ma­ti­zo­vat do té doby ma­nu­ál­ní pro­ce­sy ob­slu­hy stro­jů pro ražbu dílů. Ko­la­bo­ra­tiv­ní apli­ka­ce ne­vy­ža­du­je mnoho místa ani spe­ci­ál­ní zá­bra­ny a umožňuje pra­cov­ní­kům pra­co­vat v těsné blíz­kos­ti ko­bo­ta. Pra­cov­ní­ci navíc nyní ne­muse­jí stát ho­di­ny u stro­jů a mohou se vě­no­vat dů­le­ži­těj­ším úko­lům.

Stej­ně jako ostat­ní vý­rob­ci tak i Yo­koya­ma Kogyo v ob­do­bí pan­de­mie če­li­la akut­ní­mu ne­do­stat­ku pra­cov­ní síly a hle­da­la mož­nos­ti au­to­ma­ti­za­ce ně­kte­rých pro­ce­sů. Tech­no­lo­gie OnRo­bot po­skyt­la přes­ně tu jed­no­du­chost na­sa­ze­ní a vy­u­ži­tí, která ušet­ři­la spous­tu času a ná­kla­dů ty­pic­kých pro velké au­to­ma­ti­zač­ní pro­jek­ty.
Díky au­to­ma­ti­za­ci úkolu do­ká­za­la spo­leč­nost Yo­koya­ma ušet­řit cel­ko­vě 35 % ná­kla­dů a zá­ro­veň zvý­šit bez­peč­nost práce svých za­měst­nan­ců, kteří se navíc ne­muse­jí vě­no­vat únav­ným, ru­tin­ním čin­nos­tem. Ucho­po­vač RG2 po­sky­tu­je ne­o­me­ze­né mož­nos­ti ke sta­bil­ní­mu úcho­pu dílů růz­ných tvarů, což za­ru­ču­je kon­zis­tent­ní kva­li­tu při je­jich zpra­co­vá­ní.

Video k dispozici zde.


Mohlo by vás zajímat: