Google překladač: English Deutsch

ModuleWorks uvádí 2021.08 CAD/CAM softwarové komponenty

Autor článku: ModuleWorks   

Tags: 2021.08 | CAD/CAM | ModuleWorks | Obrábění | Software Components

Module Works-digitalmanufactoring-2134Mo­du­leWorks ozna­mu­je vy­dá­ní svých 2021.08 CAD/CAM softwarových komponent. Toto druhé le­toš­ní vy­dá­ní ob­sa­hu­je nové a vy­lep­še­né funk­ce v celé pro­duk­to­vé řadě, včet­ně no­vých funk­cí zlep­šu­jí­cích výkon pro ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní, 2osé ob­rá­bě­ní a Pri­me­Tur­ning.

Au­to­ma­tic­ké do­kon­čo­va­cí me­to­dy pro ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní

Tato nová funk­ce pro ví­ce­o­sé ob­rá­bě­ní au­to­ma­tic­ky apli­ku­je zbý­va­jí­cí do­kon­čo­va­cí cyk­lus na všech­ny zbý­va­jí­cí ne­ob­ro­be­né ob­las­ti, na které ne­by­lo možné do­sáh­nout ope­ra­cí do­kon­čo­vá­ní stěn a den.
Ope­ra­ce do­kon­čo­vá­ní stěn a den ob­sa­hu­jí in­for­ma­ce o tom, které ob­las­ti lze ob­rá­bět a které ob­las­ti ni­ko­li. Nový cyk­lus od­po­čin­ko­vé do­kon­čo­va­cí práce au­to­ma­tic­ky ex­tra­hu­je tyto in­for­ma­ce z ope­ra­cí a vy­tvo­ří od­po­čin­ko­vou ob­last ob­rá­bě­ní, na kte­rou lze do­sáh­nout po­mo­cí ji­né­ho ná­stro­je s au­to­ma­tic­kým na­klá­pě­ním.
Ope­rá­to­ři si mohou vy­brat, které ob­las­ti budou ob­rá­bět a které křiv­ky po­u­žít jako vo­di­cí křiv­ky.

2021 08 Multiaxis Rest Finishing-1-2134

2osé hru­bo­vá­ní a do­kon­čo­vá­ní v jedné ope­ra­ci

Tato nová funk­ce pro dvou­o­sé ob­ry­so­vé gra­ví­ro­vá­ní umožňuje ope­rá­to­rům při­dat ko­neč­ný prů­chod pro­fi­lu k hru­bo­va­cím ope­ra­cím. To urych­lu­je gra­ví­ro­va­cí pro­ces, pro­to­že hru­bo­vá­ní a do­kon­čo­vá­ní se nyní pro­vá­dí v je­di­né ope­ra­ci.

2021 08 Wireframe Engrave Final profile pass-2-2134

Na­sta­vi­tel­ná sek­ven­ce ob­rá­bě­ní pro 2osé gra­ví­ro­vá­ní

Vý­bě­rem jedné z no­vých mož­nos­tí tří­dě­ní pro ob­ry­so­vý gra­ví­ro­va­cí 2D cyk­lus mohou ope­rá­to­ři upra­vit po­sloup­nost, ve které jsou ob­rá­bě­ny prvky sou­čás­ti. Díky tomu je snad­né po­u­žít gra­ví­ro­va­cí vzor na ši­ro­kou škálu scé­ná­řů. K dis­po­zi­ci jsou au­to­ma­tic­ké a ma­nu­ál­ní mož­nos­ti pro de­fi­no­vá­ní svis­lé a vo­do­rov­né sek­ven­ce dráhy ná­stro­je pro gra­ví­ro­vá­ní a mož­nost, která op­ti­ma­li­zu­je časy ob­rá­bě­ní po­mo­cí mi­ni­mál­ní délky spo­je­ní.

2021 08 2DMachining Sorting-3-2134

Čis­tí­cí prů­chod Pri­me­Tur­ning

Vy­čiš­tě­ní je novou funk­cí hru­bo­va­cí­ho cyklu Pri­me­Tur­ning. Po spuš­tě­ní hru­bo­va­cí­ho cyklu s ope­ra­cí vstu­pu do ob­lou­ku je někdy po­ne­chán ne­žá­dou­cí ma­te­ri­ál v ro­zích po­lo­to­va­ru. Nový čis­ti­cí prů­chod au­to­ma­tic­ky od­stra­ní ne­žá­dou­cí zbyt­ko­vý ma­te­ri­ál, aby bylo za­jiš­tě­no čisté a vy­so­ce kva­lit­ní hru­bo­vá­ní.

2021 08 Prime Turning Clean up pass-4-2134

Další po­drob­nos­ti o vy­dá­ní Mo­du­leWorks 2021.08 jsou k dis­po­zi­ci v nej­no­věj­ších vi­deích Mo­du­leWorks na You­Tu­be: Co je no­vé­ho v Mo­du­leWorks 2021.08.

Vy­dá­ní Mo­du­leWorks 2021.08 je nyní pro zákazníky k dis­po­zi­ci ke sta­že­ní z webu Mo­du­leWorks.


Mohlo by vás zajímat: