Google překladač: English Deutsch

HTC VIVE Pro 2 Full Kit vstupuje do prodeje

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: Headset | HTC Vive | Předobjednávky | Pro 2 Full kit | Virtuální realita

Pro2 fullkit key-visual-2137Spo­leč­nost HTC VIVE ozná­mi­la 13. 9. za­há­je­ní pro­de­je kom­plet­ní sady pro pré­mi­o­vou vir­tu­ál­ní re­a­li­tu HTC VIVE Pro 2 Full kit. Ta stojí na ne­dáv­no před­sta­ve­ném he­ad­se­tu HTC Vive Pro 2, který si dosud mohli po­ří­dit pouze fa­nouš­ci, kteří již byli vy­ba­ve­ni zá­klad­no­vý­mi sta­ni­ce­mi a ovla­da­či. V rámci předob­jed­ná­vek, které budou spuš­tě­ny 23. září 2021, zís­ka­jí fa­nouš­ci nejen bez­kon­ku­renč­ní he­ad­set, dva po­hy­bo­vé VIVE ovla­da­če a dvě zá­klad­no­vé sta­ni­ce stan­dar­du Steam VR 2.0, a také dár­ko­vý vou­cher 50 €.

Ten bude možné vy­u­žít na nákup ja­ké­ho­ko­li zboží v ob­cho­dě, kde jej předob­jed­na­jí.

První sady HTC VIVE Pro 2 Full kit budou ode­slá­ny 14. října 2021 po uza­vře­ní předob­jed­ná­vek. Ná­sled­ně bude set do­stup­ný v rámci běž­né­ho pro­de­je na strán­kách www.​vive.​com, v ob­cho­dě Alza.​cz a u vy­bra­ných part­ne­rů za cenu 37 490 Kč.
Vy­so­ké 5K roz­li­še­ní he­ad­se­tu HTC VIVE Pro 2 spo­je­né se 120 Hz ob­no­vo­va­cí frek­ven­cí a 120° zor­ným úhlem před­sta­vu­jí nový stan­dard kva­li­ty zob­ra­ze­ní. Po­dí­lí se na něm dvo­ji­ce rych­lých 2,5K LCD dis­plejů s RGB ma­ti­cí i ino­va­tiv­ní op­tic­ká se­sta­va in­te­gru­jí­cí pro každé oko dvě čočky místo jedné. Vý­sled­kem je prak­tic­ky eli­mi­no­va­ný scre­en-door efekt a per­fekt­ní os­t­rost ob­ra­zu v celém roz­sa­hu zor­né­ho pole. Uži­va­te­lé se tak mohou těšit na ještě při­ro­ze­něj­ší zá­ži­tek s in­ten­ziv­něj­ším po­ci­tem po­hl­ce­ní. Tomu na­po­má­há i špič­ko­vá er­go­no­mie s na­sta­ve­ním vzdá­le­nos­ti očí (IPD), kom­fort­ním sys­té­mem uchy­ce­ní na hlavě a v ne­po­sled­ní řadě per­fekt­ním pře­do­zad­ním vy­vá­že­ním. Ne­chy­bí ani mož­nost do­pl­ně­ní o bez­drá­to­vý adap­tér HTC Vive Wi­re­less.


Mohlo by vás zajímat: