Google překladač: English Deutsch

Rockwell propojil Studio 5000 s digitálními dvojčaty Ansys

Autor článku: Rockwell Automation   

Tags: ANSYS | Rockwell Automation | Simulace | Studio 5000 | Twin Builder

Rockwell-2139Spo­leč­nos­ti Roc­kwell Au­to­mati­onAnsys ozná­mi­ly pro­po­je­ní vy­lep­še­né­ho si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 s di­gi­tál­ní­mi dvoj­ča­ty Ansys. To dává in­že­ný­rům au­to­ma­ti­za­ce a pro­ce­sů nové mož­nos­ti vy­u­ži­tí si­mu­la­cí k vy­lep­še­ní kon­struk­ce, roz­mís­tě­ní a vý­kon­nos­ti prů­mys­lo­vých pro­vo­zů. Si­mu­lač­ní roz­hra­ní Stu­dio 5000 pro­po­ju­je prů­mys­lo­vé ří­di­cí sys­témy Roc­kwell Au­to­mati­on s ná­stro­ji pro si­mu­la­ci a mo­de­lo­vá­ní.

Nej­no­věj­ší verze ná­stro­je roz­ši­řu­je tuto ko­nek­ti­vi­tu na Ansys Twin Bu­il­der, před­ní soft­ware po­u­ží­va­ný k vy­tvá­ře­ní di­gi­tál­ních dvoj­čat za­lo­že­ných na si­mu­la­cích ne­bo­li di­gi­tál­ních replik fy­zic­kých pro­střed­ků. Soft­ware vy­u­ží­vá mul­ti­fy­zi­kál­ní me­to­dy ke zjiš­tě­ní, jaký mohou mít prvky re­ál­né­ho světa, jako jsou prů­to­ky, me­cha­nic­ké zá­tě­že a te­pel­né pro­fi­ly, dopad na vý­kon­nost a kon­di­ci za­ří­ze­ní.

Při­po­je­ním ří­di­cí­ho sys­té­mu k soft­wa­ru Ansys Twin Bu­il­der mohou uži­va­te­lé si­mu­lo­vat kom­plex­ní fy­zi­kál­ní pro­ce­sy a vklá­dat do ří­di­cí­ho sys­té­mu re­a­lis­tic­ké vstu­py. To může při­nést roz­sáh­lý vhled do ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu za­ří­ze­ní. Na­pří­klad spuš­tě­ní si­mu­lač­ní­ho mo­de­lu pa­ra­lel­ně s fy­zic­kým sys­té­mem během vý­ro­by může po­mo­ci od­ha­lit mož­nos­ti op­ti­ma­li­za­ce vý­kon­nos­ti v re­ál­ném čase.

In­že­ný­ři mohou po­mo­cí di­gi­tál­ních dvoj­čat a si­mu­la­cí vy­lep­šit kon­struk­ci, do­dá­ní a vý­kon­nost sys­té­mu po­mo­cí:

  • vy­tvá­ře­ní a tes­to­vá­ní kon­struk­cí za­ří­ze­ní ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru, aby se ušet­řil čas in­že­ný­rů a sní­ži­la po­tře­ba vy­tvá­řet ná­klad­né fy­zic­ké pro­to­ty­py,
  • vir­tu­ál­ní­ho uvá­dě­ní za­ří­ze­ní do pro­vo­zu, aby se pře­de­šlo pře­kva­pe­ním při na­jíž­dě­ní ve vý­rob­ních zá­vo­dech,
  • po­rov­ná­vá­ní si­mu­lo­va­né a sku­teč­né vý­kon­nos­ti sys­té­mu za úče­lem iden­ti­fi­ka­ce se­ří­ze­ní, které mohou zlep­šit efek­ti­vi­tu, pro­duk­ci apod.,
  • tes­to­vá­ní změn pro­ce­sů ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru před je­jich za­ve­de­ním ve fy­zic­kém sys­té­mu za úče­lem urych­le­ní vý­rob­ní ka­pa­ci­ty nebo ji­ných aspek­tů vý­kon­nos­ti,
  • vý­po­čtů zbý­va­jí­cí ži­vot­nos­ti sou­čás­tí, aby mohly být vy­mě­ně­ny dříve, než způ­so­bí ne­plá­no­va­né od­stáv­ky, jako sou­část stra­te­gie před­ví­da­né údrž­by,
  • na­bí­ze­ní ško­le­ní ob­slu­hy ve vir­tu­ál­ním pro­stře­dí, kde není nutné mít k dis­po­zi­ci vy­ba­ve­ní a ob­slu­ha může být pro­ško­le­na pro ne­ob­vyk­lé nebo ne­bez­peč­né si­tu­a­ce.

Spo­je­ní di­gi­tál­ní­ho a fy­zic­ké­ho světa po­mo­cí si­mu­lač­ní­ho roz­hra­ní Stu­dio 5000 vy­tvá­ří ob­rov­skou hod­no­tu pro uži­va­te­le. Může jim to po­mo­ci rych­le­ji a lev­ně­ji pře­jít od kon­cepč­ních ná­vrhů k fy­zic­kým za­ří­ze­ním. A během vý­ro­by to může při­nést nová uži­teč­ná zjiš­tě­ní. Uži­va­te­lé mohou na­pří­klad zo­hled­nit možné scé­ná­ře vý­vo­je, aby po­cho­pi­li dopad změn na pro­ces. Lze vy­tvá­řet vir­tu­ál­ní sen­zo­ry pro odhad hod­not, které jsou jinak pří­liš drahé nebo není možné je v sou­čas­nos­ti zís­kat, a mohou před­ví­dat vý­sled­ky, jako jsou po­ru­chy, které na­ru­šu­jí roz­ho­du­jí­cí fak­tor hos­po­da­ře­ní.

Si­mu­lač­ní roz­hra­ní Stu­dio 5000 umožňuje uži­va­te­lům pro­po­jit di­gi­tál­ní dvoj­če s emu­lo­va­ným nebo fy­zic­kým pro­ce­so­rem. Při­po­je­ní k emu­lo­va­né­mu pro­ce­so­ru jim může po­mo­ci op­ti­ma­li­zo­vat vý­ro­bu ve fázi ná­vr­hu ještě před­tím, než mají k dis­po­zi­ci fy­zic­ký pro­ce­sor nebo za­ří­ze­ní. Při­po­je­ní k fy­zic­ké­mu pro­ce­so­ru jim umožňuje vy­tvo­řit di­gi­tál­ní dvoj­če, které si­mu­lu­je, jak by za­ří­ze­ní mělo fun­go­vat, a po­rov­nat jej se sku­teč­nou vý­kon­nos­tí.
Více in­for­ma­cí zjis­tí­te v re­la­ci Ansys Si­mu­lati­on World www.simulationworld.com.


Mohlo by vás zajímat: