Google překladač: English Deutsch

Webinář Není čas na změnu?

Autor článku: Advanced Engineering   

Tags: Advanced Engineering | Altair | CAE | CFD | HyperMesh | Webináře

AdvancedEng Neni cas na zmenu-2147Webi­nář spo­leč­nos­ti Advan­ced En­gi­nee­ring je určen pro všech­ny za­čí­na­jí­cí, ale i zku­še­něj­ší kon­struk­té­ry, vý­po­čtá­ře, ma­na­že­ry a všech­ny ty, kteří ne­zna­jí všech­ny pro­duk­ty Al­tair. Zjis­tě­te, jak Al­tair může být pří­nos­ný pro vaši firmu. Je prav­dou, že Hy­per­Me­sh je ná­stroj, který Al­tair na­bí­zel jako první a dlou­hou dobu je­di­ný pro­dukt. Od té doby se však port­fo­lio roz­rost­lo do ohrom­ných roz­mě­rů.

Kromě řady ná­stro­jů pro pre-pro­ces­sing i post-pro­ces­sing už řadu let na­bí­zí i ře­ši­če pro pev­nost­ní ana­lý­zy, pro ter­mál­ní a CFD si­mu­la­ce, elek­tro­mag­ne­tis­mus, multi-fy­zi­ku, sys­té­mo­vé mo­de­lo­vá­ní a zejmé­na op­ti­ma­li­za­ce. Dále na­bí­zí uce­le­nou sadu ná­stro­jů pro si­mu­la­ce v kon­cepč­ních fá­zích vý­vo­je, pro ově­řo­vá­ní vy­ro­bi­tel­nos­ti, a v ne­po­sled­ní řadě i ná­stro­je pro zvlád­nu­tí HPC nebo IoT.

Uvažovali jste o změně?

Chys­tá­te se při vý­vo­ji svých vý­rob­ků začít po­u­ží­vat si­mu­la­ce, nebo máte pocit, že vám do­sa­vad­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je již ne­na­bí­zí vše, co po­tře­bu­je­te? Pak je tento webi­nář určen právě vám.

Co se na tomto webináři dozvíte?

Které si­mu­lač­ní ře­še­ní je pro vás to pravé
Zda za­pad­ne do va­šich sou­čas­ných pro­ce­sů
Jest­li k jeho za­ve­de­ní nebo do­pl­ně­ní po­tře­bu­je­te velký roz­po­čet

Účast na webi­ná­ři ZDAR­MA
26. lis­to­pa­du 2021 | 10:00 – 11:30 hodin
Po­řa­da­tel: Advan­ced En­gi­nee­ring

AdvancedEng-registrace

Za­re­gis­truj­te se a zdar­ma sle­duj­te živě nebo ze zá­zna­mu.

Kon­takt pro pří­pad­né do­ta­zy zstemberova@advanced-eng.cz.

 


Mohlo by vás zajímat: