Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

GPS navigace Sygic rozpoznává dopravní značení

Autor článku: Sygic   

Tags: GPS | Navigace | Rozpoznávání | Rychlostní omezení | Sygic | Umělá inteligence

Sygic-sign recognition image-2147Spo­leč­nost Sygic, která vy­ví­jí nej­sta­ho­va­něj­ší of­fli­ne GPS na­vi­ga­ci na světě, ozná­mi­la spuš­tě­ní funk­ce roz­po­zná­vá­ní do­prav­ní­ho zna­če­ní. Nová funk­ce vy­u­ží­vá ka­me­ru te­le­fo­nu k roz­po­zná­vá­ní rych­lost­ních ome­ze­ní na do­prav­ních znač­kách a LED ta­bu­lích a v apli­ka­ci se pak zob­ra­zu­je ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost. Sygic doufá, že roz­po­zná­vá­ním zna­če­ní obo­ha­tí sou­čas­nou funk­ci rych­lost­ních ome­ze­ní.

Na­vi­gač­ní apli­ka­ce GPS pře­bí­ra­jí in­for­ma­ce o rych­lost­ních ome­ze­ních z ma­po­vých pod­kla­dů, které se ob­vykle ak­tu­a­li­zu­jí kaž­dých ně­ko­lik mě­sí­ců. Tento pří­stup během roku po­krý­vá vět­ši­nu změn na sil­nič­ní síti, ale žádná na­vi­ga­ce, ať už on­li­ne, nebo of­fli­ne, ne­do­ká­že zo­hled­nit do­čas­ná ome­ze­ní v dů­sled­ku prací na sil­ni­ci ani dy­na­mic­ká rych­lost­ní ome­ze­ní pro­mí­ta­ná na LED ta­bu­le. Tím, že jsou ma­po­vé pod­kla­dy do­pl­ně­né o rych­lost­ní ome­ze­ní sní­ma­ná te­le­fo­nem uži­va­te­le, se Sygic stává na jedné stra­ně vůbec první GPS na­vi­gač­ní apli­ka­cí, která ta­ko­vou funk­ci na­bí­zí, ale zá­ro­veň apli­ka­cí s těmi nej­přes­něj­ší­mi in­for­ma­ce­mi o rych­lost­ních ome­ze­ních.
Sygic se vždy pyš­nil tím, že je tech­no­lo­gic­ky vy­spě­lou spo­leč­nos­tí. Ne­jed­ná se tedy o její první zku­še­nost na poli po­čí­ta­čo­vé­ho vi­dě­ní. V roce 2017 spo­leč­nost před­sta­vil Na­vi­ga­ci Real View. Jedná se o funk­ci roz­ší­ře­né re­a­li­ty, která v re­ál­ném čase zob­ra­zu­je asi­s­ten­ta pro jízdu v pru­zích a na­vi­gač­ní po­ky­ny přes vi­deo­zá­znam z ka­me­ry.
Při uve­de­ní této funk­ce bylo cílem, aby apli­ka­ce vždy zob­ra­zo­va­la ikonu ome­ze­ní rych­los­ti, která od­po­ví­dá re­ál­né si­tu­a­ci na sil­ni­ci před ři­di­čem. Tím však po­ten­ci­ál funk­ce roz­po­zná­vá­ní zna­če­ní ne­kon­čí. Sygic plá­nu­je do bu­douc­na tech­no­lo­gii ob­ra­zo­vé­ho roz­po­zná­vá­ní dále roz­ví­jet a na­chá­zet pro ni nová vy­u­ži­tí.
Po­ten­ci­ál je roz­hod­ně větší. Pro za­čá­tek již Sygic začal učit al­go­rit­mus roz­po­zná­vat různé další ob­jek­ty – po­zná­va­cí znač­ky, chod­ce, se­ma­fo­ry a po­dob­ně. Dneš­ní sil­ni­ce kla­dou stále větší ná­ro­ky na po­zor­nost ři­di­če a Sygic po­va­žu­je za ne­zbyt­né, aby bez­peč­nost ři­di­če po­moh­ly zvý­šit právě tech­no­lo­gie. Roz­po­zná­vá­ní ob­ra­zu a umělá in­te­li­gen­ce při tom ur­či­tě na­jdou své uplat­ně­ní, ať už v GPS na­vi­ga­cích, po­jist­ných pro­duk­tech, kam­pa­ních za­mě­ře­ných na bez­peč­nost sil­nič­ní­ho pro­vo­zu a po­dob­ně.
Sygic uvádí tuto funk­ci v rámci na­bíd­ky Black Fri­day a po­sky­tu­je ji uži­va­te­lům sys­té­mů An­dro­id a iOS s před­plat­ným Pre­mi­um+. Stá­va­jí­cí zá­kaz­ní­ci na­jdou tuto funk­ci ve své apli­ka­ci během ně­ko­li­ka dní, kdy bude vy­dá­na další ak­tu­a­li­za­ce 20.9.0.

Další podrobnosti naleznete v krátkém videu na youtu.be/JyTzgXwGFas.


Mohlo by vás zajímat: