Google překladač: English Deutsch

Akvizice Prota Altaru společností Arkance

Autor článku: Arkance Systems   

Tags: Akvizice | Ar­kan­ce | BIM | CAD | Gou­pe Mon­noye­ur | Prota Altar

prota-arkance-2149Ar­kan­ce – dce­ři­ná spo­leč­nost sku­pi­ny Grou­pe Mon­noye­ur – pře­vza­la 8. pro­sin­ce 2021 spo­leč­nost Prota Altar, vý­znam­né­ho hráče v ob­las­ti di­gi­ta­li­za­ce sta­veb­nic­tví a vý­rob­ní­ho prů­mys­lu v Tu­rec­ku. Doplňuje tak své port­fo­lio ře­še­ní a po­si­lu­je svou ve­dou­cí po­zi­ci v ob­las­ti dis­tri­buce CAD a BIM tech­no­lo­gií v Ev­ro­pě a Tu­rec­ku.

Tato akvi­zi­ce ote­ví­rá most mezi Ev­ro­pou a Tu­rec­kem s cílem pod­po­ro­vat zá­kaz­ní­ky sku­pi­ny Mon­noye­ur – do­da­va­te­le sta­veb­ních a zem­ních prací, pro­jekč­ní kan­ce­lá­ře, vlast­ní­ky in­frastruk­tu­ry, vý­rob­ní spo­leč­nos­ti a pro­vo­zo­va­te­le dolů a lomů – na je­jich cestě k di­gi­ta­li­za­ci.
Sku­pi­na Grou­pe Mon­noye­ur, his­to­ric­ky spo­je­ná s pod­ni­ká­ním ve sta­veb­nic­tví pro­střed­nic­tvím svých de­a­ler­ských ak­ti­vit Ca­ter­pillar v Ev­ro­pě, do­ká­za­la velmi brzy vní­mat zá­sad­ní dopad, jaký bude mít di­gi­ta­li­za­ce na její zá­kaz­ní­ky v dlou­ho­do­bém ho­ri­zon­tu.
Akvi­zi­cí spo­leč­nos­ti Prota Altar in­ves­tu­je Ar­kan­ce do jed­no­ho z nej­vět­ších pro­dej­ců s při­da­nou hod­no­tou Au­to­de­s­ku v re­gi­o­nu Blíz­ké­ho vý­cho­du a vý­chod­ní Ev­ro­py.


Mohlo by vás zajímat: