Google překladač: English Deutsch

ZWSOFT vydal ZWCAD 2022 SP2

Autor článku: Redakce   

Tags: 2022 SP2 | 2D CAD | ZWCAD | ZWSOFT

ZWCAD-vylepseny tisk-2202Podle ozná­me­ní spo­leč­nos­ti ZW­SOFT je od 5. ledna 2022 do­stup­ný ZWCAD 2022 SP2. U této nej­no­věj­ší verze 2D CAD ře­še­ní byla po­vý­še­na na další úroveň rych­lost a pří­vě­ti­vost. K novým funk­cím patří na­pří­klad vy­lep­še­ný Chyt­rý tisk (chyt­ré dáv­ko­vé vy­kres­le­ní) – název vý­stup­ní­ho sou­bo­ru lze při­způ­so­bit a sou­čas­ně lze vy­kres­lo­vat různé ve­li­kos­ti pa­pí­ru nebo In­te­li­gent­ní hlas (pře­vod na text) – hla­so­vé zprá­vy vy­tvo­ře­né in­te­li­gent­ním hla­sem lze pře­vést na text (pouze v an­g­lic­kém ja­zy­ce)

Nové jsou také typy dat pro ta­bul­ky – k dis­po­zi­ci je více typů dat bu­něk ta­bul­ky a sou­vi­se­jí­cí funk­ce jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny, a pří­kaz Prů­hled­nost – při dy­na­mic­kém za­dá­ní lze v rámci vy­vo­la­né­ho pří­ka­zu pro­vést pří­kaz prů­hled­nost.

Mezi vy­lep­še­ní patří:

  • Roz­lo­že­ní Spli­ne – Spo­je­né spli­ne křív­ky lze roz­lo­žit pří­ka­zem Roz­lo­žit
  • Op­ti­ma­li­zo­va­né zob­ra­ze­ní a vy­kres­lo­va­cí efek­ty pro Skry­té ob­jek­ty – efek­ty zob­ra­ze­ní ob­jek­tů jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro vi­zu­ál­ní styly Stí­no­va­ný a Skry­tý.
  • Op­ti­ma­li­zo­va­né zvý­raz­ně­ní kur­zo­ru – rych­lost po­hy­bu kur­zo­ru je op­ti­ma­li­zo­vá­na při na­je­tí na slo­ži­té ob­jek­ty.

Zku­šeb­ní verzi si mů­že­te stáh­nout a vy­zkou­šet na­pří­klad z webu spo­leč­nos­ti Cad­ser­vis.


Mohlo by vás zajímat: