Google překladač: English Deutsch

Zjistěte více o IC.IDO na Laval Virtual

Autor článku: ESI Group   

Tags: ESI Group | Francie | IC.IDO | Laval Virtual | Spolupráce | Veletrh | Virtuální realita

ESI-Laval Virtual-2213ESI Group se zú­čast­ní ve spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Im­mer­si­on me­zi­ná­rod­ní­ho ve­letr­hu a kon­fe­ren­ce Laval Vir­tu­al za­mě­ře­né na VR/AR a imer­ziv­ní tech­ni­ky, která se bude konat od 12. do 14. dubna 2022 v La­va­lu (de­par­te­ment Ma­yen­ne, re­gi­on Pays de la Loire), na stán­ku B4 – hala B. Od­bor­ní­ci ESI Group zde budou před­vá­dět apli­ka­ce s ESI IC.​IDO.

Spo­lu­pra­cuj­te glo­bál­ně ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě a pře­vez­mě­te kon­t­ro­lu nad vý­vo­jem svých pro­duk­tů s IC.​IDO. Zjis­tí­te, jak ově­řo­vat ope­ra­ce a pro­ce­sy s ohle­dem na člo­vě­ka, včas­ně a efek­tiv­ně řešit kon­strukč­ní a vý­rob­ní pro­blémy či vy­tvá­řet udr­ži­tel­né po­stu­py s men­ším po­čtem fy­zic­kých pro­to­ty­pů.

ESI-request-cz

Se­znam­te se s od­bor­ní­ky ESI Group:

ESI-DRA NFT Jos-2213

  • David Rau­li­ne, zku­še­nos­ti zá­kaz­ní­ků, ve­dou­cí týmu EMEA / IC.​IDO-Hu­man Cent­ric si­mu­lati­on
  • Ni­co­las Fro­mont, zkušenosti zákazníků, in­že­nýr vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (IC.​IDO)
  • José Terra­des Cu­que­rel­la, zku­še­nos­ti zá­kaz­ní­ků, in­že­nýr vir­tu­ál­ní re­a­li­ty (IC.​IDO)

 


Mohlo by vás zajímat: