Google překladač: English Deutsch

Bentley Systems oznámila akvizici společnosti ADINA

Autor článku: Bentley Systems   

Tags: ADINA | Bentley Systems | Digitální dvojčata | FEM | iTwin | Simulace

Bridge girder-AdinaSpo­leč­nost Bent­ley Sys­tems ozná­mi­la 7. dubna, že kou­pi­la spo­leč­nost ADINA R & D se síd­lem ve Wa­ter­tow­nu ve státě Massa­chusetts, před­ní­ho vý­vo­já­ře soft­wa­ro­vých apli­ka­cí pro ana­lý­zu ko­neč­ných prvků po­u­ží­va­ných v nej­růz­něj­ších ob­las­tech in­že­nýr­ství. ADINA byla za­lo­že­na v roce 1986 dr. Klau­sem-Jürge­nem Bathem, pro­fe­so­rem stroj­ní­ho in­že­nýr­ství na Massa­chusett­ském tech­no­lo­gic­kém in­sti­tu­tu (MIT) a svě­to­vě uzná­va­ným líd­rem v ob­las­ti ana­lý­zy ko­neč­ných prvků a je­jích apli­ka­cí.

Sta­veb­ní, kon­strukč­ní a stroj­ní in­že­ný­ři volí soft­ware ADINA pro jeho vě­ro­hod­nost, včet­ně ana­lý­zy budov, mostů, sta­di­o­nů, tla­ko­vých nádob, pře­hrad a tu­ne­lů. Díky in­te­grál­ní ro­bust­nos­ti sys­té­mu ADINA na­příč obory, ma­te­ri­á­ly a si­mu­lač­ní­mi ob­last­mi (kon­struk­ce, me­cha­ni­ka, ka­pa­li­ny, te­pel­ná, elek­tro­mag­ne­tic­ká a mul­ti­fy­zi­kál­ní si­mu­la­ce) jej in­že­ný­ři vy­u­ží­va­jí k pro­vá­dě­ní kom­plex­ních stu­dií bez­peč­nos­ti a vý­kon­nos­ti, u nichž je roz­ho­du­jí­cí spo­leh­li­vost a odol­nost.
Díky di­gi­tál­ním dvoj­ča­tům in­frastruk­tu­ry mohou uži­va­te­lé si­mu­lo­vat kom­plet­ní cho­vá­ní kon­struk­cí a zís­kat tak dů­vě­ru v ná­vrhy, které jsou mno­hem bez­peč­něj­ší a ná­kla­do­vě efek­tiv­něj­ší než ty, které byly ana­ly­zo­vá­ny pouze za úče­lem spl­ně­ní pře­de­psa­ných norem. Pro odol­nost in­frastruk­tu­ry je ob­zvláš­tě dů­le­ži­té, že ADINA bude po­u­ži­ta také v rámci di­gi­tál­ních dvoj­čat exis­tu­jí­cích in­frastruk­tur­ních ob­jek­tů, což nyní umožňuje plat­for­ma Bent­ley iTwin, k si­mu­la­ci je­jich re­ak­cí a zra­ni­tel­nos­ti při tak ex­trém­ních na­má­há­ních, že je třeba zo­hled­nit ne­li­ne­ár­ní účin­ky – způ­so­be­né (na­pří­klad) se­is­mic­ký­mi, vě­tr­ný­mi, povodňovými, tla­ko­vý­mi, te­pel­ný­mi, ko­liz­ní­mi nebo vý­bucho­vý­mi si­la­mi.
Ne­li­ne­ár­ní si­mu­lač­ní schop­nos­ti sys­té­mu ADINA budou díky po­ho­dl­né tech­nic­ké a ob­chod­ní in­te­gra­ci přímo pří­stup­né uži­va­te­lům kom­plex­ní­ho port­fo­lia mo­de­lo­va­cí­ho a si­mu­lač­ní­ho soft­wa­ru pro in­frastruk­tur­ní in­že­nýr­ství Bent­ley Sys­tems.


Mohlo by vás zajímat: