Google překladač: English Deutsch

Vydání Altair Simulation 2022

Autor článku: Altair, Advanced Engineering   

Tags: ADAS | Advanced Engineering | AEC | Altair | CAE | CFD | ESD | IoT | Simulation | V2V | V2X

Altair Simulation 2022-2218Spo­leč­nost Al­tair ozna­mu­je vy­dá­ní svých nej­no­věj­ších si­mu­lač­ních ře­še­ní. Nej­ví­ce funkč­nos­tí při­by­lo nyní v ře­še­ních pro si­mu­la­ce ko­nek­ti­vi­ty, sta­vař­ské apli­ka­ce (AEC) a vývoj elek­tro­nic­kých sys­té­mů (ESD). Po­dí­vej­me se však i na tra­dič­ní si­mu­lač­ní ná­stro­je vy­u­ží­va­né v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu, le­tec­tví, ko­le­jo­vém prů­mys­lu a stro­jí­ren­ství. I zde se na­lez­ne­me celou řadu vý­znam­ných vy­lep­še­ní.

Vývoj produktů pro propojenější budoucnost

Jed­ním z tren­dů, které Al­tair peč­li­vě sle­du­je a pod­po­ru­je svými CAE ná­stro­ji, je ob­last ko­nek­ti­vi­ty. Jedná se ob­last In­ter­net of Things (IoT), ko­mu­ni­ka­ce vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-in­frastructu­re com­mu­ni­cati­on (V2X), sys­témy au­to­nomní­ho ří­ze­ní (advan­ced dri­ver-as­sistan­ce sys­tems, ADAS), 5G a brzy i 6G sítě a po­dob­ně. A po­tře­by těch­to tren­dů vý­vo­já­ři od­rá­ží zejmé­na ve vý­vo­ji svého ná­stro­je pro si­mu­la­ce vy­so­ko­frekvenč­ních EM polí Al­tair Feko. Nyní lze na­pří­klad si­mu­lo­vat větší nebo slo­ži­těj­ší an­té­ny, re­a­li­zo­vat rych­lej­ší a přes­něj­ší vý­po­čty, řešit apli­ka­ce pro ADAS a zo­hledňovat typy sen­zo­rů jako např. ul­tra­zvu­ko­vé a in­fra­čer­ve­né sen­zo­ry.

Navrhování sofistikovanějších stavebních konstrukcí

Tato nej­no­věj­ší verze si­mu­lač­ních ře­še­ní ob­sa­hu­je v rámci li­cenč­ní­ho sys­té­mu s Al­tair Units uce­le­né ře­še­ní pro AEC (ar­chi­tectu­re, en­gi­nee­ring, and con­structi­on). Vy­u­ži­je­te jak spe­ci­a­li­zo­va­ná sta­vař­ská ře­še­ní Al­tair S-FRAMES-CON­CRE­TE, nyní s pod­po­rou dal­ších stan­dar­dů, tak vý­ho­dy rych­lých si­mu­la­cí s Al­tair Sim­So­lid, vý­kon­né­ho sí­ťo­vá­ní s Hy­perWorks a ře­še­ní pro si­mu­la­ci po­vě­tr­nost­ních vlivů s Al­tair CFD.

Návrh elektronických systémů

Vývoj tzv. chyt­rých za­ří­ze­ní (smart and con­nec­ted de­vi­ces) a me­cha­t­ro­nic­kých sys­té­mů kolem nás ak­ce­le­ru­je i vývoj si­mu­lač­ních ná­stro­jů pro ob­last Electro­nic Sys­tem De­sign (ESD). Roz­ši­řu­jí se funk­ce ře­še­ní pro návrh desek ploš­ných spojů (PCB) Al­tair PollEx, nově je k dis­po­zi­ci bez­plat­ný ná­stroj PollEx for Al­ti­um. V ob­las­ti me­cha­nic­ké­ho ná­vr­hu elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ní se roz­ši­řu­jí funk­ce Al­tair SimLab pro si­mu­la­ce vir­tu­ál­ních pá­do­vých zkou­šek a struk­tu­rál­ních a ter­mál­ních si­mu­la­cí. V port­fo­liu se ob­je­vu­je i ře­še­ní pro vý­ko­no­vou elek­tro­ni­ku PSIM.

Řešení pro každou fázi vývoje produktu

Nyní se po­dí­vej­me na roz­ší­ře­ní a vy­lep­še­ní tra­dič­ních „stro­jař­sky ori­en­to­va­ných“ si­mu­lač­ních ná­stro­jů, se kte­rý­mi se hojně se­tká­vá­me na čes­kém a slo­ven­ském trhu.

HyperWorks

Až 70% úspo­ru času může do­sáh­nout uži­va­tel no­vé­ho pre-pro­ces­sin­go­vé­ho ře­še­ní (Hy­per­Me­sh) díky po­u­ži­tí vy­lep­še­ných ná­stro­jů Model, Inclu­de, Sub­sys­tem a Sol­ver brow­ser. Hy­per­Me­sh 2022 před­sta­vu­je zcela novou enti­tu „FE Ge­o­me­t­ry“, která umožňuje uži­va­te­li vy­u­ží­vat vý­ho­dy práce s to­po­lo­gic­ký­mi en­ti­ta­mi zejmé­na v pří­pa­dech, kdy není ke ko­neč­ně-prv­ko­vé­mu mo­de­lu k dis­po­zi­ci ori­gi­nál­ní aso­ci­o­va­ný CAD model. Sí­ťo­va­cí tech­ni­ka BatchMe­sher po­sky­tu­je díky nové funk­ci „Ag­gres­si­ve qua­li­ty correcti­on“ ra­zant­ní sní­že­ní počtu ele­men­tů, které ne­vy­ho­vu­jí po­ža­do­va­ným kri­té­ri­ím kva­li­ty.

No­vin­kou v post-pro­ces­sin­gu (Hy­per­View) je již dříve před­sta­ve­ná funk­ce HWC re­cor­ding umožňující za­chy­ce­ní a re­pro­duk­ci pra­cov­ní­ho po­stu­pu uži­va­te­le for­mou scrip­tů. Ta je nyní kom­pa­ti­bil­ní s dal­ší­mi funk­ce­mi, jako např. Hot­spot Fin­der, Me­a­su­re Cur­ves atd. Uži­va­te­lé, za­bý­va­jí­cí se při­způ­so­be­ním nebo roz­ší­ře­ním stan­dard­ních funk­cí Hy­per­View jistě ocení zjed­no­du­še­ní scrip­to­va­cí­ho pro­ce­su, které je dáno in­te­gra­cí částí MVP Tool­ba­ru do jádra Hy­per­View.

OptiStruct

Im­pli­cit­ní sol­ver Al­tair Op­tiStruct byl roz­ší­řen o celou řadu ná­stro­jů a vlast­nos­tí hned v ně­ko­li­ka ob­las­tech. Za zmín­ku stojí za­ve­de­ní stra­in-rate zá­vis­los­ti nebo mož­nost vlo­že­ní na­mě­ře­ných dat do creep ma­te­ri­á­lu. Vý­raz­ně je zjed­no­du­šen způ­sob za­dá­ní pře­stu­pu tepla vol­nou kon­vek­cí a v ob­las­ti NVH je nyní možno uvést Ra­y­lei­gho­vo tlu­me­ní na úrov­ni ma­te­ri­á­lů. Z hle­dis­ka únavy je nyní možné si­mu­lo­vat únavu pá­je­ných spojů. V op­ti­ma­li­zač­ní ob­las­ti je za­ve­de­na pod­po­ra pro osově-sy­me­t­ric­ké ele­men­ty. Zmí­ně­ná roz­ší­ře­ní jsou pouze malým zlom­kem všech no­vých up­da­tů, o které je nová verze roz­ší­ře­na.

Ra­di­oss

Jed­ním z nej­zá­sad­něj­ších pří­no­sů nové verze to­ho­to ex­pli­cit­ní­ho ře­ši­če je zdo­ko­na­le­ní mnoha jed­not­li­vých ma­te­ri­á­lo­vých mo­de­lů v kom­bi­na­ci s po­ru­še­ním. K dis­po­zi­ci je rov­něž zcela nový model po­ru­še­ní a zcela nové ma­te­ri­á­lo­vé zá­ko­ny. Velmi za­jí­ma­vým prv­kem vý­ba­vy může být i mož­nost na­čí­tat do Ra­di­os­su kód LS-Dyna. V sou­čas­né době je pod­po­ro­vá­no 160 klí­čo­vých slov. Ra­di­oss 2022 umožňuje de­fi­no­vat celou řadu no­vých pa­ra­me­t­rů v běžně po­u­ží­va­ných funk­cích, ja­ký­mi jsou pro­per­ties, kon­tak­ty, za­tí­že­ní, sen­so­ry atd.

HyperLife

Zde stojí za zmín­ku modul Hy­per­Li­fe Weld Cer­ti­fi­cati­on, který byl roz­ší­řen o tra­dič­ní pří­stup po­sou­ze­ní (SN) sva­ře­ných i ne­sva­ře­ných ob­las­tí.

MotionSolve, MotionView, EDEM

I u sol­ve­ru Mo­ti­on­Sol­ve, ur­če­né­ho pro multi-body dy­na­mics (MBD) si­mu­la­ce, se uži­va­tel může těšit na vý­raz­nou úspo­ru času při na­čí­tá­ní a ex­por­tu vět­ších se­stav. Sou­čas­ně je i vy­lep­še­na mož­nost couplin­gu s ná­stro­jem pro si­mu­la­ce syp­kých hmot EDEM, na­pří­klad uklá­dá­ní me­zi­vý­sled­ků pro re­start nebo úpra­vu si­mu­la­ce. Velký pro­gres byl uči­něn u si­mu­la­cí dy­na­mi­ky jízdy. Je uve­den nový em­pi­ric­ký model měkké ze­mi­ny pro in­ter­ak­ci s pne­u­ma­ti­kou. Tento model je možné vy­u­žít i v rámci co-si­mu­la­ce se soft­warem EDEM a PME Flex­Ti­re. S novým ná­stro­jem pro huš­tě­ní pne­u­ma­tik bude možné si­mu­lo­vat vy­fouk­nu­tí nebo de­for­ma­ci pne­u­ma­ti­ky během jízdy a v rámci APA je možné vy­u­žít ná­stro­je Ap­plus+ a Xe­no­ma­tiX. U Al­tair EDEM mů­že­te be­ne­fi­to­vat z rych­los­ti multi-GPU ře­ši­če pro všech­ny tvary čás­tic.

Inspire

Nej­vět­ší změ­nou je pod­po­ra no­vé­ho typu op­ti­ma­li­za­ce, po kte­rém zá­kaz­ní­ci vo­la­li, a tou je mož­nost pa­ra­me­t­ric­ké op­ti­ma­li­za­ce tvaru. Krom toho je uži­va­te­li umož­něn i s tím sou­vi­se­jí­cí pa­ra­me­t­ric­ký pří­stup zkou­má­ní tva­ro­vých va­ri­ant De­sign-of-Ex­pe­ri­ment (DOE). Další zá­sad­ní a po­ptá­va­nou změ­nou je mož­nost pa­ra­me­t­ri­za­ce vstup­ních hod­not ak­tiv­ních prvků v mo­du­lu Mo­ti­on, a to v zá­vis­los­ti na ji­ných sta­vo­vých pro­měn­ných mo­de­lu, neje­nom na čase, jak tomu bylo do­po­sud.

SimSolid

Nová verze na­va­zu­je na před­cho­zí po­stup­né zpří­stupňování úna­vo­vých ana­lýz kon­struk­té­rům a při­ná­ší mož­nost ana­lý­zy únavy svarů me­to­dou Volvo. V ob­las­ti frek­venč­ních ana­lýz usnadňuje post-pro­ces­sing za­ve­de­ním frek­venč­ních ana­lýz s obál­kou více zá­tě­žo­vých stavů a umož­ně­ním ex­por­tu vý­sled­ko­vých sou­bo­rů PUNCH.

Inspire Print3D

Opro­ti před­cho­zí verzi umožňuje neje­nom si­mu­la­ci SLM tisku kovů, ale nově i si­mu­la­ci spé­ká­ní ko­vo­vé­ho práš­ku (bin­der-sin­te­ring). Zá­ro­veň ten­to­krát vý­sled­ky ne­kon­čí u pre­dik­ce vý­rob­ních vad, ale umožňuje ak­tiv­ně kom­pen­zo­vat tisk­nu­tý nebo spé­ka­ný tvar tak, aby po de­for­ma­ci vý­rob­ním pro­ce­sem co nej­ví­ce od­po­ví­dal tvaru po­ža­do­va­né­mu.

Inspire Form

Tento ná­stroj se po­stup­ně stává pl­no­hod­not­ným ná­stup­cem Al­tair Hy­per­Form. Za­klá­dá si na pře­hled­ném uži­va­tel­ském pro­stře­dí, které umožňuje rych­lé změny li­so­va­cích po­stu­pů i ge­o­me­t­rie ná­stro­jů. Do vínku nyní do­stá­vá kromě celé řady drob­ných vy­lep­še­ní pře­de­vším mož­nost mo­de­lo­vat li­so­va­né ple­chy ob­je­mo­vě (po­mo­cí solid ele­men­tů) a zís­kat tím větší přes­nost vý­sled­ků.

HyperWorks CFD – AcuSolve, nanoFluidX, ultraFluidX

V rámci apli­ka­ce Hy­perWorks CFD byla zvý­še­na rych­lost a ro­bust­nost tvor­by sítě a úpra­vy ge­o­me­t­rie. Pro pří­pra­vu mo­de­lů byly při­dá­ny mož­nos­ti, ja­ký­mi jsou na­hra­ze­ní exis­tu­jí­cí­ho dílu po­mo­cí ex­ter­ní­ho sou­bo­ru s ge­o­me­t­rií, jed­no­du­ché pro­ma­zá­ní ne­po­třeb­ných vý­po­čtů přímo v apli­ka­ci a řada dal­ších. Sol­ver Acu­Sol­ve byl roz­ší­řen o Euler-Euler ví­ce­fá­zo­vý model, do kte­ré­ho je možné za­hr­nout i pevné čás­ti­ce včet­ně je­jich tep­lot. U no­vé­ho ná­stro­je pro to­po­lo­gic­kou op­ti­ma­li­za­ci byla zvý­še­na rych­lost a ro­bust­nost vý­po­čtu, stej­ně tak byl do­pl­něn o pod­po­ru po­réz­ních zón. Sol­ver na­noFlui­dX byl roz­ší­řen zejmé­na o mož­nost ex­por­tu sou­či­ni­te­le pře­stu­pu tepla a sol­ver ul­tra­Flui­dX byl vy­lep­šen v ob­las­ti pří­pra­vy mo­de­lu.

Pro další po­drob­nos­ti o tom, co je no­vé­ho pro každý jed­not­li­vý ná­stroj, na­vštiv­te webo­vé strán­ky Al­tair a dále Al­tair Com­mu­ni­ty.

Převzato z webu společnosti Advanced Engineering.

 


Mohlo by vás zajímat: