Google překladač: English Deutsch

Canon na FESPA motivuje tiskaře k větší odvaze

Autor článku: Canon   

Tags: Berlín | Canon | FESPA | Produktové premiéry | Veletrh

Canon a veletrh FESPA 2022-2222Větší od­va­ha a snaha za­ne­chat u zá­kaz­ní­ka tr­va­lej­ší dojem. K tomu chce spo­leč­nost Canon mo­ti­vo­vat po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb během ve­letr­hu FESPA, který se koná v Ber­lí­ně od 31. květ­na do 3. červ­na 2022. Hes­lem Ca­no­nu pro FESPA je „Make it BIG“. Touto kam­pa­ní chce Canon po­mo­ci pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti tisku v ob­chod­ním růstu, op­ti­ma­li­za­ci vý­ko­nu a ma­xi­ma­li­za­ci no­vých pří­le­ži­tos­tí v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky.

Canon na ve­letr­hu FESPA chys­tá i tři ev­rop­ské pro­duk­to­vé pre­mi­é­ry.

Kampaň „Make It BIG“ má tři části: „Make It Eye-Catching“, „Make It Smart“ a „Make It Grow“. Canon po­mů­že pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vé gra­fi­ky za­ujmout na první po­hled a po­skyt­ne jim návod, jak mohou na své zá­kaz­ní­ky udě­lat tr­va­lý dojem, ať už jde o sa­mot­nou ve­li­kost, barvy, spe­ci­ál­ní efek­ty nebo per­so­na­li­za­ci apli­ka­cí.

Zá­ro­veň ná­vštěv­ní­kům stán­ku ukáže, jak tisk­nout chytře díky plně au­to­ma­ti­zo­va­né­mu end-to-end ře­še­ní, které účast­ní­kům umožňuje sle­do­vat tis­ko­vou za­káz­ku in­spi­ra­tiv­ních apli­ka­cí vy­so­ké hod­no­ty od za­dá­ní až po fi­nál­ní do­dá­ní. Pro ještě větší efekt bude na stán­ku po­sta­ve­ný model ma­lo­ob­chod­ní pro­dej­ny, kde spo­leč­nost před­ve­de řadu tis­ko­vých apli­ka­cí pro vý­rob­ky a je­jich obaly, stej­ně jako sou­vi­se­jí­cí apli­ka­ce pro POS a pro­pa­gač­ní sto­ja­ny.

Heslo „Make it Grow“ má za úkol při­táh­nout po­zor­nost ná­vštěv­ní­ků k novým pří­le­ži­tos­tem a mož­nos­tem růstu a po­u­ká­zat na to, jak mohou tis­ka­ři roz­ší­řit své pod­ni­ká­ní na nové trhy a ob­las­ti po­u­ži­tí, jako je vý­zdo­ba in­te­ri­é­rů nebo vý­stav­nic­tví a oba­lo­vý prů­my­sl.

Spo­leč­nost Canon, která pro­ka­zu­je své hlu­bo­ké po­ro­zu­mě­ní oboru a mož­nos­tem růstu díky ino­va­cím v ob­las­ti vel­ko­for­má­to­vých gra­fic­kých tech­no­lo­gií, před­sta­ví tři zcela nové tech­no­lo­gic­ké ino­va­ce v ná­sle­du­jí­cích ka­te­go­ri­ích:

 • Tisk roll-to-roll
 • Vel­ko­ob­je­mo­vý flat­bed tisk
 • Au­to­ma­ti­za­ce work­flow

Na vý­sta­vě budou k vi­dě­ní oceňované tis­kár­ny Co­lo­ra­do 1630Co­lo­ra­do 1650, které před­ve­dou, jak mohou po­sky­to­va­te­lé tis­ko­vých slu­žeb a tis­kár­ny vy­u­ží­vat tech­no­lo­gii UVgel. Díky své schop­nos­ti vy­rá­bět mno­ho­stran­né apli­ka­ce, od de­signo­vých tapet a úžas­ných ob­tis­ků až po vy­so­ce pů­so­bi­vé ná­pi­sy s před­ním a zad­ním osvět­le­ním, je řada Co­lo­ra­do uni­ver­zál­ní in­ves­ti­cí, která umožňuje pro­fe­si­o­ná­lům v ob­las­ti tisku roz­ší­řit své tvůr­čí mož­nos­ti a do­dr­žet i ty nej­na­lé­ha­věj­ší ter­mí­ny.

Canon si uvě­do­mu­je tr­va­lý vý­znam a růst trhu s di­gi­tál­ní­mi ta­pe­ta­mi, a proto vě­no­val část svého stán­ku tis­ko­vé­mu ře­še­ní „UVgel Wall­pa­per Fac­to­ry“. Ná­vštěv­ní­ci si tak mohou pro­hléd­nout vý­ro­bu v praxi. Toto kom­plex­ní ře­še­ní uka­zu­je schop­nos­ti za­ří­ze­ní Co­lo­ra­do 1650 při po­u­ži­tí ve spo­je­ní s Fo­to­ba jumbo roll, mo­du­lem pro ře­zá­ní a pře­ví­je­ní růz­ných druhů tapet a je­jich pří­pra­vu k ex­pe­di­ci. Tato kon­fi­gu­ra­ce podro­bí za­ří­ze­ní Co­lo­ra­do 1650 ma­xi­mál­ní zkouš­ce pro­duk­ti­vi­ty, pro­to­že před­ve­de, jak mohou zá­kaz­ní­ci ne­pře­tr­ži­tě tisk­nout velké ob­je­my tapet.

Canon Colorado 1650-2222

Ná­vštěv­ní­ci stán­ku part­ner­ské spo­leč­nos­ti Far­ben-Fri­kell, který sou­se­dí se stán­kem Canon, se mohou také do­zvě­dět více in­for­ma­cí o zá­klad­ní flat­bed UV-LED tis­kár­ně Ari­zo­na 135 GT. Ta je ide­ál­ní in­ves­ti­cí pro pro­fe­si­o­ná­ly v ob­las­ti tisku, kteří chtě­jí roz­ší­řit svou na­bíd­ku a vě­no­vat se vel­ko­for­má­to­vým flat­bed apli­ka­cím, jako je ma­lo­ob­chod­ní gra­fi­ka, point-of-sale (POS) re­klam­ní ma­te­ri­á­ly, obaly v ma­lých ná­kla­dech, in­te­ri­é­ry, ven­kov­ní gra­fi­ka a pod­sví­ce­né re­klam­ní zna­če­ní. Jako je­di­ná tis­kár­na s mož­nos­tí roz­ší­ře­ní o tisk na média v ro­lích v tomto seg­men­tu do­ká­že za­ří­ze­ní pro­du­ko­vat také re­li­éf­ní tisk na roz­sáh­lou škálu pev­ných i pruž­ných médií.

Canon Arizona 135 GT-2222

Zá­jem­cům, kteří chtě­jí zvý­šit pro­duk­ti­vi­tu svých flat­bed apli­ka­cí o více než 20 %, před­sta­ví spo­leč­nost Canon také tis­kár­nu Ari­zo­na 2380 XTF s in­kous­ty IJ­C358 vy­tvr­zo­va­ný­mi UV zá­ře­ním. Tis­kár­na je po­sta­ve­na na tech­no­lo­gii Ari­zo­na FLOW a díky bezzóno­vé­mu va­ku­o­vé­mu stolu vý­raz­ně sni­žu­je po­tře­bu mas­ko­vat stůl nebo ole­po­vat média. Tím se vý­raz­ně zrych­lu­je doba zpra­co­vá­ní. Tis­kár­na umí pra­co­vat i s ná­roč­něj­ší­mi médii, jako je kar­ton, dřevo nebo sklo.

Na mo­de­lu image­PRO­GRAF GP-4000 Canon před­ve­de, že apli­ka­ce vy­tvo­ře­né na men­ších vel­ko­for­má­to­vých tis­kár­nách mohou být stej­ně pů­so­bi­vé jako apli­ka­ce vy­tiš­tě­né na roz­měr­něj­ších vel­ko­for­má­to­vých stro­jích. Tis­kár­na image­PRO­GRAF GP-4000 se může pochlu­bit je­de­nác­ti barva­mi včet­ně čer­ve­né, oran­žo­vé, ze­le­né, fi­a­lo­vé a flu­o­rescenč­ní rů­žo­vé, takže do­ká­že zvý­raz­nit živé od­stí­ny, re­pro­du­ko­vat do­ko­na­lé pas­te­lo­vé barvy a oži­vit vi­zu­á­ly kam­pa­ní. Je to také první vel­ko­for­má­to­vá tis­kár­na na světě s flu­o­rescenč­ním pig­men­to­vým in­kous­tem na vodní bázi, která na­bí­zí vý­stup s vy­so­kou při­da­nou hod­no­tou pro gra­fic­ké apli­ka­ce, jako jsou pla­ká­ty a ma­te­ri­á­ly pro pro­dej­ní místa.

Řada image­PRO­GRAF TZ-30000 ukáže, jak mohou rych­le se roz­ví­je­jí­cí pod­ni­ky, které musí do­dr­žo­vat ná­roč­né ter­mí­ny, zvlád­nout rych­lou tvor­bu vý­kre­sů CAD/GIS, vi­zu­a­li­za­cí a map. Díky vy­ni­ka­jí­cí ma­ni­pu­la­ci s médii na ne­na­tí­ra­ném nebo leh­kém kří­do­vém pa­pí­ru je tato ro­bust­ní tis­kár­na ide­ál­ní vol­bou pro zá­kaz­ní­ky z ob­las­ti ar­chi­tek­tu­ry, stro­jí­ren­ství, sta­veb­nic­tví a vý­ro­by, stej­ně jako pro pro­fe­si­o­nál­ní po­sky­to­va­te­le tis­ko­vých slu­žeb a co­pysho­py.

    • Další informace o rodině flatbed tiskáren Arizona naleznete na www.canon-europe.com/business/products/wide-format-printers/uv-flatbed
    • Chcete-li se dozvědět více o řadě tiskáren Colorado v konfiguraci roll-to-roll, navštivte stránku www.canon-europe.com/business/products/wide-format-printers/uvgel-roll-tol-roll
    • Další informace o řadě imagePROGRAF GP-4000 naleznete na www.canon-europe.com/business/products/wide-format-printers/graphics-printers
    • Chcete-li se dozvědět více o tiskárně imagePROGRAF TZ-30000, navštivte stránku www.canon-europe.com/business/products/wide-format-printers/imageprograf-tz-30000

Stánek Canon s označením A30 naleznete na výstavišti Messe Berlin v hale 3.2.


Mohlo by vás zajímat: