Google překladač: English Deutsch

Hexagon AB kupuje Vero Solutions

Autor článku: Hexagon AB   

Tags: Akvizice | CAD | CAM | Hexagon AB | Vero Solutions | VISI

Hexagon-VeroSolutionsHe­xa­gon AB ozná­mil 23. květ­na akvi­zi­ci spo­leč­nos­ti Vero So­lu­ti­ons, ital­ské­ho dis­tri­bu­to­ra VISI CAD CAM soft­wa­ru od He­xa­go­nu pro prů­my­sl forem a zá­pus­tek. VISI je spe­ci­a­li­zo­va­né ře­še­ní pro vý­rob­ce ná­stro­jů a na­bí­zí je­di­neč­nou kom­bi­na­ci apli­ka­cí včet­ně mo­de­lo­vá­ní po­vrchů a těles a kom­plex­ních 2D, 3D a 5D ob­rá­bě­cích stra­te­gií.

Vero So­lu­ti­ons byla za­lo­že­na v roce 2012 a je nej­vět­ším pro­dej­cem pro­duk­tů He­xa­go­nu na ital­ském trhu, který pod­po­ru­je zá­kaz­ní­ky VISI na celém území pro­de­jem a služ­ba­mi a na­bí­zí doplňková ře­še­ní PEPS a Ma­chi­ning Stra­te­gist. Spo­leč­nost se síd­lem ve Stram­bi­nu a další kan­ce­lá­ří v Mar­co­nu za­měst­ná­vá 18 lidí, kteří budou i na­dá­le pod­po­ro­vat port­fo­lio vý­rob­ní­ho soft­wa­ru He­xa­go­nu ve střed­ní Ev­ro­pě jako sou­část přímé or­ga­ni­za­ce spo­leč­nos­ti.
Vero So­lu­ti­ons bude kon­so­li­do­vá­na v rámci di­vi­ze Ma­nu­factu­ring In­tel­li­gen­ce spo­leč­nos­ti He­xa­gon. Akvi­zi­ce nemá žádný vý­znam­ný dopad na vý­sled­ky He­xa­go­nu.


Mohlo by vás zajímat: