Google překladač: English Deutsch

Siemens nabízí Building X

Autor článku: Siemens   

Tags: Brightly Software | Digitalizace | IIoT | Siemens | SSOT | Údržba budov

siemens-si-building-x-2228Si­e­mens v rámci plat­for­my Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vi­l první novou na­bíd­ku ře­še­ní jako služ­by (SaaS). Nová sada Bu­il­ding X je ur­če­na pro chyt­ré bu­do­vy a bude slou­žit jako tzv. je­di­ný zdroj prav­dy (SSOT), který di­gi­ta­li­za­ci pro zá­kaz­ní­ky zjed­no­du­ší a po­mů­že jim do­sáh­nout je­jich cílů v ob­las­ti uh­lí­ko­vé ne­utra­li­ty.

Jedná se o uce­le­nou da­to­vou a ana­ly­tic­kou sadu, která do­ká­že roz­lo­žit izo­lo­va­né zdro­je dat v růz­ných seg­men­tech, jako je hos­po­da­ře­ní s ener­gi­e­mi, za­bez­pe­če­ní nebo údrž­ba budov. Mo­du­lár­ní, zcela clou­do­vá ote­vře­ná soft­wa­ro­vá sada Bu­il­ding X ob­sa­hu­je apli­ka­ce vy­u­ží­va­jí­cí umě­lou in­te­li­gen­ci a na­bí­zí spo­leh­li­vou ko­nek­ti­vi­tu a za­bu­do­va­né prvky ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti.

Kon­cern Si­e­mens rov­něž ozná­mil akvi­zi­ci ame­ric­ké spo­leč­nos­ti Bright­ly Soft­ware, která na­bí­zí soft­ware pro sprá­vu a údrž­bu ma­jet­ku a aktiv. Díky této trans­ak­ci se di­gi­tál­ní a soft­wa­ro­vé know-how Si­e­mens v ob­las­ti budov roz­ší­ří o ele­men­ty osvěd­če­né ve všech hlav­ních ob­las­tech to­ho­to oboru. V plat­for­mě Si­e­mens Xce­le­ra­tor bude zá­ro­veň tvo­řit ústřed­ní prvek v seg­men­tu budov.

Si­e­mens rov­něž plá­nu­je in­te­gro­vat svá ře­še­ní pro prů­mys­lo­vý in­ter­net věcí (IIoT) v rámci plat­for­my In­dustrial Ope­rati­ons X, která se za­mě­ří na různé apli­ka­ce od sen­zo­rů přes edge až po cloud, na­bíd­ku IoT jako služ­by a vývoj níz­kokódo­vých ře­še­ní včet­ně ši­ro­ké škály apli­ka­cí při­pra­ve­ných k oka­mži­té­mu po­u­ži­tí. Umožňuje spo­je­ní dat z re­ál­né­ho světa au­to­ma­ti­za­ce s di­gi­tál­ním svě­tem in­for­mač­ních tech­no­lo­gií a je obo­ha­ce­na o zna­los­ti a schop­nos­ti Si­e­mens v ob­las­ti kom­plex­ní ver­ti­kál­ní in­te­gra­ce pro­voz­ních a in­for­mač­ních tech­no­lo­gií (IT/OT). Roz­čle­ně­ní jed­not­li­vých izo­lo­va­ných zdro­jů dat při­spě­je ke zvý­še­ní vý­ko­nu, pro­duk­ti­vi­ty, fle­xi­bi­li­ty a udr­ži­tel­nos­ti pod­ni­ků.

Siemens Xcelerator pro rychlejší digitální transformaci

Kon­cern Si­e­mens AG uvádí na trh ote­vře­nou di­gi­tál­ní plat­for­mu Si­e­mens Xce­le­ra­tor na pod­po­ru di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce zá­kaz­ní­ků všech ve­li­kos­tí pů­so­bí­cích v prů­mys­lu, v ob­las­ti budov, ener­ge­tic­kých sítí a mo­bi­li­ty. Tato plat­for­ma jim usnad­ní cestu k di­gi­tál­ní trans­for­ma­ci, která tak bude rych­lej­ší a šká­lo­va­tel­něj­ší. Si­e­mens Xce­le­ra­tor před­sta­vu­je za­střešu­jí­cí port­fo­lio hard­wa­ru, soft­wa­ru a di­gi­tál­ních slu­žeb spo­leč­nos­ti Si­e­mens a dal­ších cer­ti­fi­ko­va­ných do­da­va­te­lů v rámci ros­tou­cí­ho eko­sys­té­mu part­ne­rů a slou­ží jako tr­žiš­tě pro snad­něj­ší ko­mu­ni­ka­ci a trans­ak­ce mezi zá­kaz­ní­ky, part­ne­ry a vý­vo­já­ři.

Si­e­mens Xce­le­ra­tor fir­mám ještě více usnad­ní je­jich cestu di­gi­tál­ní trans­for­ma­cí – rych­le­ji a ve vět­ším mě­řít­ku. Spo­je­ní re­ál­né­ho a di­gi­tál­ní­ho světa v rámci pro­voz­ních a in­for­mač­ních tech­no­lo­gií po­skyt­ne zá­kaz­ní­kům a part­ne­rům po­třeb­né know-how ke zvý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty, kon­ku­ren­ce­schop­nos­ti a roz­ší­ře­ní ino­va­cí.
Port­fo­lio je při­blí­že­no smě­rem k ote­vře­něj­ším apli­ka­cím, clou­do­vým ře­še­ním po­sky­to­va­ným jako služ­ba a hard­wa­ru pro in­ter­net věcí, které lze ne­u­stá­le ak­tu­a­li­zo­vat. Díky ros­tou­cí­mu eko­sys­té­mu part­ne­rů je zá­ro­veň na zcela novou úroveň po­sou­vá­na spo­lu­prá­ce.


Mohlo by vás zajímat: