Google překladač: English Deutsch

Silná aliance v oblasti dálkového laserového svařování

Autor článku: Redakce   

Tags: ABICOR BINZEL | Blackbird Robotersysteme | Obchod | Partnerství | Servis | svařování

Abicor-Binzel-Blackbird-Kooperation-Laser-Schweissen-2230Spo­leč­nost Blac­kbi­rd Ro­bo­ter­sys­te­me, za­bý­va­jí­cí se dál­ko­vým la­se­ro­vým sva­řo­vá­ním, na­va­zu­je part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Abi­cor Bin­zel. Tato spo­lu­prá­ce umožňuje po­sky­to­vat vy­lep­še­nou pod­po­ru glo­bál­ním zá­kaz­ní­kům, od tech­nic­ké­ho pro­de­je přes apli­kač­ní pod­po­ru až po roz­ší­ře­ný zá­kaz­nic­ký ser­vis na místě pro všech­ny me­zi­ná­rod­ní in­sta­la­ce.

Od čer­ven­ce 2022 za­hr­nu­je re­no­mo­va­ný do­da­va­tel z Busec­ku, který zís­kal téměř 15 let me­zi­ná­rod­ních zku­še­nos­tí v ob­las­ti la­se­ro­vé­ho spo­jo­vá­ní, do svého sor­ti­men­tu in­te­gro­va­ná sys­té­mo­vá ře­še­ní v sekci dál­ko­vé­ho la­se­ro­vé­ho sva­řo­vá­ní Blac­kbi­rd.
Dál­ko­vé la­se­ro­vé sva­řo­vá­ní s gal­va­no­me­t­ric­ký­mi sní­ma­cí­mi hla­va­mi se stalo klí­čo­vou tech­no­lo­gií v mnoha prů­mys­lo­vých od­vět­vích. Zejmé­na v au­to­mo­bi­lo­vém prů­mys­lu a v od­vět­ví elek­tro­mo­bi­li­ty, ale také při vý­ro­bě ba­te­rií a pa­li­vo­vých člán­ků se tato tech­ni­ka spo­jo­vá­ní po­u­ží­vá k bez­peč­né vý­ro­bě vy­so­ce ino­va­tiv­ních kom­po­zit­ních ma­te­ri­á­lů, a usnadňuje tak vývoj prů­kop­nic­kých vý­rob­ků. Jako malý, fle­xi­bil­ní pod­nik si spo­leč­nost Blac­kbi­rd v prů­bě­hu let vy­bu­do­va­la po­věst tech­no­lo­gic­ké­ho lídra v ob­las­ti dál­ko­vé­ho la­se­ro­vé­ho sva­řo­vá­ní. Na­bíd­ka slu­žeb zde za­hr­nu­je kom­plex­ní sys­té­mo­vou in­te­gra­ci i soft­wa­ro­vě pod­po­ro­va­nou ří­di­cí tech­no­lo­gii s in­tu­i­tiv­ním uži­va­tel­ským roz­hra­ním.

Za úče­lem roz­ší­ře­ní tech­nic­ké­ho pro­de­je a glo­bál­ní­ho zá­kaz­nic­ké­ho ser­vi­su spo­lu­pra­cu­je Blac­kbi­rd od čer­ven­ce 2022 s vý­vo­já­řem tech­no­lo­gií a od­bor­ní­kem na sva­řo­vá­ní Abi­cor Bin­zel. In­ten­ziv­ní spo­lu­prá­ce za­jiš­ťu­je kaž­dé­mu zá­kaz­ní­ko­vi op­ti­mál­ní pod­po­ru – od jeho in­di­vi­du­ál­ní­ho po­ža­dav­ku až po dlou­ho­le­tou po­pro­dej­ní pod­po­ru. V bu­douc­nu budou exis­to­vat trhy, které bude ob­slu­ho­vat vý­hrad­ně jeden z obou part­ne­rů.


Mohlo by vás zajímat: