Google překladač: English Deutsch

Výuka metody BIM na SPŠ stavebních startuje naplno

Autor článku: Česká agentura pro standardizaci   

Tags: BIM | CAD | DiMS | Facility management | IFC | SPŠ | Stavebnictví | Střední školy

Stupne-znalosti-BIM-2234Se za­čát­kem le­toš­ní­ho škol­ní­ho roku končí pře­chod­né ob­do­bí, které měly střed­ní od­bor­né školy sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní na za­řa­ze­ní me­to­dy BIM do škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů. Ulo­ži­la jim to ak­tu­a­li­za­ce rám­co­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů při­ja­tá na pod­zim 2020. Podle ní se musí s me­to­dou BIM se­zná­mit všich­ni ab­sol­ven­ti střed­ních škol v obo­rech 36-47-M/01 Sta­veb­nic­tví, 36-45-M/01 Tech­nic­ká za­ří­ze­ní budov, 36-46-M/01 Ge­o­dé­zie a ka­tastr ne­mo­vi­tos­tí, 36-43-M/01 Sta­veb­ní ma­te­ri­á­ly.

To zna­me­ná, že nej­poz­dě­ji od roku 2026 budou všich­ni stu­den­ti ma­tu­ru­jí­cí na střed­ních sta­vař­ských ško­lách ovlá­dat ale­spoň zá­kla­dy me­to­dy BIM.

  • Na základě aktualizace rámcových vzdělávacích programů pro střední školy stavebního zaměření z roku 2020 musí od 1. 9. 2022 zahrnovat jejich školní vzdělávací programy výuku metody BIM.
  • Nejpozději od roku 2026 budou mít tak všichni absolventi středních stavebních škol alespoň základní povědomí o tom, co metoda BIM je a jak se používá.
  • Pracovní skupina EDU BIM při České agentuře pro standardizaci rozdělila potřebné dovednosti metody BIM do pěti stupňů – dva základní by měly studenti získat na středních odborných školách, další pak na vysokých školách.
  • Ve skupině středních škol EDU BIM je zapojena zhruba polovina českých středních škol stavebního zaměření. Podle posledního setkání jsou na změnu připraveny.
  • Výuka metody BIM bude rozprostřena přes celé čtyřleté studium a rozšíří výuku ve stávajících předmětech. Některé školy ale nabízejí i povinně volitelné předměty zaměřené přímo na BIM.

Střed­ní školy ob­vykle roz­ši­řu­jí výuku o me­to­du BIM v před­mě­tech, kte­rých se její po­u­ží­vá­ní přímo do­tý­ká. Takže už v prv­ních roč­ní­cích se s ní se­zná­mí na­pří­klad v rámci před­mě­tů za­mě­ře­ných na výuku práce s CAD sys­témy. Na zá­kla­dě zku­še­nos­tí z worksho­pu při­pra­ve­né­ho plat­for­mou EDU BIM při Agen­tu­ře ČAS se dá usou­dit, že střed­ní školy jsou na za­há­je­ní výuky me­to­dy BIM při­pra­ve­ny. Worksho­pu se zú­čast­ni­li zá­stup­ci 12 střed­ních od­bor­ných škol sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní, což je zhru­ba po­lo­vi­na těch, kte­rých se výuka me­to­dy BIM bude týkat.

StaWEBnice-negraficke-2234

Na Střed­ní škole sta­veb­ní v Tře­bí­či mají nové mladé ko­le­gy z praxe, kteří mají zku­še­nos­ti s pro­jek­to­vá­ním v BIM a zájem dál se v této ob­las­ti vzdě­lá­vat.  Po­dí­le­jí se na za­vá­dě­ní BIM do výuky a pře­dá­va­jí svoje zku­še­nos­ti. Po­má­há také Kraj Vy­so­či­na pří­pra­vou uči­te­lů na výuku BIM v rámci kraj­ské­ho pi­lot­ní­ho pro­jek­tu BIM.

Na SPŠ Sta­veb­ní ve Va­laš­ském Me­zi­ří­čí je BIM sou­čás­tí výuky již ně­ko­lik let. Prů­běž­ně se zde snaží vzdě­lá­vat a nové in­for­ma­ce ak­tu­ál­ně za­kom­po­no­vat do výuky. Podle no­vých škol­ních vzdě­lá­va­cích plánů se BIM od­ra­zí ve více před­mě­tech, které na sebe na­va­zu­jí. Umož­ní to lepší spo­lu­prá­ci mezi uči­te­li a žáky na sta­veb­ních pro­jek­tech. Od no­vé­ho škol­ní­ho roku proto za­po­ju­jí do výuky nový ná­stroj – CDE plat­for­mu pro spo­lu­prá­ci a sdí­le­ní in­for­ma­cí o BIM pro­jek­tech.

Alespoň základní práci s Digitálním modelem stavby (DiMS) by měli zvládnout všichni

To, jakým způ­so­bem na­pl­ní ve svých škol­ních vzdě­lá­va­cích pro­gra­mech (ŠVP) po­ža­dav­ky rám­co­vých vzdě­lá­va­cích pro­gra­mů (RVP), zá­le­ží na roz­hod­nu­tí každé školy. Plat­for­ma EDU BIM při České agen­tu­ře pro stan­dar­di­za­ci, sdru­žu­jí­cí zá­stup­ce střed­ních a vy­so­kých škol sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní, při­pra­vi­la pro jed­no­duš­ší ori­en­ta­ci do­ku­ment Sou­pis po­třeb­ných do­ved­nos­tí a ob­las­tí zna­los­tí v sou­vis­los­ti s BIM. Ten roz­dě­lu­je po­třeb­né do­ved­nos­ti pro vy­u­ží­vá­ní me­to­dy BIM ve sta­veb­ní praxi do pěti stupňů, při­čemž dva zá­klad­ní – ozna­če­né jako Vše­o­bec­ný te­o­re­tic­ký zá­klad a Zá­klad­ní fak­tic­ké a prak­tic­ké do­ved­nos­ti – jsou před­mě­tem výuky na střed­ních ško­lách sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní a po­má­ha­jí na­pl­nit po­ža­dav­ky RVP.

StaWEBnice-graficke-2234

Vše­o­bec­ný te­o­re­tic­ký zá­klad zna­me­ná ori­en­ta­ci ve vý­vo­ji me­to­dy BIM, chápe ji a do­ve­de s touto me­to­dou pra­co­vat v rámci ce­lé­ho ži­vot­ní­ho cyklu stav­by. Žák tedy chápe vý­znam me­to­dy BIM v ná­vaz­nos­ti na di­gi­ta­li­za­ci sta­veb­nic­tví, ori­en­tu­je se ve vý­vo­ji me­to­dy BIM u nás i v za­hra­ni­čí, zná vý­ho­dy me­to­dy a iden­ti­fi­ku­je její ri­zi­ka. Roz­li­šu­je jed­not­li­vé etapy sta­veb­ní­ho pro­jek­tu a fáze ži­vot­ní­ho cyklu včet­ně roz­lo­že­ní ná­kla­dů na jed­not­li­vé fáze. Ale­spoň tyto kom­pe­ten­ce by měli mít od roku 2026 všich­ni ab­sol­ven­ti střed­ních od­bor­ných škol sta­veb­ní­ho za­mě­ře­ní. U vět­ši­ny škol bude je­jich výuka sou­čás­tí běžné výuky před­mě­tů jako CAD sys­témy, Kon­strukč­ní cvi­če­ní či Sta­veb­ní pro­voz.

Nemusí zůstat jen u základů

Stu­den­ti, kteří se budou za­bý­vat me­to­dou BIM budou moci – ob­vykle v ně­kte­rém z po­vin­ně vo­li­tel­ných před­mě­tů – zís­kat navíc i Zá­klad­ní fak­tic­ké a prak­tic­ké do­ved­nos­ti. Pod ve­de­ním zku­še­něj­ší osoby budou moci již upra­vo­vat di­gi­tál­ní model stav­by (DiMS), pra­co­vat s gra­fic­ký­mi i ne­gra­fic­ký­mi in­for­ma­ce­mi v něm ob­sa­že­ný­mi, ale i pra­co­vat ve spo­leč­ném da­to­vém pro­stře­dí (CDE) a obec­ně s in­for­ma­ce­mi o stav­bě.

Zku­še­nos­ti s prací v CDE mají už i sou­čas­ní stu­den­ti v Tře­bí­či. Od února 2022 mají k dis­po­zi­ci pří­stup do CDE pro 2 uči­te­le a sku­pi­nu stu­den­tů, kteří se účast­ní kraj­ské­ho pi­lot­ní­ho pro­jek­tu BIM. S pro­stře­dím CDE se se­zná­mi­li, vy­zkou­še­li si ho a budou ho ak­tiv­ně vy­u­ží­vat v pi­lot­ním pro­jek­tu i ve výuce se stu­den­ty.

Dílčí ob­las­ti zna­los­tí, jako sou­čás­ti Vše­o­bec­né­ho te­o­re­tic­ké­ho zá­kla­du ab­sol­ven­ta střed­ní od­bor­né školy, po­pi­su­je Me­to­di­ka pro SPŠ sta­veb­ní, BIM – di­gi­tál­ní stav­ba a po­ža­dav­ky RVP. Me­to­di­ka z pera České agen­tu­ry pro stan­dar­di­za­ci tak­též pře­hled­ně vy­svět­lu­je vý­znam kom­pe­ten­cí v ob­las­tech sou­vi­se­jí­cích s me­to­dou BIM. Zá­ro­veň de­fi­nu­je zá­klad­ní ob­sa­ho­vý rámec jed­not­li­vých kom­pe­ten­cí, které jsou sou­čás­tí ak­tu­a­li­zo­va­ných RVP a lze je chá­pat jako pro­stře­dek pro do­sa­že­ní mi­ni­mál­ní­ho stan­dar­du výuky BIM na střed­ních od­bor­ných ško­lách.

V před­mě­tech BIM pro­jek­to­vá­ní a Sprá­va budov,  jež jsou sou­čás­tí výuky za­mě­ře­ní BIM pro­jek­to­vá­ní, a které si žáci volí od tře­tí­ho roč­ní­ku stu­dia, již mohou žáci zís­kat zna­los­ti dru­hé­ho stup­ně na škále po­třeb­ných do­ved­nos­tí. Stu­den­ti se tak na­pří­klad naučí nejen pra­co­vat s na­tiv­ní­mi for­má­ty CAD pro­gra­mů, ale i s ote­vře­ným for­má­tem IFC a naučí se také dobře chá­pat ne­gra­fic­ké in­for­ma­ce ulo­že­né v DiMS. Stej­ně tak již budou schop­ni vy­u­ží­vat mož­nos­tí, které jim na­bí­zí sdí­le­ní in­for­ma­cí v CDE a budou se ori­en­to­vat v ob­las­ti sprá­vy sta­veb tzv. fa­ci­li­ty ma­nage­men­tu.

Odkazy:

 


Mohlo by vás zajímat: