Google překladač: English Deutsch

Výběr správného materiálu magnetu pro návrh elektromotoru

Autor článku: EMWorks   

Tags: Elektromotory | EMWORKS | EMWorks2D | Magnety | Topologie | Webináře

Webinar EMWorks-2240V tomto webi­ná­ři EMWorks 6. října v 15:00 nebo 20:00 hodin se po­dí­vá­me na různé typy mag­ne­tů a je­jich vlast­nos­ti. Po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­va­cí­ho ná­stro­je EMWorks2D na­vrh­ne­me motor s mag­ne­ty pro po­vr­cho­vou mon­táž s fe­ri­to­vým nebo ke­ra­mic­kým mag­ne­tem, sa­ma­ri­um­ko­bal­to­vým mag­ne­tem (SmCo) a ne­o­dy­mo­vým mag­ne­tem (NdFeB).

Pro­zkou­má­me kaž­dou to­po­lo­gii a uká­že­me její vý­kon­nost­ní vý­sled­ky, včet­ně to­či­vé­ho mo­men­tu, zpět­né­ho elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho pole, elek­tro­mag­ne­tic­ké­ho mo­men­tu, vazby toku v cívce, ztrát a roz­lo­že­ní mag­ne­tic­ké­ho toku. Bude také dis­ku­to­vá­no srov­ná­ní špič­ko­vé hus­to­ty to­či­vé­ho mo­men­tu re­a­li­zo­va­né kaž­dou to­po­lo­gií.

Pro kon­struk­ci elek­tro­mo­to­rů jsou k dis­po­zi­ci různé typy ma­te­ri­á­lů mag­ne­tů s růz­ný­mi vý­ko­no­vý­mi cha­rak­te­ris­ti­ka­mi. Ně­kte­ré mag­ne­ty si po zmag­ne­ti­zo­vá­ní za­cho­vá­va­jí svůj mag­ne­tis­mus, za­tím­co ně­kte­ré mag­ne­ty mají ten­den­ci tento úči­nek po od­stra­ně­ní mag­ne­tic­ké­ho pole ztrá­cet. Při ná­vr­hu elek­tro­mo­to­ru s mag­ne­ty je třeba zvá­žit ně­ko­lik fak­to­rů, jako je po­ža­do­va­ná mag­ne­tic­ká síla, pro­voz­ní tep­lo­ty, vy­sta­ve­ní ko­ro­ziv­ním a de­mag­ne­ti­zač­ním pod­mín­kám, ná­kla­dy atd. Vý­kon­nost a ce­no­vá do­stup­nost mag­ne­tů z nich proto činí dů­le­ži­té kom­po­nen­ty pro mnoho prů­mys­lo­vých a tech­no­lo­gic­kých apli­ka­cí. Výběr správ­né­ho mag­ne­tic­ké­ho ma­te­ri­á­lu pro danou apli­ka­ci se proto stává ná­roč­ným úko­lem.

Register ted

 

 


Mohlo by vás zajímat: