Google překladač: English Deutsch

Automatizované generování izometrických plánů potrubí

Autor článku: CAD Schroer   

Tags: CAD | CAD Schröer | Creo Piping | Izometrie | M4 ISO | M4 Plant | Potrubí | PTC

CAD Schroer M4 ISO-2245Chce­te-li rych­le a snad­no vy­rá­bět po­tru­bí, po­u­žij­te izo­me­t­rii po­tru­bí. Tyto spe­ci­a­li­zo­va­né prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ob­sa­hu­jí všech­ny in­for­ma­ce po­třeb­né k do­ku­men­ta­ci a vý­ro­bě po­tru­bí. Ne­po­stra­da­tel­ný ná­stroj pro vý­ro­bu po­tru­bí. Ve stro­jí­ren­ství a pro­ces­ním in­že­nýr­ství stále exis­tu­je mnoho spo­leč­nos­tí, které při de­tail­ním zpra­co­vá­ní ná­vrhů po­tru­bí ručně vy­pra­co­vá­va­jí izo­me­t­ric­ké vý­kre­sy po­tru­bí.

V dneš­ní době in­te­li­gent­ních a ce­no­vě do­stup­ných CAD ře­še­ní je to zcela zby­teč­ná práce.

Návrh po­tru­bí: pre­fe­ro­vá­ní 3D

Po­tru­bí pro stroj­ní za­ří­ze­ní se ob­vykle na­vr­hu­je po­mo­cí 3D CAD soft­wa­ru, jako je Creo Pi­ping od PTC. Pro návrh roz­sáh­lých za­ří­ze­ní se často upřed­nostňuje spe­ci­a­li­zo­va­něj­ší CAD soft­ware, na­pří­klad M4 PLANT firmy CAD Schroer. Tato ře­še­ní jsou ce­no­vě velmi do­stup­ná vzhle­dem k rych­los­ti, s jakou lze ná­vrhy vy­tvá­řet, a úrov­ni kva­li­ty, které lze s nimi do­sáh­nout. Ko­neč­ným vý­sled­kem je plně de­tail­ní návrh po­tru­bí spolu s kom­plex­ní­mi se­zna­my dílů po­ža­do­va­ných tru­bek, ven­ti­lů, těs­ně­ní a šrou­bů atd.

Rychlé a automatizované generování izometrických plánů potrubí

In­te­li­gent­ní pří­stup spo­čí­vá v po­u­ži­tí 3D dat po­tru­bí z M4 PLANT nebo Creo Pi­ping k au­to­ma­tic­ké­mu vy­tvo­ře­ní izo­me­t­ric­kých plánů po­tru­bí bez mě­řít­ka, do­pl­ně­ných o roz­mě­ry, se­zna­my dílů, se­zna­my délek řezů a ta­bul­ky ohybů po­tru­bí, které jsou při­pra­ve­ny k vý­ro­bě. Toho lze do­sáh­nout po­mo­cí soft­wa­ro­vé­ho ba­líč­ku M4 ISO, který au­to­ma­tic­ky ge­ne­ru­je izo­me­t­rie po­tru­bí na zá­kla­dě dat z 3D ná­vr­hu po­tru­bí. Izo­me­t­rie po­tru­bí při­pra­ve­né k vý­ro­bě jsou do­dá­ny během ně­ko­li­ka sekund a jsou sty­li­zo­vá­ny podle fi­rem­ních stan­dar­dů. To je ob­rov­ská vý­ho­da ve srov­ná­ní s ruč­ním vy­pra­co­vá­ním izo­me­t­ric­kých ná­vrhů, které je mno­hem ob­tíž­něj­ší, ča­so­vě ná­roč­něj­ší a ná­chyl­něj­ší k chy­bám, a tudíž i mno­hem draž­ší.

Dokumentace připravená k výrobě

Díky po­u­ži­tí stan­dar­di­zo­va­ných izo­me­t­ric­kých sym­bo­lů pro zná­zor­ně­ní po­trub­ních kom­po­nent po­sky­tu­je M4 ISO do­ku­men­ta­ci při­pra­ve­nou k vý­ro­bě pou­hým stisk­nu­tím tla­čít­ka. Izo­me­t­ric­ké sym­bo­ly po­tru­bí jsou sro­zu­mi­tel­né všem vý­rob­cům po­tru­bí a jasně ur­ču­jí, jak vy­rá­bět jed­not­li­vé cívky po­tru­bí a spo­jo­vat je do­hro­ma­dy. Přes­to­že vý­kre­sy ne­ma­jí mě­řít­ko, přes­né roz­mě­ry a sklo­ny uka­zu­jí sku­teč­né délky a po­lo­hy ve­de­ní. Se­zna­my dílů a se­zna­my délek řezů tru­bek přes­ně spe­ci­fi­ku­jí množ­ství po­třeb­né­ho ma­te­ri­á­lu. V pří­pa­dě po­tře­by lze také vy­ge­ne­ro­vat ta­bul­ky ohybů tru­bek při­pra­ve­né pro stroj­ní ob­rá­bě­ní, které usnadňují pro­ces vý­ro­by. Lze při­dat i se­zna­my svarů, aby byla za­jiš­tě­na prů­běž­ná do­ku­men­ta­ce na stav­bě i mimo ni.

Izometrie potrubí podle vašich představ

Soft­ware CAD Schroer M4 ISO pro tvor­bu izo­me­t­ric­kých vý­kre­sů po­tru­bí je vy­so­ce kon­fi­gu­ro­va­tel­ný. Roz­lo­že­ní, obsah a vzhled vy­tvá­ře­ných vý­kre­sů lze při­způ­so­bit spe­ci­fic­kým po­ža­dav­kům zá­kaz­ní­ka, včet­ně po­u­ži­tí jeho vlast­ních vý­kre­so­vých ša­b­lon. S M4 ISO se izo­me­t­rie po­tru­bí au­to­ma­tic­ky vy­tvá­ře­jí v po­ža­do­va­ném stylu přímo z 3D mo­de­lu po­tru­bí.

Informace o M4 ISO a zkušební verze >>


Mohlo by vás zajímat: