Google překladač: English Deutsch

Vydán VariCAD 2023-1.0

Autor článku: VARICAD   

Tags: 2023-1.0 | CAD | Druhé okno | Měření | Schránka ve 3D | Stromová struktura | VariCAD

varicad-2248V po­sled­ním lis­to­pa­do­vém dni byla spuš­tě­na nová verze Va­ri­CAD 2023-1.0. Verze umožňuje ot­ví­rat sou­čas­ně dru­hou in­stan­ci pro práci v pro­gra­mu Va­ri­CAD (druhé okno Va­ri­CAD), ob­sa­hu­je změny při práci se stro­mo­vou struk­tu­rou tě­le­sa, umožňuje vy­pí­nat a za­pí­nat jed­not­li­vé části těles. Pokud máte ote­vře­no více sou­bo­rů, pak se při pro­chá­ze­ní se­zna­mu ote­vře­ných do­ku­men­tů zob­ra­zu­je je­jich ná­hled.

V nové verzi byly také pro­ve­de­ny ně­kte­ré změny ve 3D mo­de­lo­vá­ní. Na­in­sta­luj­te si novou verzi: zde stáh­nout.

Otevření druhého okna programu VariCAD

Při práci s Va­ri­CA­Dem mů­že­te sou­čas­ně spus­tit druhé okno (druhá in­stan­ce apli­ka­ce). To vám dává mož­nost kon­t­ro­lo­vat další 2D/3D sou­bo­ry, měřit hod­no­ty a pře­de­vším ko­pí­ro­vat ob­jek­ty do schrán­ky a ná­sled­ně je vklá­dat do ak­tu­ál­ní­ho pra­cov­ní­ho pro­sto­ru. Ve dru­hém okně Va­ri­CA­Du mů­že­te upra­vo­vat ob­jek­ty před­tím, než je zko­pí­ru­je­te do schrán­ky. Sou­bo­ry Va­ri­CAD však nelze ulo­žit přímo z to­ho­to okna. Kromě mož­nos­ti po­u­ži­tí schrán­ky (Ctrl + C, Ctrl + V), mů­že­te vy­bra­né ob­jek­ty ulo­žit do no­vé­ho sou­bo­ru.

Na roz­díl od plné verze pro­gra­mu Va­ri­CAD, ne­mů­že druhá in­stan­ce spus­tit dáv­ko­vý tisk nebo kon­ver­zi dáv­ko­vých sou­bo­rů. Na druhé stra­ně mů­že­te po­ho­dl­ně zkon­t­ro­lo­vat struk­tu­ru se­sta­vy, struk­tu­ru jed­not­li­vých těles, ku­sov­ník a také ob­ry­sy (pro­fi­ly) v ro­vi­nách ski­co­vá­ní. Ve všech ta­ko­vých si­tu­a­cích je možné ko­pí­ro­vat data do plné verze Va­ri­CA­Du.

Tato funk­ce je ob­zvláš­tě vý­hod­ná, pokud po­u­ží­vá­te Va­ri­CAD na 2 mo­ni­to­rech.

Práce se stromovou strukturou tělesa, deaktivace částí těles

Práce se stro­mo­vou struk­tu­rou tě­le­sa byla v nové verzi změ­ně­na. Nyní je cho­vá­ní ve všech pří­pa­dech stej­né. Funk­ce se spus­tí klik­nu­tím pra­vým tla­čít­kem myši na tě­le­so a pak z roz­ba­lo­va­cí na­bíd­ky vy­be­re­te pří­sluš­nou volbu, nebo pokud klik­ne­te na pří­sluš­nou ikonu v pa­ne­lu ná­stro­jů a poté vy­be­re­te tě­le­so, pří­pad­ně mů­že­te nej­pr­ve klik­nout na tě­le­so a poté na od­po­ví­da­jí­cí ikonu v Panel ná­stro­jů.

Při práci se stro­mo­vou struk­tu­rou tě­le­sa mů­že­te jed­not­li­vé části tě­le­sa de­ak­ti­vo­vat a ak­ti­vo­vat. Pokud je prvek (jako díra, za­ob­le­ní, při­po­je­né žebro. apod.) de­ak­ti­vo­ván, pak zů­sta­ne ve struk­tu­ře a tě­le­so je pře­sta­vě­no (pře­tvo­ře­no) bez něj. Tyto prvky je sa­mo­zřej­mě možné poz­dě­ji znovu ak­ti­vo­vat a tě­le­so se pak s nimi opět vy­tvo­ří. To umožňuje vy­tvá­řet va­ri­a­bil­ní tvary nor­mo­va­ných dílů.

Pokud jsou prvky ne­ak­tiv­ní, mů­že­te je vy­brat pouze ve stro­mo­vém sché­ma­tu. Při pro­chá­ze­ní ob­jek­tů v se­zna­mu jsou tyto ne­ak­tiv­ní ob­jek­ty zvý­raz­ně­ny stej­ným způ­so­bem jako ak­tiv­ní ob­jek­ty. Je­jich zob­ra­ze­ný tvar od­po­ví­dá stavu, kdy byly de­ak­ti­vo­vá­ny.

Mož­nos­ti změny de­ak­ti­vo­va­ných prvků jsou ome­ze­né. To může být vý­hod­né v si­tu­a­cích, kdy se změní po­lo­ha nebo když se obrys ne­ve­jde do nové po­lo­hy, pokud byla ak­ti­vo­vá­na jiná tě­le­sa sou­čás­ti.

Zobrazení náhledu u otevřených souborů

Pokud máte ote­vře­no více do­ku­men­tů, mů­že­te se mezi nimi pře­pí­nat po­mo­cí roz­ba­lo­va­cí na­bíd­ky nebo po­mo­cí pří­ka­zu. V prv­ním pří­pa­dě mů­že­te pro­chá­zet jed­not­li­vé po­lož­ky na­bíd­ky, v dru­hém pří­pa­dě se zob­ra­zí se­znam sou­bo­rů. Když na tyto do­ku­men­ty na­je­de­te myší, zob­ra­zí se ná­hled sou­bo­ru. Pokud je počet ote­vře­ných do­ku­men­tů vyšší, může se stát, že ne­bu­de možné přes­ně určit, co každý kon­krét­ní sou­bor ob­sa­hu­je.

Tato funk­ce může způ­so­bit vyšší za­tí­že­ní gra­fi­ky, takže máte mož­nost tuto funk­ci vy­pnout. Pokud Va­ri­CAD de­te­ku­je hard­ware, který může být ne­do­sta­teč­ný, pak se funk­ce au­to­ma­tic­ky vypne. Sa­mo­zřej­mě si může uži­va­tel tuto funk­ci sám ex­pli­cit­ně za­pnout/vy­pnout – viz "Na­sta­ve­ní sys­té­mu" (pří­kaz "cfg"), v sekci "Práce s více do­ku­men­ty".

Použití schránky ve 3D

Po­u­ži­tí funk­ce Ko­pí­ro­vat a Vlo­žit 3D ob­jek­ty na­bí­zí nyní více mož­nos­tí. Lze je na­sta­vit pří­ka­zem "cfg" (z menu "Na­sta­ve­ní sys­té­mu"), v sekci 3D. Při vklá­dá­ní ze schrán­ky se tě­le­sa v zá­vis­los­ti na na­sta­ve­ní buď vloží na před­cho­zí po­zi­ci nebo do stře­du sou­řad­nic. Navíc si tě­le­sa ze schrán­ky mohou za­cho­vat svoje pů­vod­ní na­to­če­ní a po­lo­hu. To umožňuje se­sta­vit 3D tě­le­sa přes­ně podle pů­vod­ní­ho mo­de­lu.

Měření vzdáleností, úhlů...

Všech­ny mož­nos­ti mě­ře­ní jsou do­stup­né z pří­sluš­né­ho pa­ne­lu ná­stro­jů. Nyní je mů­že­te spus­tit i z roz­ba­lo­va­cí na­bíd­ky, která je k dis­po­zi­ci tehdy, pokud klik­ne­te pra­vým tla­čít­kem myši do prázd­né ob­las­ti. Toto fun­gu­je jak ve 2D, tak i ve 3D pro­stře­dí.


Mohlo by vás zajímat: