Google překladač: English Deutsch

Inovace v aditivní výrobě z plastů a kovů roku 2022

Autor článku: 3D Systems   

Tags: 2022 | 3D Systems | Aditivní výroba | Inovace | Kovy | Plasty | Webinar

Webinar 3D  Systems-2249Při­poj­te se na živý webi­nář 15. pro­sin­ce v 17:00 k Samu Gre­e­no­vi a Paulu Mille­ro­vi, kteří shr­nou ma­te­ri­á­lo­vé a pro­duk­to­vé ino­va­ce, k nimž došlo v tomto roce. Do­zví­te se o ně­ko­li­ka nově uve­de­ných ko­vo­vých sli­ti­nách, re­vo­luč­ních plas­to­vých ma­te­ri­á­lech a stro­jích za­mě­ře­ných na vý­ro­bu, které na­kop­nou vaši vý­ro­bu. 

Ob­jev­te ino­va­ce pro­ce­sů, které po­sou­va­jí prů­mys­lo­vá od­vět­ví, jako je do­pra­va, slé­vá­ren­ství, ener­ge­ti­ka a le­tec­ký a obran­ný prů­my­sl, abychom jme­no­va­li jen ně­kte­ré z nich.

Od­bor­ní­ci 3D Sys­tems budou dis­ku­to­vat mimo jiné o ná­sle­du­jí­cích té­ma­tech:

  • Adi­tiv­ní vý­ro­ba – re­ka­pi­tu­la­ce po­třeb sku­teč­né vý­ro­by
  • Vy­so­ko­rych­lost­ní, vel­ko­for­má­to­vá vý­ro­ba schop­ná SLA
  • Efek­tiv­ní sé­ri­o­vá vý­ro­ba men­ších dílů
  • Opa­ko­va­tel­nost ter­mo­plas­tic­kých dílů a plná in­te­gra­ce pra­cov­ních po­stu­pů
  • Nová ge­ne­ra­ce sli­tin mědi
  • Opa­ko­va­tel­ný pro­ces pro velké sta­to­ry a skří­ně v HX

 

3D Systems-webinar-registrace-2249

 


Mohlo by vás zajímat: