Google překladač: English Deutsch

Partnerství DigiLens a OMNIVISION pro rozvoj AR a zobrazování

Autor článku: Redakce   

Tags: AR/VR/XR | CES | DigiLens | LCOS | LED | OMNIVISION

DL-and-Omnivision-2302Na CES 2023 byla ozná­me­na spo­lu­prá­ce svě­to­vých lídrů v oboru na vý­vo­ji no­vých pro­duk­to­vých ře­še­ní AR/VR/XR pro spo­tře­bi­te­le. Di­gi­Lens, která je de facto prů­mys­lo­vým stan­dar­dem v ob­las­ti vl­no­vo­do­vých tech­no­lo­gií a de­fi­nu­je bu­douc­nost chyt­rých brýlí no­še­ných na hlavě, ozná­mi­la part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Omni­vi­si­on.

Ta je před­ním svě­to­vým vý­vo­já­řem po­lo­vo­di­čo­vých ře­še­ní, včet­ně vy­spě­lých di­gi­tál­ních zob­ra­zo­va­cích, ana­lo­go­vých, do­ty­ko­vých a zob­ra­zo­va­cích tech­no­lo­gií, za úče­lem vý­vo­je no­vých pro­duk­tů AR/VR/XR pro nové trhy a apli­ka­ce.

Di­gi­Lens při­ná­ší novou ge­ne­ra­ci mo­bil­ních po­čí­ta­čů – od ma­te­ri­á­lů přes za­ří­ze­ní až po ře­še­ní – a její part­ner­ství s Omni­vi­si­o­nem po­si­lu­je všech­ny aspek­ty ob­chod­ní­ho mo­de­lu spo­leč­nos­ti. Part­ner­ství urych­lí ino­va­ce a za­vá­dě­ní špič­ko­vé XR tech­no­lo­gie.

Pa­ne­ly z te­ku­tých krys­ta­lů na kře­mí­ku (LCOS) od Omni­vi­si­o­nu umo­ž­ňu­jí Di­gi­Len­su vy­tvá­řet LCOS/LED pro­jek­to­ry, které jsou op­ti­ma­li­zo­vá­ny pro jeho ho­lo­gra­fic­ké vl­no­vo­dy. LCOS umožňuje nej­lep­ší pro­jekč­ní tech­no­lo­gii ve své třídě pro různé zob­ra­zo­va­cí apli­ka­ce a pa­ne­ly LCOS od Omni­vi­si­o­nu se ide­ál­ně hodí pro první svě­tel­ný HD dis­plej svého druhu Di­gi­Lens En­Li­te­n30 s 30stup­ňo­vým zor­ným polem na šířku a LCOS-LED. Ten po­sky­tu­je oku uži­va­te­le jas více než 2500 nitů při zdra­vém oční re­li­éfu 28 mm a prů­hled­nos­ti 85 %.

Na stra­ně chyt­rých brýlí umo­ž­ňu­je zá­klad­ní ka­me­ro­vá tech­no­lo­gie Omni­vi­si­on za­ří­ze­ním Di­gi­lens vi­zu­ál­ní odo­me­t­rii, šest stupňů vol­nos­ti (6DoF) a si­mul­tán­ní lo­ka­li­za­ci a ma­po­vá­ní (SLAM). Kom­po­nen­ty ka­me­ry Glo­bal Shut­ter s rybím okem Omni­vi­si­o­nu jsou na­vr­že­ny tak, aby ná­kla­do­vě efek­tiv­ně umožňovaly ši­ro­kou škálu spo­tře­bi­tel­ských a prů­mys­lo­vých apli­ka­cí stro­jo­vé­ho vi­dě­ní – jako jsou ná­h­lav­ní soupra­vy a pří­slu­šen­ství pro roz­ší­ře­nou re­a­li­tu a vir­tu­ál­ní re­a­li­tu, prů­mys­lo­vá au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­ka, ze­mě­děl­ské drony a 3D mo­de­lo­vá­ní – a jsou po­u­ží­vá­ny v chyt­rých brý­lích Di­gi­Lens pro pro­sto­ro­vé ur­čo­vá­ní po­lo­hy.

Spo­leč­nost Di­gi­Lens před­sta­vi­la svá nej­no­věj­ší ře­še­ní AR/VR/XR na CES 2023.


Mohlo by vás zajímat: