Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ZF vyhlašuje Open Source  Mobility Hackathon během CES

Čtvrtek, 16 Prosinec 2021 01:39

Tags: CES | Hackathon | Mobility | Společnost ZF

ZF Open-Source-Hackathon 01-2150Mo­bi­li­ta je pod­sta­tou na­šich ži­vo­tů a trans­for­ma­ce to­ho­to trhu je  rych­lá a in­ten­ziv­ní. Udr­ži­tel­nost, de­kar­bo­ni­za­ce, elek­tri­fi­ka­ce, au­to­nomní ří­ze­ní nebo in­ter­mo­dál­ní mo­bi­li­ta jsou jen ně­kte­ré z výzev, kte­rým tento trh čelí. Spo­leč­nost ZF zve na glo­bál­ní a vir­tu­ál­ní ZF Open Sour­ce Mo­bi­li­ty Hac­kathon 2022 během Con­su­mer Electro­nics Show (CES) od 5. do 7. ledna 2022 a vy­zý­vá k ře­še­ní ně­kte­rých z ná­sle­du­jí­cích výzev.

Účast­ní­ci mají během to­ho­to hac­katho­nu vy­tvo­řit nápad, pro­to­typ  nebo do­kon­ce pro­dukt a do­sta­nou šanci nejen vy­hrát cenu 10 000 $, ale také šanci ná­sled­ně ře­še­ní ko­merč­ně im­ple­men­to­vat.

ZF hledá jed­not­liv­ce, týmy nebo startu­py ochot­né na­vrh­nout nebo vy­vi­nout open sour­ce ře­še­ní pro bu­dou­cí mo­bi­li­tu za pou­hých 48 hodin. Účast­ní­ci mohou být stu­den­ti, po­lo­pro­fe­si­o­ná­lo­vé nebo  pro­fe­si­o­ná­lo­vé.

ZF před­sta­ví výzvy v pěti růz­ných ob­las­tech:

 1. Open Sour­ce a hard­ware
  Mo­bi­li­ta vy­ža­du­je hard­ware a sou­vi­se­jí­cí soft­ware. Mohl by v této ob­las­ti exis­to­vat nový způ­sob po­u­ži­tí open sour­ce?
 2. Open sour­ce a bez­peč­nost v autě
  A co po­třeb­né za­bez­pe­če­ní naší bu­dou­cí mo­bi­li­ty? Jsou au­to­nomní auta do­sta­teč­ně bez­peč­ná, nebo po­tře­bu­je­me nové kon­struk­ce či apli­ka­ce, abychom se vy­hnu­li po­ru­še auta?
 3. Open sour­ce da­to­vá plat­for­ma
  Mo­bi­li­ta nové ge­ne­ra­ce ge­ne­ru­je množ­ství dat. Jak mů­že­me tato data vy­u­žít k po­sky­to­vá­ní lep­ších ře­še­ní mo­bi­li­ty?
 4. Open sour­ce pro sítě in­ter­mo­dál­ní měst­ské mo­bi­li­ty
  Každé vo­zi­dlo v nové mo­bi­li­tě bude při­po­je­no k sítím mo­bi­li­ty. Jak si ale mohou vyměňovat data a jak si mohou všich­ni po­sky­to­va­te­lé mo­bi­li­ty ro­zu­mět?
 5. Kryp­to­mě­ny a blockcha­i­no­vé tech­no­lo­gie v au­to­mo­ti­ve
  Exis­tu­je byz­nys v ob­las­ti mo­bi­li­ty pro tech­no­lo­gie jako jsou ne­za­mě­ni­tel­né to­ke­ny (NFTs), blockcha­in nebo ně­ja­ké nové kryp­to­mě­ny?

Tato té­ma­ta jsou prv­ní­mi ná­vrhy a je možné, že se do za­čát­ku hac­katho­nu změní.

Jak to fun­gu­je

 • Glo­bál­ně a vir­tu­ál­ně přímo od va­še­ho stolu
 • Pro jed­not­liv­ce, týmy a za­čí­na­jí­cí pod­ni­ky
  • Ve­li­kost týmu by ne­mě­la být větší než sedm
  • Stu­den­ti, po­lo­pro­fe­si­o­ná­lo­vé a pro­fe­si­o­ná­lo­vé
 • 5.–7. ledna 2022
 • Za­há­je­ní během CES stre­a­mo­va­né ze stán­ku ZF
 • Závěr a pře­dá­ní cen během CES ze stán­ku ZF
 • Cena: 10 000 $ za nej­slib­něj­ší nápad z hle­dis­ka im­ple­men­ta­ce, ob­chod­ní­ho mo­de­lu a po­mo­ci při pro­de­ji pro­duk­tu na trhu. Během pře­hlíd­ky budou pře­dá­na další oce­ně­ní.

Při­hláš­ky na hac­kathon lze po­dá­vat na  www.zf-event.com/hackathon.

Martin Fischer, člen představenstva ZF a Sebastian Grimm, vedoucí  ZF Innovation Factory, popisují ZF Open Source Mobility Hackathon (kliknutím na obrázek přejdete na video):

ZF Open-Source-Hackathon 02-2150  ZF Open-Source-Hackathon 03-2150 

Mohlo by vás zajímat: