Google překladač: English Deutsch

Přechod z AutoCADu na DraftSight

Autor článku: Redakce   

Tags: AutoCAD | CAD | DraftSight | e-book | Software

DRT-0375 Cover Img-2314Spo­leč­nost Das­sault Sys­tè­mes So­lid­Works se snaží vklí­nit do ko­mu­ni­ty uži­va­te­lů Au­to­CA­Du a vy­da­la e-book s 13 tipy pro pře­chod z Au­to­CADu na Draft­Sight. Ten ob­sa­hu­je vše, co uži­va­te­lé Au­to­CADu po­tře­bu­jí vědět, aby mohli začít Draft­Sight po­u­ží­vat. Pokud tedy zá­pa­sí­te s vazba­mi na star­ší CAD soft­ware, mů­že­te zhod­no­tit, na­ko­lik se vám vy­pla­tí daný soft­ware na­dá­le po­u­ží­vat, nebo se mů­že­te po­o­hléd­nout po něčem lep­ším.

Draft­Sight může pře­chod usnad­nit. Ne­do­jde s ním k po­kle­su pro­duk­ti­vi­ty, jaký byste mohli zažít u ji­né­ho CAD soft­wa­ru, pro­to­že jeho vzhled a po­u­ží­vá­ní jsou uži­va­te­lům Au­to­CADu velmi dobře známé.

V tomto e-booku se dozvíte, jak:

  • Být pro­duk­tiv­ní hned od za­čát­ku díky zná­mé­mu uži­va­tel­ské­mu roz­hra­ní a jak si uži­va­tel­ské roz­hra­ní při­způ­so­bit.
  • Rych­le pře­jít s vy­u­ži­tím stej­ných pří­ka­zů, hla­din a metod na­sta­ve­ní.
  • Na­vr­ho­vat s jis­to­tou po­mo­cí zná­mých ná­stro­jů a va­šich stá­va­jí­cích kniho­ven bloků.
  • Vy­u­žít ná­stro­je a funk­ce še­t­ří­cí čas, které v apli­ka­ci Au­to­CAD ne­na­jde­te (Po­kro­či­lé oříz­nu­tí, In­te­li­gent­ní kóta, Sprá­va hla­din – TBLa­yers, Gesta myši…).
  • Zvý­šit po­ten­ci­ál Draft­Si­ghtu au­to­ma­ti­za­cí úloh přes roz­hra­ní API.
  • Vy­tvá­řet, or­ga­ni­zo­vat a spra­vo­vat listy po­mo­cí Správ­ce sady listů.
  • Do­sáh­nout větší fle­xi­bi­li­ty díky ná­stro­ji Im­port PDF v Draft­Si­ghtu.
  • A mnoho dal­ších věcí.

Stáh­ně­te si e-book a do­zví­te se o Draft­Si­gh­tu více.Mohlo by vás zajímat: