Google překladač: English Deutsch

HTC slaví šest let VIVE slevami

Autor článku: HTC VIVE   

Tags: HTC | Slevy | Virtuální realita | Vive | VR zařízení

Pro2 fullkit key-visual-2314HTC osla­vu­je šest let svého vir­tu­ál­ní­ho eko­sys­té­mu VIVE. Při­ná­ší proto ome­ze­nou na­bíd­ku dub­no­vých zvý­hod­ně­ní na vy­bra­né VR pro­duk­ty, které budou do­stup­né na strán­kách VIVE.​com, na Ama­zo­nu a u vy­bra­ných part­ne­rů jako je Alza.​cz. Od 3. do 23. dubna tak bude možné zís­kat sadu HTC VIVE Pro 2 Full Kit (která za­hr­nu­je 1× HMD, 2× ovla­da­če a 2× zá­klad­no­vé sta­ni­ce) se sle­vou slevu 150 € za 1389 €, re­spek­ti­ve 32 790 Kč.

Při ná­ku­pu zá­kaz­ní­ci navíc ob­dr­ží 12mě­síč­ní před­plat­né VI­VEPORT In­fi­ni­ty, které jim umož­ní pro­chá­zet bez­bře­hou na­bíd­ku her­ní­ho i ne­her­ní­ho VR ob­sa­hu bez ja­kých­ko­li dal­ších ná­kla­dů. Cel­kem tak ušet­ří více než 250 €.

  • VIVE Pro 2 Full Kit sleva 150 €/150 £ a 12 měsíců předplatného VIVEPORT Infinity zdarma
  • VIVE Flow nabízí slevu 150 €/150 £ a 12 měsíců předplatného VIVEPORT Vista zdarma
  • Sleva 75 €/75 £ na samostatnou HMD VIVE Pro 2 a 12 měsíců předplatného VIVEPORT Infinity zdarma
  • Jarní nabídka také nabízí slevu 50 €/50 £ na smartphone HTC Desire 22 pro při nákupu výhradně na htc.com

Sa­mo­stat­ný he­ad­set HTC VIVE Pro 2 se do­čkal zvý­hod­ně­ní 75 € a tak bude do­stup­ný za 824 €, nebo 19 090 Kč. I v tomto pří­pa­dě uži­va­te­le po­tě­ší 12mě­síč­ní před­plat­né VI­VEPORT In­fi­ni­ty. He­ad­set VIVE Pro 2 díky os­třej­ší­mu 5K zob­ra­ze­ní, ob­no­vo­va­cí frek­ven­ci až 120 Hz a 120° zor­ném poli umož­ní snad­no po­su­nout na novou úroveň VR zá­žit­ky všech uži­va­te­lů, kteří dosud po­u­ží­va­jí pů­vod­ní HTC VIVE, VIVE Pro a nebo he­ad­set Valve Index.

HTC si při­pra­vi­lo na­bíd­ku i pro fa­nouš­ky VR zá­ba­vy na cestách. Malé po­hl­cu­jí­cí VR brýle s úchvat­ně níz­kou hmot­nos­tí HTC VIVE Flow jsou pro ni tím ide­ál­ním za­ří­ze­ním. Vý­rob­ce jej sle­vil o ce­lých 150 € a při­dal i od­po­ví­da­jí­cí verzi 12mě­síč­ní­ho před­plat­né­ho VI­VEPORT Vista zdar­ma. Za 419 € či 9990 Kč se tak nyní lze oka­mži­tě po­no­řit do ces­tov­ní VR. Po spá­ro­vá­ní kom­pa­ti­bil­ní­ho smart­pho­nu s pod­po­rou pro bez­drá­to­vé zr­ca­dle­ní ob­ra­zu HDCP 2.2 lze vy­tvo­řit sou­kro­mý vir­tu­ál­ní ki­nosál, ve kte­rém si lze vy­chut­nat ja­ký­ko­li obsah z mo­bil­ní­ho te­le­fo­nu. Ne­zá­le­ží při­tom, zda je uži­va­tel fa­nouš­kem filmů, se­ri­á­lů, You­Tu­be videí anebo třeba mo­bil­ních vi­deo­her.

Vive-Flow to-go-2314

Sleva 50 € na smart­pho­ne HTC De­si­re 22 Pro před­sta­vu­je pří­jem­né do­pl­ně­ní na­bíd­ky. Kom­pa­ti­bil­ní 5G smart­pho­ne střed­ní třídy se sys­té­mem An­dro­id 12 totiž před­sta­vu­je ide­ál­ní­ho spo­leč­ní­ka pro brýle VIVE Flow. Na­bí­zí plnou kom­pa­ti­bi­li­tu a do­sta­teč­ný výkon pro kon­zu­ma­ci mul­ti­mé­dií i hraní mo­bil­ních her. V rámci akce bude do­stup­ný vý­hrad­ně na strán­kách htc.​com za cenu 419 €.

 HTC-Desire-22-pro-and-VIVE-Flow-2314

 


Mohlo by vás zajímat: