Google překladač: English Deutsch

Tvorba vícejazyčné dokumentace s EPLAN

Autor článku: EPLAN - Pavol Buček   

Tags: Blog | CAE | Dokumentace | ECAD | Eplan | Pavol Buček | Překlady

Eplan-Montaz-2315Do re­dak­ce nám do­ra­zi­lo upo­zor­ně­ní na nové pří­spěv­ky na blogu EPLAN CZ&SK. O tento se za­slou­žil Pavol Buček, kon­zul­tant Epla­nu, za­bý­va­jí­cí se pře­váž­ně stan­dar­di­za­cí pro­jekč­ních pro­ce­sů a au­to­ma­ti­za­cí vý­ro­by roz­vá­dě­čů. Rych­le ros­tou­cí prů­mys­lo­vé od­vět­ví s mnoha roz­díl­ný­mi sek­to­ry je stále více kon­fron­to­vá­no s růz­ný­mi vý­zva­mi a po­ža­dav­ky.

EPLAN na­bí­zí ře­še­ní, která po­sky­tu­jí kon­ti­nu­i­tu dat, spo­leh­li­vost plá­no­vá­ní a ote­vře­nost stan­dard­ním roz­hra­ním a sys­té­mům, jejíž vý­ho­dy sa­ha­jí mno­hem hlou­bě­ji než jen do pro­jek­to­vá­ní.

Kvalitní překlad šetří čas a peníze

Pokud pa­t­ří­te mezi spo­leč­nos­ti s me­zi­ná­rod­ní pů­sob­nos­tí, je vaší po­vin­nos­tí vy­tvá­řet přes­nou a kva­lit­ní pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci v růz­ných ja­zy­cích, při­způ­so­be­nou růz­ným stan­dar­dům a pra­cov­ním pro­stře­dím. Tento pro­ces je z hle­dis­ka času a fi­nan­cí velmi ná­roč­ný a bez mož­nos­ti dis­po­no­vat ná­stro­jem pro od­bor­né tech­nic­ké pře­kla­dy se mohou v do­ku­men­ta­ci vy­sky­to­vat mnohé ne­přes­nos­ti. Od­bor­ná ter­mi­no­lo­gie se liší v zá­vis­los­ti na kon­krét­ní tech­nic­ké ob­las­ti a velmi ob­tíž­ně se pře­klá­dá. Firmy si velmi často vy­po­má­ha­jí s in­ter­ne­to­vý­mi pře­kla­da­či, které jsou vzhle­dem ke slo­ži­tos­ti pře­kla­du ne­do­sta­teč­né. Takto pře­lo­že­né texty jsou pro zá­kaz­ní­ka ne­sro­zu­mi­tel­né a v mno­hých pří­pa­dech z hle­dis­ka kon­tex­tu ne­dá­va­jí smysl.

Jasné a srozumitelné překlady

Spo­leč­nos­ti, pů­so­bí­cí po celém světě, musí vy­tvá­řet do­ku­men­ta­ce, které budou sro­zu­mi­tel­né na­příč celým spek­trem pro­jekč­ních ob­las­tí. Není v si­lách ani toho nej­lep­ší­ho de­sig­né­ra znát tech­nic­kou čín­šti­nu nebo arabšti­nu. Ale i vý­rob­ní pod­ni­ky s tu­zem­skou pů­sob­nos­tí mohou vy­u­ží­vat kva­li­fi­ko­va­nou pra­cov­ní sílu ze za­hra­nič­ní, pro kte­rou je třeba opat­řit do­ku­men­ta­ci v pří­sluš­ném ja­zy­ce.

Při pře­kla­du je ne­zbyt­né uplat­nit správ­né tech­nic­ké ter­mí­ny uží­va­né v praxi pří­sluš­né­ho tech­nic­ké­ho oboru. Chce­te-li si být jistí správ­nos­tí pře­kla­du pro­jek­to­vé do­ku­men­ta­ce, plat­for­ma EPLAN vám k tomu na­bí­zí ide­ál­ní ná­stroj.

Eplan Webinar Tvorba vicejazycne dokumentace-2315

Modul překlady v platformě EPLAN

Ná­vr­ho­vá da­ta­bá­ze EPLAN nové ge­ne­ra­ce soft­wa­ru CAE je vy­u­ží­vá­na nejen pro tvor­bu sché­mat za­po­je­ní a vý­ro­bu roz­vá­dě­čů, ale zvlá­dá i pře­klad do­ku­men­ta­ce. Pro­ces tvor­by slov­ní­ku je op­ti­ma­li­zo­ván a na­sta­ven tak, aby vy­tvá­řel know-how a ze­fek­tiv­nil sys­tém pro au­to­ma­tic­ký pře­klad ter­mí­nů v do­ku­men­ta­ci. Prin­cip tvor­by slov­ní­ku je za­lo­žen na stan­dar­di­za­ci ter­mi­no­lo­gie, sjed­no­ce­ní pojmů a mi­ni­ma­li­za­ci počtu ter­mí­nů.

Závěrem

EPLAN na­po­má­há spo­leč­nos­tem s op­ti­ma­li­za­cí je­jich pro­ce­sů včet­ně vy­tvá­ře­ní transpa­rent­ní a úplné tech­nic­ké do­ku­men­ta­ce. Čím peč­li­věj­ší pro­jek­to­vou do­ku­men­ta­ci máte, tím více ušet­ří­te za do­da­teč­né zá­sa­hy v ho­to­vém pro­jek­tu.

Zdroj: blog.eplan.cz/tvorba-vicejazycne-dokumentace-s-eplan

 


Mohlo by vás zajímat: