Google překladač: English Deutsch

Na simulace nově s Altair SimSolid Cloudem

Autor článku: Redakce   

Tags: Altair | CAD | CAE | Cloud | SIMSOLID | Simulace

Altair SimSolid-2317Al­tair ozná­mil vy­dá­ní Al­tair Sim­So­lid Cloudu, ino­va­tiv­ní­ho clou­do­vé­ho soft­wa­ru pro si­mu­la­ci kon­struk­cí, který uži­va­te­lům umo­ž­ňu­je pří­stup k si­mu­lač­ní tech­no­lo­gii nové ge­ne­ra­ce z li­bo­vol­né­ho webo­vé­ho pro­hlí­že­če kde­ko­li a kdy­ko­li. Sim­So­lid Cloud vy­ne­chá­vá zjed­no­du­šo­vá­ní ge­o­me­t­rie a vy­tvá­ře­ní sítí, což jsou dvě ča­so­vě a od­bor­ně nej­ná­roč­něj­ší úlohy pro­vá­dě­né při tra­dič­ní ana­lý­ze me­to­dou ko­neč­ných prvků.

Díky tomu po­sky­tu­je vý­sled­ky během ně­ko­li­ka sekund až minut a bez ná­ma­hy zvlá­dá slo­ži­té se­sta­vy.

Se Sim­So­lid Clou­dem není třeba in­sta­lo­vat soft­ware ani vy­u­ží­vat roz­sáh­lé vý­po­čet­ní zdro­je; uži­va­te­lé zís­ka­jí rych­lé a přes­né vý­sled­ky pro bez­pro­blé­mo­vou spo­lu­prá­ci. Kromě eli­mi­na­ce ča­so­vě nej­ná­roč­něj­ších úloh pří­pra­vy ge­o­me­t­rie a vy­tvá­ře­ní sítí na­bí­zí Sim­So­lid Cloud také kon­strukč­ní li­ne­ár­ní a ne­li­ne­ár­ní sta­tic­ké ana­lý­zy, ana­lý­zy mo­dál­ních vib­ra­cí a te­pel­né­ho na­má­há­ní, které mohou uži­va­te­lé pro­vá­dět ve svém ob­lí­be­ném webo­vém pro­hlí­že­či. Mezi klí­čo­vé funk­ce Sim­So­lid Clou­du patří:

  • Tech­no­lo­gie bez sítí a CAD si­mu­la­ce v plné věr­nos­ti
  • Kom­plex­ní pod­po­ra fy­zi­ky
  • Tech­no­lo­gie adap­tiv­ní­ho ře­ši­če
  • Au­to­ma­tic­ké pro­po­je­ní mo­de­lů
  • Vý­sled­ky během ně­ko­li­ka sekund
  • In­tu­i­tiv­ní, uži­va­tel­sky pří­vě­ti­vé roz­hra­ní
  • Roz­sáh­lá knihov­na ma­te­ri­á­lů

Sim­So­lid Cloud je také pří­nos­ný pro kon­struk­té­ry pra­cu­jí­cí na slo­ži­tých pro­jek­tech v růz­ných prů­mys­lo­vých od­vět­vích, in­že­nýr­ské ana­ly­ti­ky a kon­zul­tan­ty, kteří chtě­jí zpra­co­vá­vat slo­ži­té ge­o­me­t­rie a pod­mín­ky, a další. Je skvě­lý pro uži­va­te­le ve všech prů­mys­lo­vých od­vět­vích, zejmé­na v ob­las­ti prů­mys­lo­vých stro­jů, vý­ro­by ná­stro­jů a za­ří­ze­ní, těž­kých za­ří­ze­ní, spo­třeb­ních vý­rob­ků a ar­chi­tek­tu­ry, in­že­nýr­ství a sta­veb­nic­tví (AEC).

Sim­So­lid Cloud je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím Al­tair One, clou­do­vé ino­vač­ní brány Al­tai­ru, která na­bí­zí spo­leč­ný pří­stup k tech­no­lo­giím si­mu­la­ce a ana­lý­zy dat spolu se šká­lo­va­tel­ný­mi vy­so­ce vý­kon­ný­mi vý­po­čet­ní­mi a clou­do­vý­mi zdro­ji – vše na jed­nom místě. Sim­So­lid Cloud za­hr­nu­je fle­xi­bil­ní mož­nost před­plat­né­ho, díky kte­ré­mu jsou po­kro­či­lé in­že­nýr­ské funk­ce do­stup­né všem, a je ide­ál­ní zejmé­na pro ne­zá­vis­lé pro­fe­si­o­ná­ly a malé a střed­ní pod­ni­ky, které chtě­jí op­ti­ma­li­zo­vat své kon­strukč­ní a in­že­nýr­ské pro­ce­sy, aniž by mu­se­ly vý­raz­ně in­ves­to­vat do hard­wa­ru nebo údrž­by soft­wa­ru.

Chce­te-li se o Al­tair Sim­So­li­du do­zvě­dět více, na­vštiv­te altair.com/simsolid nebo se za­re­gi­st­ruj­te k bez­plat­né zku­šeb­ní verzi.Mohlo by vás zajímat: