Google překladač: English Deutsch

Keysight kupuje ESI Group

Autor článku: Redakce   

Tags: Akvizice | CAD | CAE | ESI Group | Keysight Technologies

ESI-Header Image-2327Spo­leč­nost Key­si­ght Tech­no­lo­gies ozná­mi­la svůj záměr pře­vzít celý zá­klad­ní ka­pi­tál spo­leč­nos­ti ESI Group za cenu 155 eur za akcii v ho­to­vos­ti. Akvi­zi­ce oce­ňu­je celý ak­ci­o­vý ka­pi­tál ESI Group na 913 mi­li­o­nů eur na plně zře­dě­né bázi. ESI Group byla za­lo­že­na v roce 1973 a je před­ním ino­vá­to­rem ře­še­ní pro vir­tu­ál­ní pro­to­ty­po­vá­ní na kon­co­vých tr­zích au­to­mo­bi­lo­vé­ho a le­tec­ké­ho prů­mys­lu.

So­fis­ti­ko­va­ná soft­wa­ro­vá ře­še­ní ESI Group si­mu­lu­jí cho­vá­ní vý­rob­ku během tes­to­vá­ní a re­ál­né­ho po­u­ží­vá­ní. Port­fo­lio spo­leč­nos­ti je vy­so­ce di­fe­ren­co­va­né, s pre­dik­tiv­ní si­mu­lač­ní tech­no­lo­gií pro nej­ná­roč­něj­ší ná­vrhy sys­té­mů. Ře­še­ní ESI Group pro di­gi­tál­ní dvoj­če v re­ál­ném čase kom­bi­nu­jí si­mu­la­ci ří­ze­nou mo­de­lem s tes­to­vá­ním ří­ze­ným daty a vy­tvá­ře­jí vir­tu­ál­ní si­mu­la­ce a její imer­ziv­ní prů­mys­lo­vá ře­še­ní umo­ž­ňu­jí au­to­ma­ti­za­ci pra­cov­ních po­stu­pů a vir­tu­ál­ní vý­ro­bu.

V dneš­ní éře di­gi­tál­ní trans­for­ma­ce se vývoj pro­duk­tů v mnoha od­vět­vích po­sou­vá do­le­va v ná­vr­ho­vém cyklu a vir­tu­a­li­zu­je se. Po­čí­ta­čo­vě pod­po­ro­va­né in­že­nýr­ství pod­po­ru­je tento posun do­le­va po­mo­cí vir­tu­ál­ní­ho pro­to­ty­po­vá­ní vý­rob­ků, vý­rob­ních pro­ce­sů a pra­cov­ních po­stu­pů.

Za­čle­ně­ním ESI Group do svého port­fo­lia elek­tro­nic­kých ná­vrhů a testů Key­si­ght dále roz­ší­ří své mož­nos­ti soft­wa­ro­vé­ho pro­to­ty­po­vá­ní do ob­las­ti po­čí­ta­čem pod­po­ro­va­né­ho in­že­nýr­ství, což zá­kaz­ní­kům umo­ž­ní zrych­lit uvá­dě­ní vý­rob­ků na trh, sní­žit pro­voz­ní ná­kla­dy a zá­ro­veň sní­žit eko­lo­gic­kou stopu.

Struktura transakce

Dne 28. červ­na 2023 uči­nil Key­si­ght ně­kte­rým ak­ci­o­ná­řům ESI Group zá­vaz­nou na­bíd­ku na zís­ká­ní kon­t­rol­ní­ho ba­lí­ku zá­klad­ní­ho ka­pi­tá­lu a hla­so­va­cích práv ESI Group.

Jakmi­le bude tato trans­ak­ce do­kon­če­na, Key­si­ght podá na­vr­ho­va­nou zá­vaz­nou na­bíd­ku na koupi zbý­va­jí­cích akcií ESI Group. Pokud budou na konci na­bíd­ky spl­ně­ny zá­kon­né pod­mín­ky, dojde k po­stu­pu vy­těs­ně­ní a sku­pi­na ESI bude vy­řa­ze­na z burzy Eu­ro­next Paris.

Oče­ká­vá se, že k do­kon­če­ní akvi­zi­ce kon­t­rol­ní­ho ba­lí­ku akcií ESI dojde během čtvr­té­ho čtvrt­le­tí ka­len­dář­ní­ho roku 2023, při­čemž k na­bíd­ce pře­vze­tí dojde krát­ce poté.

Pre­zen­ta­ci, která dopl­ňu­je dneš­ní ozná­me­ní, na­lez­ne­te na webo­vých strán­kách Key­si­gh­tu pro vzta­hy s in­ves­to­ry v sekci „No­vin­ky, udá­los­ti, pre­zen­ta­ce“.Mohlo by vás zajímat: