Google překladač: English Deutsch

ADEON CZ přestěhoval svou brněnskou pobočku

Autor článku: Redakce   

Tags: Adeon CZ | CAD | Po­boč­ka Brno | Stě­ho­vá­ní

Sidlo ADEON CZ Brno--2334Adeon CZ, ino­vá­tor v ob­las­ti in­for­mač­ních tech­no­lo­gií, ozná­mil pře­stě­ho­vá­ní své br­něn­ské po­boč­ky na novou ad­re­su. Tato po­zi­tiv­ní změna re­flek­tu­je růst spo­leč­nos­ti a její zá­va­zek po­sky­to­vat svým zá­kaz­ní­kům, za­měst­nan­cům i part­ne­rům nej­lep­ší možné pod­mín­ky. Nové, mo­der­něj­ší a větší pro­sto­ry sym­bo­li­zu­jí nejen ne­u­stá­lý růst spo­leč­nos­ti, ale také na­bí­zí nové mož­nos­ti a pří­le­ži­tos­ti pro své zá­kaz­ní­ky a za­měst­nan­ce. Nová ad­re­sa je zá­ro­veň pří­le­ži­tos­tí k dal­ší­mu po­sí­le­ní týmu.

Adeon CZ uvítá s ote­vře­nou ná­ru­čí nové ta­len­ty, kteří se při­da­jí k jeho týmu a při­spě­jí svými zna­lost­mi a zku­še­nost­mi k dal­ší­mu růstu spo­leč­nos­ti.

Sídlo na nové ad­re­se umož­ní ještě lépe rea­go­vat na po­tře­by zá­kaz­ní­ků a po­skyt­nout za­měst­nan­cům pr­votříd­ní pra­cov­ní pro­stře­dí. Pří­chod no­vých členů do týmu a no­vé­ho ve­de­ní kan­ce­lá­ře by mělo při­nést svěží ná­pa­dy a ener­gii.

Nová, větší a mo­der­ně vy­ba­ve­ná učeb­na po­mů­že na­bí­zet kva­lit­něj­ší ško­le­ní do­dá­va­ných CAD ře­še­ní.

Stě­ho­vá­ní po­boč­ky, pří­chod no­vých za­měst­nan­ců a ve­de­ní jsou sou­čás­tí stra­te­gic­ké ex­pan­ze Adeonu na trhu.

Od 1. srpna 2023 je po­bočka plně funkč­ní na nové ad­re­se Trn­ko­va 3104/117c, Brno – Líšeň (ne­da­le­ko Zetor Galle­ry a České te­le­vi­ze – Te­le­viz­ní­ho stu­dia Brno)
Tel.: 541 218 686

 


Mohlo by vás zajímat: