Google překladač: English Deutsch

Skladon testuje prvního autonomního robota

Autor článku: Sklandon   

Tags: Automatizace | Logistika | Robotizace | Skladon | Sklady | Sluno

Robot 3-2338Kva­li­ta lo­gis­tic­kých slu­žeb je dnes kromě rych­los­ti a přes­nos­ti úzce spja­ta také s kon­stant­ním vý­vo­jem a ino­va­ce­mi. Au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce a cel­ko­vě im­ple­men­ta­ce no­vých tech­no­lo­gií je totiž rych­lou ces­tou, jak řadu lo­gis­tic­kých, zejmé­na re­pe­ti­tiv­ních, ope­ra­cí zjed­no­du­šit a ze­fek­tiv­nit. Tento trend si uvě­do­mu­je také ful­fill­men­to­vá spo­leč­nost Skla­don, která letos v létě na­vá­za­la spo­lu­prá­ci se spo­leč­nos­tí Sluno a ve svém dis­tri­buč­ním cen­t­ru tak spus­ti­la pi­lot­ní pro­voz prv­ní­ho au­to­nomní­ho ro­bo­ta.

Cílem pro­jek­tu je nejen urych­le­ní a zvý­še­ní ka­pa­cit u skla­do­vých ope­ra­cí a zjed­no­du­še­ní práce ope­rá­to­rům, ale také ma­ni­festa­ce toho, jaký má ro­bo­ti­za­ce v lo­gis­ti­ce do bu­douc­na po­ten­ci­ál. Z moš­nov­ské­ho dis­tri­buč­ní­ho cen­t­ra Skla­do­nu se tak stává showro­om ro­bo­ti­za­ce pro širší lo­gis­tic­kou ko­mu­ni­tu.

Vůbec první pro­to­typ au­to­nomní­ho ro­bo­ta za­há­jil svůj tes­to­va­cí pro­voz v moš­nov­ském dis­tri­buč­ním cen­t­ru letos v srpnu. Jde o ře­še­ní od Sluna, která fir­mám za­jiš­ťu­je do­dáv­ku in­for­mač­ních sys­té­mů i hard­wa­ru a od roku 2020 také im­ple­men­ta­ci au­to­nomních a RPA ro­bo­tů. V rámci této spo­lu­prá­ce budou pro­sto­ry Skla­do­nu slou­žit zá­ro­veň jako místo, kde lze dal­ším fir­mám živě de­mon­stro­vat, jaké mohou mít po­dob­né ro­bo­tic­ké tech­no­lo­gie v lo­gis­ti­ce pří­nos. Podle Maxe Ko­vá­ře, ře­di­te­le lo­gis­ti­ky ve Skla­do­nu, je dů­le­ži­té uká­zat, jak dy­na­mic­ky se svět lo­gis­ti­ky vy­ví­jí, a při­spět k tomu, aby se české firmy ne­bá­ly na jeho roz­vo­ji ak­tiv­ně po­dí­let. Ro­bo­ti­za­ce po­sky­tu­je v tomto směru spous­tu mož­nos­tí, které se jed­no­du­še nej­lé­pe uka­zu­jí v re­ál­ném pro­vo­zu a za po­mo­ci re­ál­ných vý­sled­ků.

V Moš­no­vě má ro­bo­tic­ký model Fetch Cart­Con­nect na sta­ros­ti pře­voz zboží z vy­chys­tá­va­cích zón do zón ba­lí­cích, čímž by měl při­spět k urych­le­ní ce­lé­ho vy­chys­tá­va­cí­ho pro­ce­su, a tedy i zkrá­ce­ní času pro od­ba­ve­ní jed­not­li­vých ob­jed­ná­vek. Pro jeho fun­go­vá­ní bylo nutné vy­čle­nit v dis­tri­buč­ním cen­t­ru vhod­né zóny, odkud bude vy­bra­né zboží ode­bí­rat, a rov­něž po­změ­nit cel­ko­vé na­sta­ve­ní tzv. pic­king pro­ce­su.

Po­dob­nou ini­ci­a­ti­vu v ob­las­ti ro­bo­ti­za­ce ve Sklado­nu vní­ma­jí jako při­ro­ze­nou sou­část dal­ší­ho roz­vo­je. Pr­vot­ně do­ká­že po­mo­ci s na­vý­še­ním pro­duk­ti­vi­ty v rámci skla­do­vých ope­ra­cí a uvol­nit tak ruce za­měst­nan­cům, kteří mohou vě­no­vat čas a ener­gii jiným úko­lům. Kromě toho se po­sta­rá o urych­le­ní vy­chys­tá­vá­ní ob­jed­ná­vek, což ná­sled­ně po­cí­tí i sa­mot­ný ob­chod­ník, pro kte­ré­ho bývá rych­lost je­jich od­ba­ve­ní ve vzta­hu ke spo­ko­je­ným zá­kaz­ní­kům klí­čo­vá. V pří­pa­dě, že se zku­šeb­ní pro­voz ro­bo­ta osvěd­čí, ur­či­tě ne­zů­sta­ne pouze u jed­no­ho pro­to­ty­pu.

Ro­bo­ti­za­ce jako cesta k efek­tiv­něj­ší­mu plá­no­vá­ní ka­pa­cit i dal­ším pro­ces­ním ino­va­cím

V rámci pi­lot­ní­ho pro­vo­zu zís­ká­vá robot po­ža­dav­ky na pře­pra­vu zboží pro­střed­nic­tvím table­tu, v os­t­rém fun­go­vá­ní by pak byl kom­plet­ně in­te­gro­ván se sys­té­mem Skla­do­nu a veš­ke­ré úkoly by plnil au­to­ma­tic­ky na zá­kla­dě stan­dard­ní­ho vy­chys­tá­va­cí­ho pro­ce­su. Ke kon­ti­nu­ál­ní­mu sle­do­vá­ní a hod­no­ce­ní ro­bo­ta slou­ží da­shbo­ard, který dis­po­nu­je pře­hle­dem o jeho vy­u­ži­tí, in­for­mu­je tak např. o počtu spl­ně­ných nebo če­ka­jí­cích úkolů. V pří­pa­dě že by Skla­don do svého dis­tri­buč­ní­ho cen­t­ra v bu­douc­nu im­ple­men­to­val ro­bo­tů více, pro­je­vil by se je­jich sy­ner­gic­ký efekt, díky čemuž by bylo možné lépe a dy­na­mič­tě­ji plá­no­vat, roz­dě­lo­vat ka­pa­ci­ty či upra­vo­vat jed­not­li­vé pro­ce­sy.

Nej­lep­ší způ­sob, jak pře­svěd­čit zá­kaz­ní­ka, je uká­zat mu ro­bo­ta v akci přímo ve skla­du. Velký pří­nos vní­ma­jí po prv­ních dnech i za­měst­nan­ci, pro­to­že jim robot šetří spous­tu zby­teč­ně na­cho­ze­ných kroků. Je skvě­lé, že si s novým ko­le­gou vy­tvo­ři­li osob­ní vztah, po­jme­no­va­li ho a berou svého „Karla“ jako ne­ú­nav­né­ho par­ťá­ka v pl­ně­ní kaž­do­den­ních úkolů.

Z im­ple­men­ta­ce no­vých tech­no­lo­gií těží za­měst­nan­ci i kli­en­ti

Ro­bo­ti­za­ce však není tím je­di­ným, na co se Skla­don v rámci ze­fek­tiv­ně­ní pro­vo­zu za­mě­řu­je. V le­toš­ním roce se sou­stře­dil i na cel­ko­vou re­or­ga­ni­za­ci svého dis­tri­buč­ní­ho cen­t­ra a s tím sou­vi­se­jí­cí za­ve­de­ní tzv. VNA vo­zí­ků slou­ží­cích pro za­skladňování palet se zbo­žím. V rámci efek­tiv­něj­ší­ho ří­ze­ní hla­di­ny zásob či de­tail­něj­ší­ho pře­hle­du na stra­ně kli­en­tů pak spo­leč­nost im­ple­men­to­va­la tzv. cu­bis­can, tedy 3D ske­ner, který evi­du­je roz­mě­ry a váhu jed­not­li­vých po­lo­žek ve skla­du a ná­sled­ně tyto in­for­ma­ce spolu s fo­to­gra­fie­mi pře­ná­ší do in­ter­ní da­ta­bá­ze i do kli­ent­ské apli­ka­ce MySkla­don. Všech­ny tyto změny a nově za­ve­de­né tech­no­lo­gie mají za cíl efek­tiv­něj­ší vy­u­ži­tí skla­do­vých pro­stor, uleh­če­ní práce za­měst­nan­cům i cel­ko­vé na­vý­še­ní pro­duk­ti­vi­ty pro­vo­zu.

Pro Skla­don jsou další op­ti­ma­li­za­ce a ze­fek­tiv­ně­ní pro­vo­zu dů­le­ži­té i v rámci do­sa­ho­vá­ní vy­ty­če­ných fi­rem­ních cílů. Spo­leč­nost, která loni na­vý­ši­la svůj obrat o 23 mi­li­o­nů na cel­ko­vých 144 mi­li­o­nů korun, se totiž nyní sou­stře­dí na výběr vhod­né­ho trhu pro svou první za­hra­nič­ní ex­pan­zi. Jejím cílem je vy­bu­do­vat síť ful­fill­men­to­vých cen­ter na­příč Ev­ro­pou a ob­slou­žit tak ev­rop­ské země v rámci služ­by next-day de­li­ve­ry, tedy do­ru­če­ní do dru­hé­ho dne. Ak­tu­ál­ně se Skla­don stará o lo­gis­ti­ku při­bliž­ně 70 střed­ním a vět­ším ob­chod­ní­kům, při­čemž silný důraz klade pře­de­vším na in­di­vi­du­ál­ní pří­stup a ino­va­tiv­ní po­je­tí na­bí­ze­ných slu­žeb.

 

 


Mohlo by vás zajímat: