Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Strojírenská inspirace zmapuje skutečný potenciál českého strojírenství

Úterý, 28 Květen 2024 13:47

Tags: 3D tisk | Automatizace | Digitalizace | Robotizace | Strojírenská inspirace | Trade Media Int.

Strojirenska inspirace--2422Mo­der­ní tech­no­lo­gie v prů­mys­lu, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, di­gi­ta­li­za­ce či 3D tisk, zvy­šu­jí kon­ku­ren­ce­schop­nost prů­mys­lo­vých firem. Oč ne­ná­pad­něj­ší se toto tvr­ze­ní může zdát, o to větší dů­le­ži­tost má v sou­čas­né době pros­tá vý­mě­na zku­še­nos­tí i osob­ní se­tká­ní zá­stup­ců prů­mys­lo­vých firem.

Trade Media In­ter­nati­o­nal při­chá­zí s uni­kát­ním kon­cep­tem, který umožňuje pro­po­jit vše výše zmí­ně­né. Vzni­ká Stro­jí­ren­ská in­spi­ra­ce – kom­pakt­ní, byz­ny­so­vě za­mě­ře­ný ve­letrh mo­der­ních tech­no­lo­gií pro stro­jí­ren­ské firmy.

Tři dny, (téměř) jedna lokace, trojí inspirace

Zá­kla­dem Stro­jí­ren­ské in­spi­ra­ce jsou tři hlav­ní pro­po­je­né udá­los­ti ko­na­né v blíz­kém okolí: Di­gi­tál­ní vý­ro­ba (4. červ­na, Vi­en­na House, Plzeň), Ve­letrh au­to­ma­ti­za­ce (5. a 6. červ­na, DEPO 2015) a 5osý ve­letrh (5. a 6. červ­na, vý­rob­ní pro­sto­ry spo­leč­nos­ti TGS).
Ve­letrh au­to­ma­ti­za­ce při­ná­ší na jedno místo no­vin­ky z ob­rá­bě­ní, au­to­ma­ti­za­ce, ro­bo­ti­za­ce, 3D tisku nebo di­gi­ta­li­za­ce. Di­gi­tál­ní vý­ro­ba bude ma­po­vat po­ten­ci­ál čes­ké­ho stro­jí­ren­ství a za­mys­lí se nad re­ál­nou po­zi­cí čes­kých stro­jí­ren­ských firem ve světě glo­bál­ní kon­ku­ren­ce. 5osý ve­letrh na­bíd­ne vyšší kon­cen­t­ra­ci tech­no­lo­gií a vy­sta­vo­va­te­lů na jed­nom místě. Jeho sou­čás­tí budou ex­klu­ziv­ní ko­men­to­va­né pro­hlíd­ky ve spo­leč­nos­ti TGS.

Proč na akci rozhodně nechybět?

Stro­jí­ren­ská in­spi­ra­ce ne­chce při­ná­šet pouze pre­zen­ta­ce no­vi­nek na kon­fe­ren­ci či vý­sta­vách. Stě­žej­ním prv­kem akce má být ne­twor­king, ma­xi­mál­ní možná vý­mě­na zku­še­nos­tí, sdí­le­ní dobré praxe či know-how jed­not­li­vých účast­ní­ků. Celá udá­lost a všech­ny její slož­ky jsou ur­če­ny střed­ní­mu, vyš­ší­mu i nej­vyš­ší­mu ma­nage­men­tu stro­jí­ren­ských firem, stej­ně tak ale ši­ro­ké­mu spek­tru zá­jem­ců o za­vá­dě­ní mo­der­ních tech­no­lo­gií do vý­ro­by.

Akce se koná pod zášti­tou mnoha obo­ro­vých usku­pe­ní (např. ČSPÚ, Ná­rod­ní cen­t­rum Prů­mys­lu 4.0, Sdru­že­ní au­to­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu, IN­DU­ST­RY CLUS­TER 4.0) za pod­po­ry mnoha part­ne­rů z prů­mys­lu (např. Murre­lek­tro­nik, ABB, Bec­kho­ff, Eplan aj.) či vy­sta­vo­va­te­lů (např. In­fo­Con­stul­ting, Raveo, Bosch apod.).

Klíčové údaje

Datum konání: 4. až 6. června 2024
Místo konání: Plzeň / Mýto u Plzně (pro účastníky je zajištěna kyvadlová doprava mezi jednotlivými místy konání)
Webové stránky: www.strojirenskainspirace.cz 


Mohlo by vás zajímat: