Google překladač: English Deutsch

3D plánování továrny slibuje vyspělé pracovní metody

Autor článku: CAD Schroer   

Tags: 2D/3D | 3D projektování | CAD | CAD Schröer | Továrny | Zařízení | Závody

CAD Schroer-23473D pro­jek­to­vá­ní zaří­zení to­vár­ny při­ná­ší mnoho výhod a díky mo­der­ní­mu soft­wa­ru je do­stup­něj­ší než kdy­ko­li před­tím. Díky 3D pro­jek­to­vá­ní stroj­ní­ho za­ří­ze­ní mohou spo­leč­nos­ti vy­tvá­řet mno­hem přes­něj­ší a efek­tiv­něj­ší pro­jek­ty. Port­fo­lio pro­duk­tů CAD Schroer za­hr­nu­je 2D/3D CAD, ná­vrhy za­ří­ze­ní, roz­vr­že­ní to­vár­ny a ře­še­ní pro sprá­vu dat.

Zá­kaz­ní­ci ve 39 ze­mích spo­lé­ha­jí na pro­gra­my M4 Draf­ting, M4 Plant, M4 ISO a M4 P&ID FX, které po­sky­tu­jí efek­tiv­ní, fle­xi­bil­ní a in­te­gro­va­né ná­vr­ho­vé pro­stře­dí pro všech­ny fáze ná­vr­hu vý­rob­ku nebo zá­vo­du – sni­žu­jí ná­kla­dy a zá­ro­veň zvy­šu­jí kva­li­tu.

3D projektování továrny je budoucnost

Bu­douc­nost stro­jí­ren­ství spo­čí­vá ve 3D pro­jek­to­vá­ní. 3D data totiž umo­ž­ňují týmu pro­jek­to­vá­ní to­vár­ny pra­co­vat na kaž­dém jed­not­li­vém pro­jek­tu ještě rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji. Po­mo­cí 3D soft­wa­ru mohou pro­jek­tan­ti vy­tvá­řet přes­něj­ší pro­jek­to­vá data no­vých za­ří­ze­ní nebo ještě lépe do­ku­men­to­vat ty stá­va­jí­cí. To umo­ž­ňuje lepší po­cho­pe­ní pro­ce­su pro­jek­to­vá­ní všemi zú­čast­ně­ný­mi. Po­má­há také pro­vá­dět další ana­lý­zy plá­no­vá­ní, pro­to­že mo­der­ní plá­no­va­cí sys­témy mohou z 3D dat ge­ne­ro­vat další in­for­ma­ce, jako jsou se­zna­my dílů nebo údaje pro spe­ci­fic­ké ana­lý­zy (za­tí­že­ní, tlak atd.). A mož­nos­ti se kaž­dým rokem roz­ši­řu­jí, pro­to­že clou­do­vé tech­no­lo­gie, vir­tu­ál­ní nebo roz­ší­ře­ná re­a­li­ta ote­ví­ra­jí další a další mož­nos­ti pro ještě lepší a in­te­gro­va­něj­ší 3D pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní.

3D projektování továren přinese revoluci ve způsobu práce

Spo­leč­nos­ti, které se za­bý­va­jí na­vr­ho­vá­ním a vý­stav­bou ja­kých­ko­li pod­ni­ků, zjis­tí, že se je­jich způ­sob práce brzy změní – a to k lep­ší­mu. Díky 3D pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní mohou pro­jek­tan­ti a kon­struk­té­ři na­vr­ho­vat svá za­ří­ze­ní rych­le­ji a efek­tiv­ně­ji než kdy­ko­li před­tím. A takto to fun­gu­je: Místo práce s 2D vý­kre­sy lze ve srov­na­tel­ném čase vy­tvo­řit 3D model zá­vo­du. Díky tomu mohou pro­jek­tan­ti přes­ně vidět, jak do sebe všech­ny jed­not­li­vé prvky je­jich zá­vo­du za­pa­da­jí. Kromě toho 3D návrh po­sky­tu­je včas­né upo­zor­ně­ní na možné chyby a ko­li­ze, které se vy­skyt­ly během ná­vr­hu. To pro­jek­tan­tům nejen šetří čas a pe­ní­ze, ale také za­bra­ňuje po­ten­ci­ál­ním bez­peč­nost­ním ri­zi­kům. Pro ty, kteří chtě­jí mo­der­ni­zo­vat pro­ces na­vr­ho­vá­ní to­vá­ren ve fir­mách, je 3D návrh tou správ­nou ces­tou.

Budoucnost 3D projektování zařízení v průmyslu

3D pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní je bu­douc­nos­tí mo­der­ní­ho pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní. Umožňuje efek­tiv­něj­ší a přes­něj­ší pro­ces na­vr­ho­vá­ní a také lepší po­cho­pe­ní toho, jak budou za­ří­ze­ní fun­go­vat v re­ál­ném světě. Kromě toho 3D data ote­ví­ra­jí cesty k novým ná­vr­ho­vým pro­ce­sům, které mohou pro­bí­hat ve smí­še­né re­a­li­tě. Již dnes lze 3D data ze sys­té­mů to­vá­ren pro­hlí­žet po­hl­cu­jí­cím způ­so­bem ve vir­tu­ál­ní re­a­li­tě. Po­mo­cí roz­ší­ře­né re­a­li­ty lze části to­vár­ny pře­krýt na sta­ve­niš­ti a po­rov­nat tak 3D návrh se sku­teč­nos­tí. Zá­kaz­ní­ci a do­da­va­te­lé mohou také vy­u­ží­vat on­li­ne schůz­ky, které pro­bí­ha­jí přímo v 3D ná­vr­hu zá­vo­du. To je jen za­čá­tek vzru­šu­jí­cí­ho světa, ve kte­rém 3D pro­jek­to­vá­ní za­ří­ze­ní dále zlep­ší a zau­to­ma­ti­zu­je naše pro­ce­sy.

3D projektování továrny způsobí revoluci ve způsobu práce

 


Mohlo by vás zajímat: