Google překladač: English Deutsch

Sy­no­p­sys kupuje Ansys

Autor článku: Redakce   

Tags: Akcie | Akvizice | ANSYS | Do­ho­da | EDA | Simulace | Sy­no­p­sys

Synopsys Ansys-transaction-2403Spo­leč­nos­ti Sy­no­p­sys a Ansys ozná­mi­ly, že uza­vře­ly ko­neč­nou do­ho­du, na je­jímž zá­kla­dě Sy­no­p­sys pře­vez­me Ansys. Podle pod­mí­nek do­ho­dy ob­dr­ží ak­ci­o­ná­ři An­sy­su 197,00 $ v ho­to­vos­ti a 0,3450 kme­no­vé akcie Sy­no­p­sysu za kaž­dou akcii An­sy­su, což před­sta­vu­je hod­no­tu pod­ni­ku ve výši při­bliž­ně 35 mi­li­ard US do­la­rů na zá­kla­dě zá­vě­reč­né ceny kme­no­vé akcie Sy­no­p­sysu ze dne 21. pro­sin­ce 2023.

Spo­je­ním prů­kop­nic­ké au­to­ma­ti­za­ce elek­tro­nic­ké­ho ná­vr­hu (EDA) od Sy­no­p­sysu a ši­ro­ké­ho port­fo­lia si­mu­la­cí a ana­lýz An­sy­su vznik­ne lídr v ob­las­ti ře­še­ní pro návrh od kře­mí­ku po sys­témy.

Im­pli­cit­ní pro­ti­hod­no­ta za akcii ve výši 390,19 $, za­lo­že­ná na zá­vě­reč­né ceně kme­no­vých akcií Sy­no­p­sysu ve výši 559,96 $ ke dni 21. pro­sin­ce 2023, před­sta­vu­je pré­mii při­bliž­ně 29 % opro­ti zá­vě­reč­né ceně akcií An­sy­su ke dni 21. pro­sin­ce 2023 a pré­mii při­bliž­ně 35 % opro­ti 60­den­ní ob­je­mo­vě vá­že­né prů­měr­né ceně An­sy­su za ob­do­bí kon­čí­cí ke stej­né­mu datu. Podle pod­mí­nek do­ho­dy se oče­ká­vá, že ak­ci­o­ná­ři An­sy­su budou for­mál­ně vlast­nit při­bliž­ně 16,5 % slou­če­né spo­leč­nos­ti.


Mohlo by vás zajímat: