Google překladač: English Deutsch

Poslední volné plochy pro vystavovatele na HM24

Autor článku: Karel Heinige   

Tags: #HM24 | Hannover Messe | MPO | ProVeletrhy | Průmysl | Veletrh

HM24-2405Již za ne­ce­lé tři mě­sí­ce, v pon­dě­lí 22. dubna, ote­vře své brány me­zi­ná­rod­ní ve­letrh pro zpra­co­va­tel­ský prů­my­sl Han­no­ver Messe. Na vý­sta­viš­ti je k dis­po­zi­ci pár po­sled­ních vol­ných ploch. Máte­‑li zájem před­sta­vit vaše no­vin­ky me­zi­ná­rod­ní­mu pu­b­li­ku a vy­u­žít k tomu fi­nanč­ní pod­po­ru MPO, tak je po­sled­ní šance k zís­ká­ní míst.

Na ve­dou­cím svě­to­vém prů­mys­lo­vém ve­letr­hu se sejdou spo­leč­nos­ti ze stro­jí­ren­ské­ho, elek­tro­tech­nic­ké­ho a di­gi­tál­ní­ho prů­mys­lu i ener­ge­tic­ké­ho sek­to­ru, aby před­sta­vi­ly ře­še­ní pro vy­so­ce vý­kon­ný, ale také udr­ži­tel­ný prů­my­sl.

V pří­pa­dě do­ta­zů mů­že­te kon­tak­to­vat vý­hrad­ní za­stou­pe­ní po­řa­da­te­le ve­letr­hu Han­no­ver Messe v ČR, spo­leč­nost PRO­ve­letrhy, info@proveletrhy.cz, která s pří­pra­vou účas­ti ráda po­mů­že.

Vstupenka zdarma

Na zá­kla­dě naší kaž­do­roč­ní me­di­ál­ní spo­lu­prá­ci s po­řa­da­te­lem ve­letr­hu mů­že­me čte­ná­řům CAD.​cz na­bíd­nout vstu­pen­ku na ve­letrh zdar­ma. Tento odkaz na eVstu­pen­ku vás pře­ne­se na webo­vé strán­ky pro re­gis­tra­ci/ak­ti­va­ci eTicke­tu. Po re­gis­tra­ci ob­dr­ží každý host e­‑mai­lem per­so­na­li­zo­va­nou vstu­pen­ku. Vstu­pen­ka je plat­ná pro přímý vstup na vý­sta­vu v Han­no­ve­ru.

Han­no­ver Messe po­krý­vá celé spek­trum stro­jí­ren­ské­ho prů­mys­lu a patří mezi nej­pres­tiž­něj­ší akce na světě. Mezi hlav­ní té­ma­ta patří au­to­ma­ti­za­ce, prů­my­sl 4.0, bez­peč­nost IT, umělá in­te­li­gen­ce, vodík, po­ho­ny, elek­tro­mo­bi­li­ta, sub­do­dáv­ky a mnohé další.

 


Mohlo by vás zajímat: