Google překladač: English Deutsch

Jarní akce na produkty 3Dconnexion

Autor článku: 3Dconnexion   

Tags: 3D aplikace | 3D myši | 3Dconnexion | Akce | CAD | Keyboard Pro | Slevy | SpaceMouse

3Dconnexion SpaceMouse-Wireless-24113D­con­nexi­on již přes 20 let vy­rá­bí za­ří­ze­ní, která mají za cíl zlep­šit kom­fort, efek­ti­vi­tu a ply­nu­lost práce de­sig­né­rů, ar­chi­tek­tů a uměl­ců tvo­ří­cích ve 3D a CAD pro­gra­mech. 3D Spa­ce­Mou­ses umožňují in­tu­i­tiv­ní a přes­nou na­vi­ga­ci di­gi­tál­ních mo­de­lů a po­hle­dů. Spa­ce­Mou­se, která se stan­dard­ně ovlá­dá levou rukou, na­bí­zí díky pa­ten­to­va­né­mu sen­zo­ru s tech­no­lo­gií šesti stupňů vol­nos­ti (6DoF) je­di­neč­nou schop­nost si­mul­tán­ně po­sou­vat, při­bli­žo­vat a otá­čet mo­de­ly.

Myš v pravé ruce při­tom vy­bí­rá a tvoří. Roz­dě­le­ní úkolů do dvou rukou vý­raz­ně urych­lu­je práci a zvy­šu­je její efek­ti­vi­tu, zlep­šu­je také er­go­no­mii a kom­fort práce. Cad­Mou­se je je­di­ná myš na světě ur­če­ná pro CAD spe­ci­a­lis­ty, která za­jiš­ťu­je nej­vyš­ší přes­nost, po­hod­lí a funkč­nost práce v CAD a 3D apli­ka­cích. V roce 2021 3D­con­nexi­on do­pl­nil svou na­bíd­ku o er­go­no­mic­ky vy­spě­lou Key­bo­ard Pro se sa­mo­stat­nou nu­me­ric­kou klá­ves­ni­cí Num­pad Pro.

Má­lo­kdo ví, že pro­duk­ty Spa­ce­Mou­se ne­ma­jí kon­ku­ren­ci! Ne­e­xis­tu­je žádná jiná spo­leč­nost na světě, která vy­rá­bí tak účin­né ovla­da­če pro práci ve 3D pro­stře­dí. V pří­pa­dě Cad­Mou­se a klá­ves­ni­ce je sa­mo­zřej­mě kon­ku­ren­ce ob­rov­ská. Ale na dru­hou stra­nu je na trhu k dis­po­zi­ci jen málo mo­de­lů, které mají ta­ko­vé funk­ce jako Cad­Mou­se (vy­hra­ze­né stře­do­vé tla­čít­ko, per­fekt­ní po­suv­ní­ky) a Key­bo­ard Pro with Num­pad (sa­mo­stat­ná nu­me­ric­ká klá­ves­ni­ce, další pro­gra­mo­va­tel­ná tla­čít­ka). Ovla­dač 3Dx Ware se také zdá bez­kon­ku­renč­ní a pod­po­ru­je všech­ny pro­duk­ty 3D­con­nexi­on ve všech pro­gra­mech. Tento in­tu­i­tiv­ní, po­kro­či­lý soft­ware roz­po­zná ak­tiv­ní apli­ka­ci a oka­mži­tě vy­vo­lá ulo­že­ná na­sta­ve­ní, čímž za­jis­tí rych­lé pro­gra­mo­vá­ní tla­čí­tek s funk­ce­mi vaší ob­lí­be­né apli­ka­ce a plnou per­so­na­li­za­ci. No­vin­kou v ovla­da­či je uni­kát­ní funk­ce Macro Edi­tor. Umožňuje vám snad­no vy­tvá­řet vlast­ní roz­sáh­lá makra. Stačí na ovlá­da­cím pa­ne­lu vy­brat „New Marco“ (nové makro), při­dat název a ikonu makra, de­fi­no­vat další kroky (výběr pří­ka­zu, text, zpož­dě­ní) a ulo­žit na vy­bra­né tla­čít­ko, abys­te zís­ka­li rych­lý pří­stup k po­kro­či­lým, často po­u­ží­va­né pří­ka­zy v pro­gra­mech CAD a apli­kač­ních pro­gra­mech, které se vy­vo­lá­va­jí stisk­nu­tím na­kon­fi­gu­ro­va­né­ho tla­čít­ka 3D­con­nexi­on nebo vý­bě­rem makra z ra­di­ál­ní na­bíd­ky.

3D­con­nexi­on velmi zříd­ka na­bí­zí své pro­duk­ty za zvý­hod­ně­né ceny, proto vy­u­žij­te nad­chá­ze­jí­cích pří­le­ži­tos­tí a zvaž­te nákup 3D myši, sady nebo klá­ves­ni­ce se spe­ci­ál­ní sle­vou:

3Dconnexion SpaceMouse-Wireless-2411 3D ma­ni­pu­lá­tor Spa­ce­Mou­se Wi­re­less: Do­po­ru­če­ná ma­lo­ob­chod­ní cena je sní­že­na na 139 € + DPH (z pů­vod­ních 159 € + DPH). Na­bíd­ka bude plat­ná do vy­pro­dá­ní zásob. Spa­ce­Mou­se Wi­re­less je kom­pakt­ní bez­drá­to­vá 3D myš, která je per­fekt­ním ná­stro­jem pro in­že­ný­ry, kteří často ces­tu­jí. Má 2 pro­gra­mo­va­tel­ná tla­čít­ka a sta­bil­ní zá­klad­nu z brou­še­né oceli. Ve­sta­vě­ná ba­te­rie po­sky­tu­je 1 měsíc pro­vo­zu mezi na­bi­tím a na­sa­ze­né pouz­dro chrá­ní pro­dukt během pře­pra­vy.

Spa­ce­Mou­se Wi­re­less Kit 2: MSRP je sní­že­na na 189 € + DPH (z pů­vod­ních 209 € + DPH). Na­bíd­ka bude plat­ná do vy­pro­dá­ní zásob.

SpaceMouse Wireless Kit 2-2411Spa­ce­Mou­se Wi­re­less Kit 2 ob­sa­hu­je bez­drá­to­vé mo­de­ly: Spa­ce­Mou­se Wi­re­less a Cad­Mou­se Com­pact Wi­re­less. Sada ob­sa­hu­je pod­lož­ku pod myš Cad­Mou­se Pad Com­pact a dvě od­po­ví­da­jí­cí pouz­d­ra pro ochra­nu za­ří­ze­ní během pře­pra­vy. Tato sada je ur­če­na pro mo­bil­ní in­že­ný­ry, de­sig­né­ry a ar­chi­tek­ty, kteří často mění svá pra­co­viš­tě.

 


Key­bo­ard Pro with Num­pad
: Akč­ní do­po­ru­če­ná cena 79 € + DPH (z pů­vod­ních 99 €). Na­bíd­ka končí 30. červ­na 2024.

Keyboard Pro with Numpad-2411Key­bo­ard Pro s Num­pa­dem za­ru­ču­je vy­so­kou er­go­no­mii, po­hod­lí a efek­ti­vi­tu práce. Další funkč­ní klá­ve­sy vám umož­ní na­pro­gra­mo­vat vaše ob­lí­be­né apli­kač­ní pří­ka­zy – při­řa­ze­né funk­ce jsou vi­di­tel­né na ob­ra­zov­ce mo­ni­to­ru. Sa­mo­stat­nou lze umís­tit kam­ko­li na stůl, což za­jiš­ťu­je ma­xi­mál­ní po­hod­lí a po­řá­dek na pra­cov­ním stole. Při­jí­mač za­bu­do­va­ný v klá­ves­ni­ci umožňuje bez­peč­ně při­po­jit nu­me­ric­kou klá­ves­ni­ci a pět dal­ších bez­drá­to­vých za­ří­ze­ní 3D­con­nexi­on.

 


Mohlo by vás zajímat: