Google překladač: English Deutsch

Pozvánka na konferenci IT FORUM 2024

Autor článku: Redakce   

Tags: CAD | CAE | CAM | ERP | IT Forum | Konference | PLM | TD-IS

TD-IS-it forum-2419TD-IS opět při­pra­vu­je kon­fe­ren­ci IT Forum se dvěma dny pl­ný­mi in­for­ma­cí pro zá­kaz­ní­ky a zá­jem­ce o ERP, PLM, CAD/CAM/CAE sys­témy nejen z řady Easy, které po­má­ha­jí fir­mám řídit pro­ce­sy a zvy­šo­vat svůj zisk. Od­bor­ná kon­fe­ren­ce se letos bude konat v ho­te­lu Med­lov ve Fryša­vě pod Žá­ko­vou horou. Ter­mín je 28. a 29. květ­na 2024.

Pro koho je konference vhodná

  • Pro zá­kaz­ní­ky TD-IS, ať už od TD-IS mají kom­plex­ní ře­še­ní nebo jen li­cen­ci pro­hlí­že­če, či byli ško­le­ni v In­ven­to­ru. Pro kaž­dé­ho se najde část pro­gra­mu, která při­ne­se nové po­znatky na cestě za au­to­ma­ti­za­cí a di­gi­ta­li­za­cí pro­ce­sů.
  • Pro ty, co svého do­da­va­te­le ře­še­ní te­pr­ve hle­da­jí. Jak nej­lé­pe po­znat, co chce­te, co po­tře­bu­je­te, než to, co je možné vidět na vlast­ní oči, sly­šet na vlast­ní uši a ze­ptat se na kaž­dou drob­nost.

Proč na IT FORUM 2024 přijet?

  • In­spi­ru­je­te se od ji­ných, kteří už naše sys­témy a služ­by mají a vy­u­ží­va­jí.
  • Po­zná­te skoro celý tým TD-IS na jed­nom místě a v jed­nom čase.
  • Ať už jste ma­ji­tel, ře­di­tel, tech­no­log, ná­kup­čí, IT ma­nager, ob­chod­ník nebo kon­struk­tér, kte­ré­mu na své firmě zá­le­ží – při­jeď­te!

Registrace na it forum 2024

 


Mohlo by vás zajímat: