SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

SiteFlow – nástroj pro správu a projektování vodovodů a kanalizací

Tags: CAD | GIS | Sítě

SiteFlow je otevřený kompletní nástroj pro navrhování, posuzování, projektování a vykreslování vodovodů a kanalizací. Software SiteFlow je vyvíjen firmou Aquion, s.r.o. více než 10 let. Produkt se dynamicky rozvíjí podle potřeb projektantů a provozovatelů. Tým programátorů je řízen odborníky z oboru vodního hospodářství a vytváří tak tento software přímo na míru pro potřeby tohoto oboru. V tomto článku jsou popsány hlavní funkce softwaru SiteFlow, jeho možnosti využití pro spravování a projektování vodovodů a kanalizací a praktický příklad využití softwaru pro simulační výpočet.

SiteFlow využívá současně prostředky GIS, CAD a matematického simulačního modelu. Je tedy určen pro všechny projektanty a provozovatele vodovodů a kanalizací, kteří chtějí využít výše zmíněné prostředky v jednom programu. SiteFlow umožňuje omezit množství manuálně prováděných úkonů s výkresy na minimum a připravit pro uživatele většinu potřebných výkresových výstupů a soupisek. Díky integrovaným výpočtům se zrychlí a zpřesní fáze koncepčních prací pro projektanty. Provozovateli pomáhá v rychlé orientaci o průtocích a tlacích v potrubí.

SiteFlow je moderní grafický software s malými nároky na vybavení počítače. Doporučená konfigurace pro práci se softwarem SiteFlow je následující: procesor třídy 686, 1,5 GHz, obrazovka a grafická karta s rozlišením 1280x1024, 2 GB RAM, 200 MB volného místa na disku, operační systém Windows 98 a vyšší.

Software je členěn na jednotlivé moduly, čímž je dána možnost využití pouze některých jeho částí, které jsou k práci zapotřebí. SiteFlow, podobně jako CAD aplikace, pracuje s jednotlivými tématy. Členění témat souvisí s nastavenými moduly.

Nabízenými tématy jsou:

 • Vodovod
 • Kanalizace
 • Digitální model terénu
 • Podkladní situace

SiteFlow je kompatibilní s ostatními CAD systémy prostřednictvím výměnného výkresového formátu dxf. Stejně tak je jeho předností možnost importů a exportů do tabulkového formátu xls.

Využití pro digitální pasport/GIS vodovodů a kanalizací

SiteFlow je vhodný nástroj pro správu digitálního pasportu. Umožňuje potřebné operace nutné pro práci s pasportem: zobrazování dat, editace záznamů a analýzy, např. kontroly topologie sítě a vyhledávání prvků sítě podle různých kritérií. V rámci GIS řešení je i propracovaná grafická prezentace. SiteFlow dokáže zobrazit výsledky výpočtu a informace o síti několika grafickými způsoby, které si může uživatel sám navolit.

Ukázka zobrazení dat – GIS: Mšenský skupinový vodovod
Obr. 1: Ukázka zobrazení dat – GIS: Mšenský skupinový vodovod

Pasport však kromě základních popisných informací může přinášet i podstatné informace o chování sítě, které nám díky matematickému simulačnímu modelu může pomoci k řešení generelu a návrhu optimalizace provozu. Jak již bylo zmíněno v úvodu, Siteflow je vhodný nástroj pro posuzování tlakových a gravitačních systémů. Program SiteFlow používá k výpočtům dvě výpočetní jádra: EPANET pro tlakové proudění a SWMM pro modelování srážkoodtokových procesů a proudění s volnou hladinou. Umožňuje posoudit tlakové poměry, kapacitu potrubí nebo modelovat různé provozní stavy. Matematickým modelem lze prověřit chování sítě v různých situacích, modelovat vodojemy a nádrže, hydranty a výtoky do volna, čerpadla, uzávěry a místní ztráty. SiteFlow je dále vhodný k posuzování kolísání hladin vodojemů během dne, výpočtům doby zdržení vody v síti a změny kvality vody. U kanalizace se simuluje průběh odtokové vlny, zda dochází k tlakovému proudění nebo vytékání vody na povrch území apod.

Projektování vodovodů a kanalizací

K hlavním funkcím z projektové oblasti patří:

 • Odečtení výšek z digitálního modelu terénu
 • Polohové a výškové koordinování trasy
 • Interaktivní popis situace
 • Jednoduše vytvořené podélné profily včetně křížení s ostatními sítěmi
 • Soupisky materiálů, výkopových prací a vytyčovacích prvků

Vytvořený podélný profil je provázán se situací a jakákoliv provedená změna prvků sítě se automaticky projeví v podélném profilu (a naopak). Uživatel si může libovolně upravovat styl zobrazení podélných profilů, a také zvolit jaké atributy prvků sítě budou v podélném profilu zobrazeny.

Situace a podélné profily je možné exportovat do dxf formátu, přičemž trasy a popisky jsou ve výkresu po exportu uloženy v různých hladinách. Práce s nimi je díky tomu v AutoCADu snazší (ukázka podélného profilu z projektu odkanalizování Malého Rohozce je na obr. 2). Exportovat situace či různé soupisky a výsledky výpočtů lze také do xls formátu, což umožňuje i následnou editaci dat v MS Excel.

Ukázka výstupu podélného profilu od DXF formátu
Obr. 2: Ukázka výstupu podélného profilu od DXF formátu

Program obsahuje pro projektanty mnoho důležitých knihoven, které usnadňují práci s programem a které se mohou libovolně aktualizovat přímo v SiteFlow nebo v  MS Excel a následně importovat do SiteFlow.

Knihovny v SiteFlow

Knihovny SiteFlow obsahují:

 • knihovnu materiálů
 • knihovnu čerpadel
 • knihovnu vodojemů
 • knihovnu přepadů
 • knihovnu křivek srážek
 • knihovnu odběrových křivek
 • knihovnu druhů zemin
 • knihovnu příčných profilů výkopů
 • knihovnu značek uzlů a úseků

SiteFlow podporuje také práci s digitálním modelem terénu (dále DMT), který je možné naimportovat z geodetického zaměření v dxf formátu nebo z již vytvořeného TINu. SiteFlow umožňuje automatické propojení DMT a vodovodní či kanalizační sítě a lze tak jednoduše každému prvku sítě přiřadit nadmořskou výšku. Tímto je dán základ pro výškové řešení sítě a podélné profily.

Využití SiteFlow pro simulační výpočty

Jako typický příklad použití softwaru SiteFlow můžeme uvést posouzení odlehčovací komory v ulici Průmyslová v Mladé Boleslavi. Cílem projektu byla simulace tří základních stavů v různých kombinacích. První varianta byla současný stav odlehčovací komory a její vliv na stokovou síť za komorou. V další fázi simulace bylo úplné zrušení odlehčovací komory s následnou rekonstrukcí stokové sítě za odlehčovací komorou. Poslední modelový stav pak předpokládal postupné zvyšování přelivné hrany v odlehčovací komoře.

Nejdříve se tedy načetla GISová data od provozovatele a vytvořil se z nich topologický model stoky (obr. 3). Po zadání všech parametrů týkajících se profilů, materiálů, sklonů a popisu jednotlivých větví byla ke stokové síti přiřazena dílčí povodí. Pro vlastní simulaci byly použity údaje z knihovny dešťů, do které byly načteny hodnoty reálně změřeného deště s různou četností výskytu. Celkem tedy vzniklo deset kombinací různých návrhových situací. Průběh zobrazení dat po výpočtu můžeme vidět na obr. 3.

Náhled na program, po provedení výpočtu pro jeden návrhový stav
Obr. 3: Náhled na program, po provedení výpočtu pro jeden návrhový stav

Výsledné porovnání jednotlivých výstupů z modelu bylo z důvodů velkého množství dat zpracováno v tabulkovém editoru a zároveň graficky zpracováno. Ve studii bylo provedeno hydraulické posouzení kanalizace před a za odlehčovací komorou a základní posouzení funkce odlehčovací komory. Současně byly také posouzeny varianty úpravy odlehčovací komory – odstranění škrcení a zvýšení přelivné hrany a rekonstrukce potrubí pod místem OK na větší průměr.

Závěrem bylo doporučeno provedení zvýšení přelivné hrany v odlehčovací komoře o 450 mm a změna škrtící trati z DN 150 na DN 400. Díky výpočtovému modulu tedy bylo v softwaru SiteFlow velice rychle vyhodnoceno optimální řešení provedené rekonstrukce.

Sdílení dat, úspory

Software SiteFLow je vhodný nástroj nejen pro projektování a návrh nových stokových a vodovodních sítí, ale také k posouzení sítí stávajících. Nespornou výhodou softwaru je možnost práce nad jedněmi daty pro správu, sdílení i datové a grafické výstupy. Úspory jsou zřejmé již v pořizovacích nákladech, kdy namísto několika softwarů postačí pouze jeden. Dále je tu jsou výhody v podobě usnadnění a zrychlení projekčních prací a projektových výstupů. Úspora při zhotovení projektové dokumentace může být více jak 50 % času při použití neprovázaného softwaru. A nelze opomenout úsporu nákladů na realizaci díla při správné optimalizaci návrhu.

Autoři, Mgr. Irena Linhartová
a Ing. Pavel Jirák, pracují ve společnosti Aquion.


Mohlo by vás zajímat: