SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Automatizace vyjadřování se k existenci sítě – cesta k nižším nákladům

Tags: Automatizace | GIS | HSI | Sítě

hsi-01Většina velkých společností výrazně zvažuje své investice do rozvoje IT projektů s cílem vynaložit je co nejefektivněji pro podporu svých procesů. Kritériem pro realizaci je tedy zejména přínos zaváděné automatizace jako podpory daného procesu s cílem jeho zefektivnění, zrychlení provádění včetně úspory kapacit na realizaci činností daného procesu a mimo jiné i možnost mediálního využití takovéto implementace. Lze říci, že oblast vyjadřování se k existenci sítě v rámci investiční výstavby rozhodně patří mezi takové oblasti, jejichž podpora a automatizace splňuje výše uvedená kritéria a ve které se společnost HSI realizačně již delší dobu prezentuje – viz např. článek o implementaci v prostředí Telefónica Czech Republic (InGIS I/2011, str. 12–13). Uvedenou problematiku sledují také interní jednání skupiny správců inženýrských sítí, kde si zástupci společností (E.ON Česká republika, NET4GAS, RWE, Skupina ČEZ, Skupina PRE, Telefónica ad.) vzájemně vyměňují své zkušenosti a pohledy z této oblasti. Tuto spolupráci pak reflektují i požadavky na řešení problematiky, například standardizace položek žádosti dle společné definice pro umožnění vzájemné komunikace a předávání požadavků mezi jednotlivými portály správců a jejich řešeními. Společnost HSI stojí za právě dokončovanou implementací u dalších dvou významných správců inženýrských sítí – Skupiny ČEZ a společnosti NET4GAS. Oba projekty budou v provozním nasazením na přelomu roků 2011 a 2012.

Automatizace vydávání vyjádření pro třetí strany na NET4GAS

Projekt, zahájený v září loňského roku, dostal prioritu v podobě zařazení mezi tzv. GO projekty, což se projevilo zejména v tlaku na pečlivé plánování a plnění dílčích etap. Projekt je v péči nově vzniklého IT oddělení společnosti a je podřízen prioritnímu vytvoření společné infrastruktury všech systémů pod kontrolou departmentu. Pro automatizaci systému vyjadřování (interně používaný název projektu je V3S, pro automatizovanou verzi pak V3SA) to znamenalo především tlak na atomizaci součástí a co největší míru využití právě rodící se IT architektury NET4GAS.

Základním cílem projektu bylo plně automatizovat zpracování vyjádření v případě tzv. Nezájmu, tedy situace, kdy v území žádosti nedochází ke střetu se sítí, což je situace odpovídající zhruba třem čtvrtinám všech žádostí.

V původním systému stanovoval pracovník dokumentace rozhodnutí manuálně, na základě vizuálních údajů z GISu (GE Smallworld s profesní nadstavbou GNOSis), případně dle své zkušenosti. V případě Zájmu, tedy pokud došlo ke střetu se sítí, bylo nutné kontaktovat dílčí pracoviště pro získání jejich stanovisek, což systém rovněž řešil. Po sestavení Podmínek ochrany sítí dokumentarista vyhotovil podklady k situačnímu výkresu a následně spolu s textovou částí zaslal vyjádření žadateli (výhradně poštou či osobním převzetím).

Dalším cílem bylo minimalizovat potřebu osobního kontaktu žadatele s dokumentaristy. Pracoviště budou v odůvodněných případech zpřístupněna pouze na základě předchozího telefonického kontaktu, přičemž zde je nutné, aby byl náběrový portál schopen reflektovat co nejvíce potřeb žadatele.

V čem tedy automatizace spočívá? Z pohledu uživatele se především zásadně změní způsob vyřizování vyjadřovací agendy. Případy zadané elektronicky, posléze systémem vyhodnocené jako Nezájem, jsou, pokud žadatel žádá elektronické doručení, vyřízeny zcela bez uživatelské interakce. V případě výskytu Zájmu, či pokud modul vyhodnocování není schopen typ střetu stanovit, je pracovníkovi dokumentace předgenerován situační výkres a pracovník musí potvrdit, doplnit či změnit rozhodnutí automatu. Po dalších krocích interního workflow je případ opět vložen do procesu automatizace.

Konečnou fází je elektronické schválení agendy daného Zájmu manažerem dokumentace. V případě, že je případ vyžádán s elektronickým doručením, následuje automatizované generování dalších příloh a veškerá agenda k případu určená žadateli je generována v PDF formátu, publikována a žadateli je zaslán e-mail s URL adresou, na níž je možné si vyjádření vyzvednout. Při vyzvednutí vyjádření je uživatel autorizován prostřednictvím SMS zprávy a poté je umožněno stažení. Pokud je požadováno doručení poštou, pracovník dokumentace je nucen případovou agendu vytisknout a vyjádření přes firemní podatelnu zaslat klasickou poštou. Tato možnost i nadále zatěžuje pracoviště dokumentace, a proto se v následujících etapách počítá s automatizovanou linkou pro zasílání, tzv. hybridní poštou.

Z technického hlediska je srdcem celého systému řešení firmy HSI nazvané CBL (Central Business Logic) běžící na platformě Oracle, které je zodpovědné za workflow jednotlivých požadavků. Komunikace s dalšími subsystémy je zajišťována prostřednictvím SAP Process Integration. Generování výstupních PDF vyjádření zařizuje Adobe LifeCycle, napojení na korporátní bránu zajišťuje zasílání e-mailů a autorizačních SMS. V3SA nemá přímý přístup do GISu, byla tedy definována řada webových služeb zprostředkujících úlohy typu zákres vstupního polygonu, zjištění střetů se sítěmi a generování obrázků dotčeného území.

hsi-02

Vyjadřování se k existenci sítě na ČEZ

Cílem ČEZ je v rámci vlastního portálu pokrýt kromě automatizované podpory procesu vyjadřování se k existenci sítě také další procesy, tj. poskytování digitálních dat projektantům, poskytování digitálních dat územně analytických podkladů orgánům veřejné správy, ale i připravit možnosti pro výměnu dat mezi správci dat na bázi WMS, případně WFS služeb.

Nejvýraznější dopad zefektivnění procesu lze nutně očekávat u oblasti samotného vyjádřování se k existenci sítě (dále jen VES) – dosud bylo ručním způsobem zpracováváno kolem 120 tisíc požadavků na vyjádření ročně, a to je velká příležitost pro nahrazení rutinní ruční práce operátorů při vydávání vyjádření k existenci sítí plně automatizovanou technologickou linkou. Přínosy ale lze očekávat i v dalších uvedených oblastech – projektanti jistě uvítají možnost získat aktuální data z pohodlí své kanceláře, obdobně tak orgány státní správy a případně i správci inženýrských sítí.

VES tvoří automatizovaná linka na poskytování vyjádření k existenci sítě. Uživatel zadá svůj požadavek prostřednictvím portálu v několika krocích, kdy má k dispozici vyspělé lokalizační funkce pro vyhledání příslušného území, nástroje pro zakreslení polygonu žádosti a doplnění požadovaných údajů pro následnou komunikaci. Jednotlivé kroky zadání jsou kontrolovány a zákazník má možnost se případně i vracet k předchozím krokům. O převzatou žádost se následně opět stará business logika (CBL) – sada nástrojů, která informuje žadatele mailem o zařazení žádosti do zpracování a v dalších krocích komunikuje se systémem GIS na bázi technologie ESRI. Využití možností ArcGIS Server technologie umožňuje automatické generování informací o střetu či nestřetu se sítí, generování výstupních tisků či digitálních dat (stejně jako v linkách podporujících další procesy viz níže), komunikaci se záznamy v SAP až k vyhotovení vyjádření, které se pro žadatele vystavuje k vyzvednutí, nebo (v případě požadavku žadatele na tištěnou formu) předává POSTSERVISU České pošty k tisku a klasickému dodání.

Proces je plně automatizovaný, přičemž uživatelé mají možnost sledovat informace o stavu zpracování jednotlivých žádostí v prostředí webové aplikace nebo těžkého klienta, který poskytuje i další možnosti práce se žádostí, například v případech ručního zpracování žádosti ve vydefinovaných oblastech.

Protože cílem implementovaného řešení je i spolupráce s dalšími systémy náběru žádostí, jsou informace uživatele předávány z portálu do dalšího zpracování formou strukturovaného XML dokumentu, který respektuje dohody správců inženýrských sítí v tomto směru. Dokument má svoje povinné položky, ale zároveň dává jednotlivým správcům sítí volnost doplnit položky, které ze svého hlediska k zpracování potřebuje doplnit. Součástí řešení je také webová služba, která umožní přijímat obdobné dokumenty i z jiných zdrojů – nasazení a metody využití budou následně postupně upřesňovány – každopádně žádosti takto přijaté z jiných portálů (a cílem by jistě byl jeden portál) tak lze zpracovávat zcela shodným mechanismem jako žádosti přijaté na portálu ČEZ. Řešení je také schopno XML dokumenty žádostí předávat dál a využívat náborové místo portálu ČEZ i pro komunikaci s dalšími správci sítí.

Další oblastí, která je automatizací pokryta, je poskytování digitálních dat projektantům (dále také DDPP) – autorizovaný projektant ČEZ může po přihlášení na portálu zadat identifikační číslo stavby a automatizovaně jsou pro něj připravena k vyzvednutí aktuální data z příslušné oblasti. Tedy se opět jedná o plně automatizovaný postup, který zajistí předání dat autorizovanému žadateli a interně vede informace o poskytnutých datech. Projektant si tedy může v různých fázích projektu velice snadno ověřit, zda nedošlo k nějaké změně situace, aniž by musel vstát od svého pracovního stolu. Data o sítích ČEZ mohou touto cestou získat i ostatní – neautorizovaní – projektanti.

Třetí významnou oblastí je automatizované poskytování územně analytických podkladů pro územní plánování (dále také ÚAP). I v tomto případě se jedná o automatizovaný postup, který zajistí přípravu dat příslušných jevů daných platnou legislativou, možnost vyzvednutí příslušným autorizovaným orgánům veřejné správy (po přihlášení jsou automaticky nasměrováni na jim oblastně příslušející data), a to (po zapracování dat jevů) včetně potvrzení třetího dílu pasportu.

Jaké přínosy automatizace přináší?

Shrneme-li uvedené projekty, pak očekávané přínosy automatizace jsou především:

  • snížení nákladů na obsluhu požadavků zákazníků, minimálně všechna negativní vyjádření budou vytvořena plně automatizovaně,
  • zvýšení kvality a rychlosti obsluhy zákazníků,
  • začlenění celku do budoucí centrální vyjadřovací infrastruktury definované správci sítí v ČR,
  • zvýšení prestiže společností z pohledu zlepšování služeb zákazníkům a komunikace s nimi.

Rozhodně lze říci, že přínosy implementovaných řešení jsou velmi zřetelné a další rozvoj systémů tohoto typu je může ještě dále rozšiřovat.

HSI


Mohlo by vás zajímat: