SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

RÚIAN – příležitost pro prostorové analýzy

Autor článku: Jiří Lagner   

Tags: Analýzy | HSI | RÚIAN

RUIAN-01Zájmem každého správce jakékoliv sítě (plyn, elektro, vodovod, telekomunikace, atd.) je popsat veškerá svá zařízení, tato data evidovat, chránit je a dále tyto informace co nejlépe využívat jak pro potřeby svých zákazníků, tak i pro optimální zajištění rozvoje a provozu společnosti. V rámci poskytování svých služeb spravují vlastníci technické infrastruktury v ČR více než 1 milión km liniových staveb sítě a desítky miliónů koncových bodů služeb či propojovacích bodů. Zároveň spolupracují také se státní správou či samosprávou např. v oblasti poskytování údajů o území, tvorbě digitálních technických map či poskytování dat pro účely krizového řízení.

Správci technické infrastruktury však stále vytváří izolované systémy pro prezentaci a přístup k datům. Informace obsažené a prezentované v těchto systémech pak využívají ke své práci nejrůznější kategorie uživatelů – od techniků, obchodních složek, pracovníků zodpovědných za přípravu investičních akcí – k analýzám připojení zákazníků, složkám zabývajícím se bezpečností (např. záplavové a bouřkové oblasti, oblasti opakovaných poruch a havárií apod.) či marketingovým oddělením např. pro vytváření map pokrytí službami.

Referenční mapová díla

Lokální geografické informační systémy vlastníků technické infrastruktury jsou obvykle provázány s provozními databázemi a doplněny také nepřebernou řadou podpůrných registrů umožňujících komplexní pohled na síť včetně omezené možnosti tvorby dílčích analýz vyžadujících data třetích stran. Zároveň je každý rozvoj interního GIS vždy podmíněn přínosem v oblasti zvyšování efektivity a pro potřeby analýz také přesností a dostupností nejen vlastních dat, ale také dat z oblasti státní správy či samosprávy. Současné trendy omezování rozpočtů jsou na jedné straně určitě rizikem pro další rozvoj GIS, na druhé straně však zároveň vytváří vhodnou příležitost pro integraci dat a jejich optimální využívání od provozních složek, přes obchodní jednotky až po např. finanční controlling. Jedním ze základních předpokladů využitelnosti prostorových analýz např. pro údržbu sítí, rozvojové záměry, business intelligence aplikace či geomarketing je zejména existence referenční polohopisné mapy velkého měřítka, jednotné digitální technické mapy a digitální katastrální mapy. Současná právní norma ukládá vlastníkům technické infrastruktury do 6 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona (tzn. do konce roku 2012) poskytovat polohopisné údaje této situace v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální v měřítku katastrální mapy nebo měřítku podrobnějším. Neexistuje však stále základní referenční mapové dílo velkého měřítka (digitální katastrální mapa, referenční polohopisné dílo velkého měřítka), ortofotomapy mají dlouhou periodu obnovy a nedostatečné rozlišení. Zároveň dosud není zákonem zakotvena povinnost dokončení digitalizace dat katastru nemovitostí, ač se jedná o základní mapové dílo.

Územní identifikace

Nezbytnou součástí analytických nástrojů jsou však také referenční závazné informace o územní identifikaci a o adresách. A právě zde došlo k 1. 7. 2012 k významné změně – byl spuštěn Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN), jehož správcem je Český úřad zeměměřičský a katastrální (ČÚZK). Tento registr je jedním ze čtyř centrálních registrů dle zákona č. 111/2009 Sb. a integruje data o území z ISKN (hranice pozemků a existujících stavebních objektů včetně identifikačních a lokalizačních údajů objektů, BPEJ, výměry, ochrany pozemků a již existujících stavebních objektů), dále data z ÚIR-ADR (základní sada dat s adresami), z ČSÚ (základní sídelní jednotky), od České pošty (PSČ) a také od PSP (údaje o erbech a vlajkách územních samospráv).

RUIAN-02

Obce a stavební úřady budou zároveň prostřednictvím ISÚI udržovat údaje o části obce, ulici, zakládat a aktualizovat stavební objekty a jeho technicko-ekonomické atributy, čísla popisná, evidenční, orientační, dále adresy a lokalizační údaje nových objektů a bodů. Součástí řešení je webová aplikace Veřejný dálkový přístup (VDP), která umožňuje nahlížet na data registru RÚIAN a na vybraná data agendových informačních systémů ISÚI a ISKN. Zvolená řešení webového prostředí umožní automatizovaný přístup k potřebným datům a zefektivnění procesů s tím spojených a bez nutnosti intenzivního školení jednoduše a intuitivně zpřístupnit data o území širokému spektru uživatelů bez specifických znalostí.

Vyhledávací a lokalizační služby

Doposud bylo nutné pro prostorovou lokalizaci slučovat řadu vlastních i veřejně dostupných zdrojů. Registr RÚIAN tato data integroval na jediné místo, což umožňuje uživatelům zcela změnit přístup pro řešení této problematiky. Společnost HSI pak nabízí zákazníkům ve svých aplikacích funkčnost umožňující přímé napojení zákaznických aplikací na zdroje RÚIAN včetně prvotního importu a čištění dat a jejich průběžnou automatickou aktualizaci. Implementací modulů společnosti HSI získává koncový uživatel nejen státem garantovaná data, ale také maximálně efektivní, intuitivní a komplexní nástroje pro vyhledávání a lokalizaci ve svých aplikacích.

Přehled lokalizačních údajů RÚIAN

RUIAN-tab

Registr RÚIAN je tak po Digitální mapě veřejné správy v krátké době dalším významným krokem pro významnou redukci nákladů spojených s nutností vedení duplicitních informací, eliminací ztrát způsobených časovým nesouladem a chybnou interpretací nepřesných dat včetně výrazného zefektivnění součinnosti veřejné i komerční sféry. Zároveň dochází k jednoznačnému stanovení zodpovědnosti za jednotlivé kategorie dat a vytváří se základní předpoklad pro redukci lokálních registrů a budoucí bezproblémovou spolupráci mezi státní správou, samosprávou a vlastníky technické infrastruktury.

Autor je ředitelem pro strategii ze společnosti HSI, spol. s r.o.

O společnosti HSI, spol. s r. o.

Společnost HSI, spol. s r. o., nabízí komplexní IT řešení s grafickou podporou orientovanou převážně do oblastí provozně-technických informačních systémů, informačních systémů pro správu majetku, geografických informačních systémů, informační podpory činností facility managementu, tvorby, zpracování, správy, atributové a topologické kontroly graficky orientovaných dat, průmyslových řešení v oborech geodézie, geologie, důlního měřictví, pozemkových úprav ad.

Mezi významné činnosti HSI patří také hardwarová řešení, zejména pak dodávky velkoformátových tiskových zařízení, velkoformátových skenerů a dalších zařízení v oblasti networkingu, síťového zabezpečení, serverů, diskových polí, pracovních stanic, notebooků, tabletů a IP kamerových systémů.

HSI je certifikována dle normy ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001, ČSN ISO/IEC 20000-1 a ČSN ISO/IEC 27001.


Mohlo by vás zajímat: