Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Ness pro podporu a rozvoj informačních systémů ČÚZK

Autor článku: Ness Czech   
Pondělí, 26 Únor 2024 14:59

Tags: ČÚZK | GIS | Informační systémy | Ness | Podpora | Rozvoj | RÚIAN | Státní správa

Ilustracni priroda-2409Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní (ČÚZK) si pro roz­voj a pod­po­ru tří in­for­mač­ních sys­té­mů do roku 2027 vy­bral Ness Czech. Jedná se o in­for­mač­ní sys­tém RÚIAN (Re­gis­tr územ­ní iden­ti­fi­ka­ce, adres a ne­mo­vi­tos­tí), ISÚI (In­for­mač­ní sys­tém územ­ní iden­ti­fi­ka­ce) a VDP (Ve­řej­ný dál­ko­vý pří­stup). RÚIAN je jed­ním ze čtyř zá­klad­ních re­gis­trů ve­řej­né sprá­vy.

Je ve­řej­ným se­zna­mem, ob­sa­hu­je re­fe­renč­ní (tzn. zá­vaz­né) údaje územ­ní iden­ti­fi­ka­ce, ne­ve­de žádné osob­ní údaje a je je­di­neč­ným zdro­jem adres nejen pro ve­řej­nou sprá­vu. Ob­sa­hu­je také údaje o územ­ních prv­cích, územ­ně evi­denč­ních jed­not­kách, ad­re­sách a úče­lo­vých územ­ních prv­cích. Mě­síč­ně vy­ří­dí v prů­mě­ru více než 5 mi­li­o­nů po­ža­dav­ků. ISÚI je agen­do­vým in­for­mač­ním sys­té­mem ve­řej­né sprá­vy, jehož pro­střed­nic­tvím jsou edi­to­vá­ny údaje ve­de­né v RÚIAN. VDP umožňuje na­hlí­žet a zís­ká­vat data zá­klad­ní­ho re­gis­t­ru RÚIAN a také ně­kte­rá data edi­tač­ních agen­do­vých sys­té­mů ISÚI a ISKN. Data pro­střed­nic­tvím VDP jsou po­sky­to­vá­na zdar­ma a bez re­gis­tra­ce, po­sky­to­va­ná data mají in­for­ma­tiv­ní cha­rak­ter. Re­fe­renč­ní data jsou do­stup­ná pouze přes In­for­mač­ní sys­tém zá­klad­ních re­gis­trů.

Ilustracni Brno-2409

Za­čá­tek spo­lu­prá­ce Nessu a ČÚZK se da­tu­je již od roku 2009, kdy Ness zví­tě­zil ve ve­řej­né za­káz­ce na im­ple­men­ta­ci ře­še­ní RÚIAN. Od roku 2014 Ness za­jiš­ťo­val služ­by roz­vo­je a pro­voz­ní pod­po­ry. ČÚZK patří mezi dlou­ho­le­té part­ne­ry Nessu a zku­še­ný tým tak může po­kra­čo­vat v roz­vo­ji pro­jek­tů, u nichž stál od pr­vo­po­čát­ku.

Roz­voj všech tří in­for­mač­ních sys­té­mů se za­mě­ří pře­de­vším na je­jich obsah a kva­li­tu. Půjde zejmé­na o za­pra­co­vá­ní po­ža­dav­ků vy­plý­va­jí­cích ze změn práv­ních před­pi­sů, při­způ­so­bo­vá­ní RÚIAN, ISÚI i VDP obec­né­mu vý­vo­ji v ob­las­ti ISVS, po­ža­dav­ků ky­ber­ne­tic­ké bez­peč­nos­ti, roz­ši­řo­vá­ní o nové funkč­nos­ti a zkva­litňování slu­žeb pro in­ter­ní i ex­ter­ní uži­va­te­le,“ po­pi­su­je Vla­di­mí­ra Žu­fa­no­vá, ře­di­tel­ka od­bo­ru in­for­ma­ti­ky ČÚZK. Dů­le­ži­tým té­ma­tem bude také za­vá­dě­ní no­vých úče­lo­vých územ­ních prvků, jako jsou bo­ni­to­va­né půdně­‑eko­lo­gic­ké jed­not­ky, prvky ochra­ny pří­ro­dy a kra­ji­ny, škol­ské ob­vo­dy, se­nát­ní vo­leb­ní ob­vo­dy nebo prvky pa­mát­ko­vé a lázeňské ochra­ny.

 


Mohlo by vás zajímat: