Google překladač: English Deutsch

NBL Landscape Designer 2014 – evropský program nejen pro zahrady

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: Architektura | Landscape Designer | NBL | Vizualizace | zahrady

LandsScape Designer250V časopisu CAD 2/2011 byl uveřejněn článek o programu Realtime Landscape Architect 2011 americké firmy Idea Spectrum, Inc. Vývoj programu pokračoval a začátkem každého dalšího roku byla uváděna nová verze. Letos dokončila italská firma NBL s. r. l. evropskou verzi programu s názvem NBL Landscape Designer 2014. Pro české a slovenské zájemce je k dispozici plná i zkušební lokalizovaná verze. Účelem článku je upozornit čtenáře časopisu CAD na tento program a přesvědčit je, aby si program vyzkoušeli.

Základní oblasti použití programu

Již název programu napoví, k čemu je program určen. Jedná se o tvorbu exteriérových projektů z oblastí návrhů zahrad, bazénů a veřejných prostor vytvářených doplňováním 3D objektů do pracovní oblasti vytvořené ve 2D výkresovém prostředí s možností importu základních podkladů projektu. Využití programu záleží pouze na uživatelích, kteří mohou importovat vlastní 3D objekty a textury materiálů. Maximální velikost projektu je 640 x 640 x 90 metrů. Program slouží i pro návrhy bazénů a veřejného prostoru včetně silniční sítě a dlažeb. Vedle grafických výstupů (obrázky, videa, výkresy) program generuje přehledy rostlin a kalkulační seznam všech objektů projektu s informacemi o délkách, obvodech a plochách objektů, jsou-li u objektu k dispozici. Součástí je program NBL Photo Designer 2014 pro tvorbu návrhů na obrázku pozadí.

Pracovní prostředí – perpektivaPracovní prostředí – perpektiva

Pracovní prostředí – výkres
Pracovní prostředí – výkres

Vývoj programu firmou NBL

Firma zajišťuje vývoj evropské verze druhým rokem. Používá originální programy firmy Idea Spectrum a provádí jejich lokalizaci, grafické úpravy uživatelského prostředí a doplňování knihoven 3D objektů a materiálů evropských výrobců. Aktuální jazykové verze – česká, italská, německá, španělská, holandská a ruská. Do programu budou doplňovány nové povely a funkce podle požadavků uživatelů. Velikost pracovní složky programu NBL Landscape Designer 2014 je 8,5 GB proti 3,58 GB programu Realtime Landscaping Architect 2014. Instalační soubory mají velikost 5,1 GB.

Pracovní prostředí programu

Vzhledem k tomu, že program je určen pro běžné uživatele, kteří většinou nemají žádné zkušenosti s jinými 3D návrhovými programy, je pracovní prostředí i ovládání programu jednoduché ve srovnání s jinými 3D grafickými programy. Pod hlavním povelovým menu jsou záložky jednotlivých kategorií objektů. Po jejich otevření se zobrazí názorné ikony s popisy. Posunem myši na ikonu se dočasně zobrazí pomocné okno s popisem objektu. Každý zájemce o práci s programem si tak sám může projít všechny objekty. Při doplňování nebo editaci objektu se otevře Panel vlastností objektu. Na spodní stavové řádce se při doplňování a editaci objektů nabízí všechny možnosti, jak pokračovat.

Realistický obrázek z průchodu v reálném časeRealistický obrázek z průchodu v reálném čase

Uživatel pracuje ve třech pracovních pohledech – perspektiva, výkres a průchod. Doplňování a editace se provádí v perspektivě i výkresu. Do výkresu se doplňují grafické objekty záložky Výkres, které jsou určeny pouze pro doplnění výkresu a nezobrazují se v perspektivě a průchodu. Při nastavení průchodu v reálném čase nejdříve proběhne zpracování výpočtu vržených stínů a osvětlení. Potom se na celém displeji otevře realistický pohled ovládaný klávesnicí a myší nebo náhled pohledu z vybrané kamery, která se pohybuje po nastavené animační křivce.

Import podkladů a jejich zpracování

Nový projekt lze začít nastavením velikosti pracovní oblasti, měřítka pro tisk, vrstev a pokračovat doplňováním objektů. Výrazným urychlením jsou importy podkladů. Starší verze programů Realtime Landscaping Architect mohly importovat pouze obrázek. Při návrhu zahrady se nejdříve nakreslil obrázek návrhu půdorysu a ten se naskenoval nebo nafotil. Po importu obrázku jako druh Obrázek na terénu se pomocí dvou bodů se známou vzdáleností nastavilo správné měřítko a uživatel mohl začít doplňovat objekty.

Ve verzi 2013 byly doplněny importy mapových obrázků z Google Maps a výkresů ve formátu PDF, DWG nebo DXF. Import podkladů z Katastru nemovitostí se díky formátu PDF výrazně zpřesnil, neboť i při velkém zvětšení je zobrazovaná čára slabá. Import výkresů DWG/DXF probíhá ve dvou etapách. Nejprve si uživatel nastaví měřítko a vybere vrstvy pro import. Po importu probíhá zpracování výkresu a hledají se všechny uzavřené obrysy i obrysy vzniklé křížením různých prvků. Vybrané obrysy lze potom použít jako definiční obrysy nových objektů.

V projektu Ing. Adama Chocholy byly použity tři importované podkladyV projektu Ing. Adama Chocholy byly použity tři importované podklady

Importované podklady se mohou posunovat, otáčet a lze měnit jejich velikost. Do projektu lze importovat i více podkladů různého druhu (obrázek, PDF, DWG). Jejich správné sesazení je umožněno plynulou změnou průhlednosti a nastavením příslušné vrstvy jako neviditelné. Názorná ukázka je na obrázku.

Novinkou programu NBL Landscape Designer 2014 je import digitálního modelu terénu jako DWG/DXF výkres vrstevnic v příslušných výškách nebo jako nepravidelná výšková bodová síť souřadnic X, Y, Z ve formátu XLS a CSV. Po importu souboru s výškovými body se model terénu vytvoří pomocí editovatelných vrstevnic.

Knihovny rostlin, objektů a materiálů

Nejčastější použití programu je pro návrhy zahrad, které vyžadují kvalitní knihovny rostlin. Již druhým rokem je k dispozici vedle 3D modelů a obrázků rostlin kategorie UltraRes Plants vyvinutá v roce 2013 firmou Idea Spectrum. U těchto knihoven je reálně simulován růst rostlin a lze nastavit roční období.

Náhled souřadnic bodů při importu modelu terénuNáhled souřadnic bodů při importu modelu terénu

Původní program Realtime Landscaping Architect obsahoval knihovny 3D objektů zahradní architektury a příslušenství i knihovny materiálů. Firma NBL doplnila knihovny 3D objekty a materiály evropských výrobců. Pro usnadnění vyhledávání knihoven sloučila některé firemní a obecné knihovny obsahující stejné druhy 3D objektů a materiálů pod jedno tlačítko ve výběru knihoven. Po klepnutí na toto tlačítko se otevře první knihovna a zobrazí se tlačítka dalších knihoven. Při lokalizaci byla přeložena jména všech obecných knihoven i jejich položek. Jména a položky firemních knihoven zůstaly zachovány. Ve zkušební verzi je zachována struktura všech knihoven, ale u většiny knihoven chybí položky a u zbývajících knihoven je počet položek výrazně omezen.

Editace vrstevnic importovaného modelu terénuEditace vrstevnic importovaného modelu terénu

Import 3D modelů a obrázků

Program i jeho zkušební verzi je možné prakticky neomezeně rozšiřovat o uživatelské 3D modely a obrázky. Program využívá vlastní formát 3D objektů a importuje do něj 3D objekty formátu 3DS (včetně textur ve složce importovaného objektu) a SKP. Pro převod 3D modelů ve formátu DWG do formátu 3DS lze využít program pCon.planner. Každý import 3D modelů a obrázků začíná volbou druhu modelu nebo obrázku. Při volbě Rostlina se ještě musí zadat základní informace o rostlině. Importované knihovny 3D modelů a obrázků se mohou pojmenovat. Tlačítka se jmény uživatelských knihoven se potom objeví na konci výběrového přehledu systémových knihoven.

Výkresy a grafické výstupy

Základním výstupem je realizační výkres jako pohled shora na projekt. Při tvorbě projektu jsou ve výkresu zobrazeny materiály definičních ploch objektů a základní zobrazení rostlin. Je proto nutno využít možnosti nastavení rozdílných materiálů a symbolů u rostlin pro perspektivu a výkres i provedení obrysů definičních ploch objektů. Vhodnou výplní ploch objektů ve výkresu je vedle plné barvy šrafování, které si uživatele vybere z knihovny materiálů a nastaví měřítko a natočení. Jestliže jsou k rostlinám v knihovně již přiřazeny 2D symboly, potom jsou ve výkresu tyto symboly zobrazeny při doplňování rostlin. Průvodcem pro označení rostlin se automaticky doplňuje uživatelské označení rostlin. Jestliže zvolíme označení rostlin jako pořadí podle botanického nebo obecného jména rostliny a použijeme povel pro tvorbu přehledu rostlin, bude generována tabulka s přehledem rostlin, kterou lze umístit na libovolnou pozici projektu, editovat její strukturu a exportovat do programu MS Excel. Výkres se dokončuje doplněním grafických objektů se záložky Výkres (kreslicí prvky, kóty, texty, symboly). Symbolem může být i importovaný obrázek. Výkresovou dokumentaci lze provést ve stejné kvalitě a struktuře jako u ostatních 2D kreslicích profesionálních programů bez nutnosti využívat další programy.

Otevřená knihovna 3D objektů příslušenstvíOtevřená knihovna 3D objektů příslušenství

Otevřená knihovna materiálů
Otevřená knihovna materiálů

Realistické obrázky a videa se vytvářejí v režimu průchodu v reálném čase. Video se generuje z pohledu fiktivní kamery pohybující se po zadané otevřené nebo uzavřené křivce. Zadávání animační křivky je stejné jako zadávání obrysů ostatních objektů. Po klepnutí na ikonu povelu Kamera se zadá animační křivka několika body ve výkresu nebo v perspektivě. Výška animační křivky se přizpůsobí terénu a je nad ním vždy 1,8 metru. Pohled kamery je nastaven do středu křivky. Při editaci animační křivky lze nastavit natočení a sklon pohledu kamery v každém definičním bodě. Dále se může nastavit rychlost pohybu kamery i časové prodlevy, které jsou velice efektní, neboť se u nich kamera plynule zpomaluje a na konci prodlevy opět plynule rozjíždí. Zpracování videa probíhá v režimu průchodu v reálném času, uživatel nastavuje formát videa, velikost snímku v obrazových bodech, kvalitu zobrazení, kvalitu stínů a přenosovou rychlost. Před vlastním zpracováním lze pustit plný náhled videa. Zpracování videa u běžných projektů se pohybuje od jedné do dvou hodin.

Realistický obrázek demonstračního projektuRealistický obrázek demonstračního projektu

Výuková verze

Vedle plné a zkušební verze programu NBL Landscape Designer 2014 CZ bude k dispozici i výuková verze, která bude funkčně totožná s verzí plnou až na doplnění označení Výuková verze na grafických výstupech. Studenti ji budou moci využívat zdarma. Požadavky na studentské verze bude zajišťovat český a slovenský distributor, firma PC Design. Pro aktivaci bude sloužit aktivační kód od firmy NBL Software. Aktivaci studentské verze bude možné zrušit po skončení studia a bude ji tak možno využívat na školních počítačích i na domácích počítačích studentů. V počítačových učebnách musí být program instalován včetně uživatelských knihoven na každý počítač. Projekty se mohou ukládat na společné síťové úložiště. Výuková verze programu NBL Landscape Designer 2014 CZ se začne ve školním roce 2014/15 používat na Vyšší odborné a Střední zemědělské škole v Benešově.

Odkazy


Mohlo by vás zajímat: