Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

ALLPLAN aktualizoval Allplan na verzi 2024-1

Autor článku: ALLPLAN / Redakce   
Čtvrtek, 25 Duben 2024 22:57

Tags: Allplan | Architektura | BIM | Cloudová řešení | Stavebnictví | Verze 2024-1 | Vylepšené nástroje

Allplan 2024-1-2417ALL­PLAN, po­sky­to­va­tel BIM ře­še­ní pro AEC od­vět­ví, před­sta­vil nej­no­věj­ší ak­tu­a­li­za­ci All­plan 2024, která zvy­šu­je pro­duk­ti­vi­tu a ino­vu­je pra­cov­ní po­stu­py od ná­vr­hu až po vý­stav­bu. Ak­tu­li­za­ce All­plan 2024-1 při­ná­ší roz­ší­ře­né ná­stro­je pro efek­tiv­něj­ší plá­no­vá­ní a re­a­li­za­ci sta­veb. Nové clou­do­vé pro­ce­sy a vy­lep­še­né BIM funk­ce pod­po­ru­jí udr­ži­tel­něj­ší pro­jek­to­vá­ní a rych­lej­ší re­a­li­za­ci pro­jek­tů.

Vylepšené pracovní postupy BIM pro architekty a inženýry

All­plan 2024-1 nyní na­bí­zí bez­pro­blé­mo­vou in­te­gra­ci se sys­té­mem One Click LCA (Life Cycle As­sess­ment), což umo­ž­ňuje rych­lou a snad­nou ana­lý­zu. Tento ná­stroj po­má­há uži­va­te­lům po­su­zo­vat uh­lí­ko­vou stopu budov, hod­no­tit ma­te­ri­á­ly a sta­veb­ní me­to­dy a op­ti­ma­li­zo­vat BIM mo­de­ly z hle­dis­ka udr­ži­tel­nos­ti. Díky au­to­ma­tic­ké­mu pře­no­su BIM atri­bu­tů do clou­du LCA mohou uži­va­te­lé bez ná­ma­hy vy­tvá­řet re­por­ty. Ja­ké­ko­li změny mo­de­lu navíc au­to­ma­tic­ky ak­tu­a­li­zu­jí před­cho­zí úpra­vy LCA, čímž od­pa­dá nut­nost pře­ma­po­vá­ní.

Vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů v kon­struk­cích může být ča­so­vě ná­roč­ný pro­ces, zejmé­na u vět­ších a slo­ži­těj­ších pro­jek­tů. Pro rych­lej­ší a ply­nu­lej­ší pro­vá­dě­ní to­ho­to úkolu byl výkon této funk­ce pro verzi 2024-1 op­ti­ma­li­zo­ván, což vede k vý­raz­né úspo­ře času. To, co dříve tr­va­lo mi­nu­ty, lze nyní pro­vést během ně­ko­li­ka sekund. Kromě toho byla dále vy­lep­še­na op­ti­ma­li­za­ce ma­po­vá­ní atri­bu­tů a po­u­ži­tí vál­co­vých ge­o­me­t­rií im­por­to­va­ných ze sou­bo­rů IFC pro vy­tvá­ře­ní pro­stu­pů.

Do­dr­žo­vá­ní plat­ných norem pro danou zemi je pro práci sta­veb­ních in­že­ný­rů a kon­struk­té­rů zá­sad­ní. Z to­ho­to dů­vo­du byl do pro­gra­mu All­plan 2024-1 in­te­gro­ván ná­stroj Shape Code Ma­nager, který pod­po­ru­je tvary vý­ztu­že spe­ci­fic­ké pro zá­kaz­ní­ka na zá­kla­dě nové brit­ské normy BS 8666 2020. To zna­tel­ně usnad­ňuje kaž­do­den­ní práci nejen ve Velké Bri­tá­nii, ale i v mnoha dal­ších ze­mích, které po­u­ží­va­jí brit­skou normu nebo zá­kaz­nic­ky spe­ci­fic­ké tvary vý­ztu­že.

Hladší spolupráce prostřednictvím cloudových procesů

Clou­do­vé pro­ce­sy pod­po­ru­jí efek­tiv­ní návrh pra­cov­ních po­stu­pů a pod­po­ru­jí spo­lu­prá­ci. Po­kro­či­lá kom­bi­na­ce 2D plánů a 3D mo­de­lů pro­střed­nic­tvím Over­lay Ma­nage­ru (Ma­na­žer Pod­lo­že­ní) umo­ž­ňuje snad­nou in­ter­ak­ci a do­ta­zo­vá­ní pro ob­jas­ně­ní ne­jas­nos­tí, iden­ti­fi­ka­ci ne­srov­na­los­tí a po­ho­dl­né vzne­se­ní úkolů. Uži­va­te­lé nyní mohou vi­zu­a­li­zo­vat více vý­kre­sů spo­leč­ně s mo­de­ly, lze pro­vá­dět a uklá­dat znač­ky v otáz­kách a pre­zen­ta­cích a po­ho­dl­ně roz­ši­řo­vat sdru­že­né mo­de­ly o 2D plány. Ča­so­vě úspor­ný ná­hled IFC sou­bo­rů pro­střed­nic­tvím no­vé­ho pro­hlí­že­če All­plan Cloud Viewer umo­ž­ňuje uži­va­te­lům rych­lé zob­ra­ze­ní a vi­zu­ál­ní kon­t­ro­lu před úpl­ným na­hrá­ním a vy­tvo­ře­ním re­vi­ze. All­plan 2024 lze také bez­pro­blé­mo­vě in­te­gro­vat s ná­stro­jem pro sprá­vu Issue BIM­collab, s vy­lep­še­ným ob­sa­hem in­for­ma­cí pro Issue, což zlep­šu­je spo­lu­prá­ci, sni­žu­je počet chyb a urych­lu­je pro­ce­sy kon­t­ro­ly.

Rozšířené nástroje pro plánování výstavby

Ve­sta­vě­né ná­stro­je pro plá­no­vá­ní vý­stav­by nyní za­hr­nu­jí tech­nic­ký ná­hled, který před­sta­vu­je ště­tov­ni­co­vé stěny pro pa­že­ní vý­ko­pů a roz­ši­řu­je mož­nos­ti přes­né­ho plá­no­vá­ní sta­veb­ních pro­jek­tů. Tyto pro­fi­ly, které jsou k dis­po­zi­ci v jed­no­du­ché, dvo­ji­té a tro­ji­té formě, spolu s ro­ho­vý­mi pro­fi­ly zvy­šu­jí fle­xi­bi­li­tu a pod­po­ru­jí roz­ma­ni­té te­rén­ní pod­mín­ky. Pro snad­né úpra­vy po­lo­hy se vy­u­ží­va­jí pa­ra­me­t­ric­ké kom­po­nen­ty. Tento do­pl­něk dopl­ňuje stá­va­jí­cí zá­chyt­né prvky, jako jsou vr­ta­né pi­lo­to­vé stěny a zá­po­ro­vé pa­že­ní, spolu se zem­ní­mi kot­va­mi, a na­bí­zí tak kom­plex­ní ře­še­ní pro zemní práce.

Pří­dav­ný modul BIM2 pro All­plan 2024 nyní ob­sa­hu­je sys­tém Peri TRIO, který roz­ši­řu­je mož­nos­ti efek­tiv­ní­ho plá­no­vá­ní bed­ně­ní. Tra­dič­ně se firmy za­bý­va­jí plá­no­vá­ním bed­ně­ní buď ručně, nebo se spo­lé­ha­jí na ex­ter­ní do­da­va­te­le, což s sebou nese znač­né ná­kla­dy a pro­blémy s ří­ze­ním pro­jek­tu. S tímto ná­stro­jem je usnad­ně­no au­to­ma­tic­ké při­řa­zo­vá­ní kom­po­nen­tů stěn bed­ně­ní, včet­ně Peri TRIO, vedle stá­va­jí­cích mož­nos­tí, jako jsou MEVA Ma­m­mut 350 a MEVA MA­M­MUT XT. Uži­va­te­lé All­pla­nu nyní mohou efek­tiv­ně plá­no­vat s růz­ný­mi bed­ni­cí­mi sys­témy, což vý­raz­ně sni­žu­je ná­kla­dy na out­sour­cing.

Dostupnost

All­plan 2024-1 je k dis­po­zi­ci pro­střed­nic­tvím funk­ce au­to­ma­tic­ké ak­tu­a­li­za­ce v sys­té­mu All­plan nebo v sys­té­mu All­plan Con­nect. Clou­do­vé služ­by All­plan včet­ně Bim­plus Pro jsou sou­čás­tí před­plat­né­ho All­plan.

Další in­for­ma­ce na­lez­ne­te na Novinky Allplan 2024 – ALLPLAN Česko.

 


Mohlo by vás zajímat: