SolidWorks 2021
Helios
Google překladač: English Deutsch

Caligari trueSpace7.61

Autor článku: Libor Štolc   

Tags: Architektura | Kuchyně | Software

Levné řešení pro komplexní návrhy kuchyní a interiérů
Program trueSpace firmy Caligari Corporation z roku 1994 byl prvním 3D univerzálním modelovacím, animačním a vizualizačním programem pro běžné uživatele a zahájil mohutný vývoj této kategorie programů dalšími firmami. Již patnáctým rokem probíhá tuzemská distribuce a podpora programů trueSpace, které se využívají hlavně pro návrhy interiérů a kuchyní. Na základě požadavků uživatelů je doplňován programovými moduly. Od roku 2001 probíhá distribuce plně lokalizované verze trueSpace5.1, a to i po ukončení distribuce firmou Caligari Coporation do ostatních zemí. V únoru 2008 je firma Caligari Corporation zakoupena firmou Microsoft Corporation, která ukončuje v říjnu 2008 distribuce programu trueSpace5. V červenci 2008 je uvolněna nově vyvinutá verze trueSpace7.6 k volnému využití. Účelem tohoto článku je informovat čtenáře o možnostech využití programu trueSpace7.6 při profesionálních návrzích interiérů a kuchyní.

Uživatelské prostředí
Program trueSpace7.6 byl vyvíjen se záměrem nabídnout uživatelům kvalitativně nový způsob práce v plně realistickém grafickém pracovním prostředí, které nebylo systémově přímo slučitelné s programem trueSpace5.1. Pro usnadnění přechodu stávajících uživatelů programů trueSpace5.1 na trueSpace7.6 doplnili programátoři firmy Caligari Corporation do této verze kompletní systém programu trueSpace6.6, který je přímo slučitelný s verzí trueSpace5.1. Při lokalizaci programu trueSpace7.6 neposkytla firma Microsoft Corporation žádnou technickou podporu ani neposkytla zdrojové soubory pro lokalizaci. Použily se pouze zdrojové soubory, které bylo možno získat z instalované anglické verze. Nebylo proto možno provést překlad hlavního povelového menu, pomocných povelových menu náhledových knihoven ani některých dalších textů. Při překladu všech dalších textů byl použit původní překlad pro program trueSpace5.1, jestliže to bylo možné.
Při prvním spuštění programu trueSpace7.61 (poslední verze) se objeví plně realistické grafické pracovní prostředí. Pro nastavení prostředí trueSpace6.6 je třeba provést několik jednoduchých úkonů nebo si před spuštěním programu trueSpace7.6 instalovat systémové soubory, které jsou již nastavené pro prostředí trueSpace6.6. Webová stránka www.archcad.cz/truespace.htm je věnována podpoře uživatelů programu trueSpace7.6 a obsahuje i pracovní postupy k rychlému nastavení pro prostředí trueSpace6.6.
pracovni_prostredi.jpg
Pracovní prostředí programu s aktivovanými základními programovými moduly pro kuchyně

Pracovní prostředí se liší od pracovního prostředí trueSpace5.1 odlišným grafickým návrhem povelových ikon a horním okrajem, který obsahuje několik nepotřebných povelů. Hlavní povelové menu TS6 Files je vpravo nahoře. Pracovní prostředí programů trueSpace vznikalo na počítačích Amiga a ovládání se provádí pomocí ikon, kterými se spouštějí povely i ovládací panely. Ikony jsou uspořádány podle funkce v ikonových lištách. V levém ikonovém sloupci jsou náhledové knihovny a při jejich otevření se vždy zobrazí náhled položek příslušné knihovny doplněný textovým označením.
Důležitou náhledovou knihovnou je knihovna konfigurací, která slouží pro ukládání uživatelského pracovního prostředí. Pracovní prostředí si uživatel nastavuje podle svých potřeb (povelové ikony, ikony programových modulů, pracovní okna, pohledy v pracovních oknech) a po uložení do knihovny konfigurací je možno pracovní prostředí rychle nastavit jedním klepnutím na náhled pracovního prostředí.
Vedle hlavního pracovního okna lze využívat další tři pracovní okna libovolné velikosti nebo čtyři pracovní okna v klasickém uspořádání. V každém z pracovních oken lze nastavit jiný zobrazovací režim (plné zobrazení, plné zobrazení s hranami, průhledné zobrazení, průhledné zobrazení s hranami, drátové zobrazení). Jsou podporovány grafické karty pro dva monitory, potom se aktivní okno přesune na druhý monitor.

api_sdk_help.jpgProgramové moduly a jejich vývoj
Tuzemské distribuci programů trueSpace výrazně pomohlo zvyšování užitné hodnoty pomocí programových modulů, kterými se doplňovaly nové funkce a povely. Vývoj programových modulů začal u verze trueSpace3 v roce 1997 v programovacím jazyku Delphi3 (nyní Turbo Delphi) s využitím API funkcí trueSpace4.3 a systému tsx Builder, což je Delphi konverze všech API C++ funkcí. Originální dokumentace je pro Microsoft Visual C++, takže programové moduly lze programovat i v C++. Spouštění instalovaných programových modulů se provádí pomocí ikon, které mají stejné systémové vlastnosti jako originální ikony. Současně může být spuštěno více programových modulů.
Programové moduly využívají stejné API funkce jako povely programu trueSpace7.6, a tak se mohou použít pro vývoj systémově náročných aplikačních nadstaveb podle požadavků uživatelů. Jako příklady je možno uvést prodejní systém firmy SYKORA pro kuchyně, vlastní kuchyňský systém firmy GORENJE nebo návrhový systém firmy WOODFACE pro vestavěné skříně.
Vzhledem k tomu, že program trueSpace7.6 je zadarmo i pro profesionální využití stejně jako kompletní dokumentace pro vývoj programových modulů, lze očekávat další vývoj aplikačních nadstaveb vyvíjených dalšími tuzemskými firmami.

Tvorba modelů zařizovacích prvků
Základem tvorby modelů interiérů je kvalitní knihovna zařizovacích prvků. Při tvorbě 3D modelu, který bude využit i pro převod do výroby, je nutno zcela přesně simulovat strukturu originálního prvku. Začíná se proto tvorbou knihovny desek, z nichž se bude model skládat. U každé desky je třeba vhodně nastavit souřadný systém desky. U desek, které nemají obdélníkový tvar, se využije programový model pro 2D kreslení. Na každou desku se aplikuje základní textura. Při vlastní tvorbě modelu prvku se potřebné desky nahrají z knihovny, označí podle funkce a sestaví podle originálního modelu. Pozice, natočení a velikost se zadávají v milimetrech absolutně, relativně nebo přímou kalkulací. Vznikne přesný model originálního prvku, ale nelze s ním provádět žádné transformace, protože všechny konstrukční desky jsou volné. Proto je nutno pokračovat spojením jednotlivých desek i dalších konstrukčních prvků pomocí postupného slepování podle struktury originálního prvku. Na závěr se nastaví souřadný systém modelu, jméno modelu a provede se uložení modelu do příslušné náhledové knihovny.
Jestliže se vytváří knihovna prvků stejné struktury s různými základními rozměry, není nutné vytvářet každý prvek knihovny od začátku. Použije se programový modul pro změny základních rozměrů, který zachovává při změnách základních rozměrů všechny tloušťky desek, pozice souřadných systémů desek i rámečky dvířek. Potom stačí provést změnu rozměru, nastavit nové jméno prvku a uložit do náhledové knihovny.
Některé modely zařizovacích prvků sloužící jako dekorace lze importovat ve formátu 3DS povelem Load/Object povelového menu TS6 Files. Pro hromadný import objektů vybrané složky ve formátu 3DS s transformací do základní polohy byl vyvinut volně šiřitelný programový modul.

pudorys2d.jpgProgramový modul pro 2D kreslení
Programy trueSpace jsou určeny pro simulaci práce v 3D grafickém prostředí a poměrně obtížně se kreslí a editují 2D plochy, které slouží jako základ pro další tvorbu 3D prvků vytahováním. Proto byl vyvinut programový modul využívající zdrojový kód programu VeCAD 5.2, jehož licence byla v roce 2001 zakoupena od ruské firmy Kolbasoft. Program VeCAD 5.2 je plněhodnotný klasický 2D kreslicí program pro běžné technické výkresy. Používá vlastní formát .VEC pro záznam výkresů, ale má i import a export výkresů ve fomátu DXF. Do programového modulu byly doplněny nové povely pro vzájemný převod mezi 2D prostředím programu VeCAD 5.2 a 3D prostředím programu trueSpace včetně povelů pro přímý převod dvojitých čar do 3D stěn a podlah. Před instalací programového modulu je třeba instalovat demonstrační anglickou verzi programu VeCAD 5.2. Program VeCAD 5.2 je k dispozici i ve verzi pro Windows.

Programové moduly pro návrh kuchyní
V roce 1998 začala firma GORENJE využívat program trueSpace3 pro fotorealistické návrhy kuchyní a vývoj programových modulů se soustředil na podporu návrhů kuchyní. Při návrhu modelů kuchyní je nejdůležitější rychlost, přesnost a současně jednoduchost sestavení základního prostorového uspořádání modelů skříněk do zadaného prostoru. Náhledové knihovny prvků neumožňovaly rychlý výběr ani rychlé doplňování modelů skříněk, a proto byl vyvinut nový programový modul podle výše uvedených požadavků. Při vývoji byly využity automaticky generované náhledy objektů komprimované ve formátu .COB pro rychlý výběr požadovaného modelu skříňky. Doplnění vybraného modelu skříňky do scény bylo řešeno automatickým přisunutím po klepnutím na náhled nebo jméno skříňky. Sestavení modelu běžné kuchyně se výrazně urychlilo na několik minut.

Dalšími požadavky při návrzích modelů kuchyní jsou změny materiálů, dvířek a úchytek v reálném čase, aby je mohl prodejce provádět při konzultaci se zákazníkem. Přestože má program trueSpace7.6 systém materiálů (nastavení, editaci, knihovny, povely pro změny na objektech) výborně zpracován, byla použita tabulková forma knihovny materiálů s vazbou kódu materiálu na desku s nastaveným materiálem a programové moduly pro výběr materiálu a nastavení materiálu. Při změně materiálu se provede změna materiálu a současně se doplní kód materiálu do jména příslušné desky. Uživatel volí druh dílčích prvků (korpus, dvířka, sokl, pracovní deska) a změnu v celé scéně nebo v aktivním prvku.
Programový modul pro výměnu dvířek (čelních desek) zahrnuje v sobě i výměnu a nastavení úchytek. Při výměně dvířek je nutno zadat druh dvířek (dvířka plná, dvířka skleněná, zásuvky, kontejnery, atd. ) a zvolit výměnu v celé scéně nebo v aktivním prvku. Po výběru požadovaného modelu dvířek z knihovny se výměna aktivuje. Při výměně dvířek se vybraný model dvířek postupně přesouvá a natáčí na pozice jednotlivých dvířek, kopíruje se a mění velikost podle stávajících dvířek, která nahradí. Při změně velikosti nedochází k šířkové nebo výškové deformaci dvířek. Výměna úchytek funguje stejně, ale bez změny velkosti. V programovém modulu jsou i ovládací prvky pro nastavení orientace a pozice úchytek na dvířkách.
zmena_velikosti.jpg
Programový modul pro změnu velikosti slouží pro rychlou tvorbu nových modelů skříněk

Pro doplňování modelů dřezů slouží jednoduchý programový modul, který vytvoří v pracovní desce otvor podle doplněného dřezu a potom model dřezu slepí s modelem skříňky do jednoho objektu.

Programové moduly pro kalkulace a převod do výroby
Nedílnou součástí komplexního zpracování návrhu kuchyně je i cenová kalkulace a zpracování podkladů pro výrobu. Pro uživatele programů trueSpace7.6 byly v roce 2009 vyvinuty nové programové moduly využívající vstupní i výstupní tabulky ve formátu XLS. Výstupní tabulky se otvírají v programech MS Excel nebo OpenOffice podle volby uživatele.
Při kalkulaci se prochází stromová objektová struktura scény a hledají se jména objektů, která jsou v nahraném ceníku. U každého objektu scény se prochází všechny dílčí objekty. Do kalkulace se potom dostanou skutečně všechny skříňky i jejich dílčí prvky (úchytky, pracovní desky, sokly, nohy), jestliže jména prvků jsou v nahraných cenících skříněk, dílčích prvků a délkových prvků. Do kalkulace je třeba dostat i doplňky, příslušenství nebo i montážní prvky kuchyňských skříněk, které nejsou reprezentovány 3D modelem doplněným do skříňky, protože jsou uvnitř skříněk a nejsou při vizualizaci viditelné. Ideálním řešením jsou textové informace doplněné ve 3D modelu skříněk, které se využijí při kalkulaci. Pro jejich doplňování a editaci v aktivním prvku scény nebo v prvku vybrané knihovny byly vyvinuty dva nové programové moduly. Při doplňování lze využít již připravené ceníky příslušenství a montážních prvků.
seznam_dvirek.jpg
Pro výrobu jsou potřeba tabulkové seznamy konstrukčních desek setříděné podle materiálu a tlouštěk. Programový modul opět prochází scénu a z označení konstrukčních desek vytahuje kódy materiálů, které hledá v tabulce materiálů, a rozměry příslušné desky použije do tabulky. Orientace u desek s texturovanými materiály je určena posledním kódem znakem kódu materiálu. V tabulce materiálů musí být u texturovaných materiálů dva řádky, ale programové zpracování je jednoduché a rychlé. Další zpracování seznamu desek je ruční nebo se seznam převádí do programů pro nářezové plány. V nadstavbě pro skříně na míru vyvinuté pro program trueSpace5.1 se využívá přímý převod do programu Optimik firmy RK Software. Zde je nutno upozornit, že se jedná o druhou vyvinutou nadstavbu na skříně, první byla vyvinuta pro firmu WOODFACE. Stejný postup bude doplněn do vyvíjeného programového modulu pro trueSpace7.6. Podle potřeb a požadavků koncových uživatelů bude doplněn i převod do jiných programů pro nářezové plány.

Ochrana proti nelegálnímu používání české verze a programových modulů
Při distribuci programů trueSpace5.1 s programovými moduly pro návrhy kuchyní docházelo k nelegálnímu využívání instalacemi na více počítačích při zakoupení pouze jedné licence. Česká verze programu trueSpace7.6 a některé programové moduly jsou nyní chráněny programovým systémem Software Passport Win 32 firmy Silicon Realms Toolworks.

Závěrem
Program trueSpace7.6 se může časem stát alternativní náhradou stávajících programových systémů pro návrhy kuchyní a interiérů, které jsou pro některé firmy velkou finanční zátěží. Stačí vytvořit knihovny prvků a převést ceníky. Pracovní postupy ve formě videoukázek jsou pro všechny zájemce i koncové uživatele na kanálu archcadcz serveru YouTube. Zkušební verze výše popisovaných programových modulů s demonstračními soubory a popisy jsou na www.archcad.cz/truespace.htm.
sykorab.jpg
Firma SYKORA využívá program trueSpace5.1 i pro návrhy a vizualizace nových kuchyňských studií


Mohlo by vás zajímat: