Google překladač: English Deutsch

NET­GEAR Ai­r­Ca­rd 797 pro spo­leh­li­vé a bez­peč­né při­po­je­ní na cestách

Autor článku: NETGEAR   

Tags: 802.11ac | Ai­r­Ca­rd 797 | Internet | NET­GEAR | Přístupový bod | Wifi

NETGEAR AC797-1933Spo­leč­nost Net­gear uvádí na trh ce­no­vě do­stup­ný mo­bil­ní pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797. No­vin­ka na­bí­zí vy­so­ce rych­lé a bez­peč­né in­ter­ne­to­vé při­po­je­ní kde­ko­li na cestách. Je vy­ba­ve­na vy­so­ko­rych­lost­ním 4G LTE mo­bil­ním při­po­je­ním ka­te­go­rie 13 s dvou­pásmo­vou Carrier agre­ga­cí a 256 QAM. Je­jich pro­střed­nic­tvím je schop­na pře­ná­šet data o rych­los­ti až 400 Mb/s. Pod­po­ra dvou­pásmo­vé Wi-Fi 802.11ac navíc umožňuje sdí­let toto při­po­je­ní s dal­ší­mi 15 mo­bil­ní­mi za­ří­ze­ní­mi sou­čas­ně.

Ši­ro­ká řada nej­no­věj­ších bez­peč­nost­ních pro­to­ko­lů pro bez­drá­to­vé sítě v kom­bi­na­ci s po­kro­či­lý­mi bez­peč­nost­ní­mi funk­ce­mi – vlast­ním pří­stu­po­vým hes­lem, kódo­vá­ním Wi-Fi, WPS, VPN pass-throu­gh, NAT fi­rewallem či fil­tra­cí portu – umožňuje uži­va­te­lům vy­tvo­řit si kde­ko­li a kdy­ko­li vy­so­ce za­bez­pe­če­nou a spo­leh­li­vou mo­bil­ní Wi-Fi síť. Uži­va­te­lé tak nejsou od­ká­zá­ni na zra­ni­tel­né ve­řej­né Wi-Fi v ho­te­lech, ka­vár­nách či le­tišt­ních ha­lách. Za­ří­ze­ní zá­ro­veň pod­po­ru­je funk­ci od­dě­le­né­ho pří­stu­pu pro hosty s ča­so­vý­mi li­mi­ty, sle­do­vá­ní a blo­ko­vá­ní ne­žá­dou­cích za­ří­ze­ní v síti či ro­di­čov­skou kon­t­ro­lu.
Pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797 lze snad­no in­sta­lo­vat a spra­vo­vat pro­střed­nic­tvím ba­rev­né­ho 1,77" dis­ple­je či bez­plat­né mo­bil­ní apli­ka­ce Net­gear Mo­bi­le. Po­mo­cí nich mohou uži­va­te­lé prů­běž­ně sle­do­vat sta­tis­ti­ky vy­u­ží­vá­ní dat, stav ba­te­rie, upra­vo­vat na­sta­ve­ní či při­jí­mat sys­té­mo­vá upo­zor­ně­ní. Sou­čás­tí za­ří­ze­ní je také ve­sta­vě­ný Li-Ion aku­mu­lá­tor, který po­kry­je ne­pře­tr­ži­tý pro­voz za­ří­ze­ní po dobu až 11 hodin na jedno na­bi­tí.
Mo­bil­ní pří­stu­po­vý bod Net­gear Ai­r­Ca­rd 797 je k do­stá­ní v síti ob­chod­ních part­ne­rů spo­leč­nos­ti Net­gear za do­po­ru­če­nou kon­co­vou cenu 5317 korun/205 eur s DPH.

Klíčové vlastnosti nového mobilního přístupového bodu:

  • 4G LTE kategorie 13 s dvoupásmovou CA a 256 QAM
  • Dvoupásmové bezdrátové připojení 802.11ac (2,4 GHz a 5 GHz)
  • Přenos dat o rychlosti až 400 Mb/s
  • Možnost připojení až 15 mobilních zařízení současně
  • Řada pokročilých bezpečnostních funkcí
  • Nepřetržitý jedenáctihodinový provoz na jedno nabití
  • 1x micro-USB 2.0 port
  • 1,77” barevný LCD displej
  • Mobilní aplikace Netgear Mobile pro snadnou správu a monitoring zařízení i celé sítě

Mohlo by vás zajímat: