Google překladač: English Deutsch

CADSoftTools vydává CAD .NET ve verzi 14

Autor článku: CADSoftTools   

Tags: .NET | CAD | CADSoftTools.CAD .NET.Verze 14 | CNC | dwg

cad-net-14-1935CAD .NET pod­po­ru­je Au­to­CAD for­má­ty DWG/DXF, také PLT a jiné CAD for­má­ty a dá se vy­u­žít v řadě ob­las­tí, tře­ba pro prů­mys­lo­vé vý­kre­sy ve všech fá­zích pro­jek­tu, pro­gra­my pro sle­do­vá­ní a vzdá­le­né mo­ni­to­ro­vá­ní, CNC ob­rá­bě­ní, ex­port dat do CAD for­má­tů, práci s da­ta­bá­ze­mi, sy­s­­té­my sprá­vy do­ku­men­tů apod. No­vá ver­ze knihov­ny pro vý­voj CAD ře­še­ní v pro­stře­dí .NET – CAD .NET 14 – ob­sa­hu­je při­da­nou pod­po­ru for­má­tu GDSII, vy­lep­še­nou pod­po­ru for­má­tů Au­to­CAD DWG/DXF 2018, op­ra­vy chyb a ak­tu­a­li­zo­va­nou prá­ci s ná­sle­du­jí­cí­mi en­ti­ta­mi: СADAt­t­def, CA­DAt­trib, CAD­Text, CAD­M­Text, CAD­M­Li­ne, CAD­Spli­ne, CAD­He­lix, CADLa­y­out, CAD­Sty­le a ACIS.

De­mo ver­ze CAD .NET 14 se dá po vy­pl­ně­ní for­mu­lá­ře stáh­nout na té­to strán­ce. CAD­Soft­Tools spo­lu­pra­cu­je s řa­dou fi­rem po ce­lém svě­tě, včet­ně ta­ko­vých ja­ko Sam­sung, Hi­ta­chi Po­wer Eu­ro­pe a dal­ších.


Mohlo by vás zajímat: