Google překladač: English Deutsch

Fusion 360 – nové uživatelské prostředí

Autor článku: Michal Spielmann – NICOM   

Tags: Fusion 360 | Kurzy | Michal Spielmann | Nicom | Uživatelské prostředí | Vzdělávání

Nicom Obr-01-1942Na za­čát­ku škol­ní­ho ro­ku, kon­krét­ně 4. zá­ří 2019, při­pra­vil vý­vo­jo­vý tým apli­ka­ce Fu­si­on 360 pod­zim­ní up­da­te, kte­rý má opět uži­va­te­lům po­mo­ci ze­fek­tiv­nit je­jich prá­ci. Na prv­ní po­hled je nej­vý­raz­něj­ší změ­nou uži­va­tel­ské pro­stře­dí, te­dy pří­s­tup k jed­not­li­vým ná­stro­jům. No­vé uži­va­tel­ské roz­hra­ní ná­stro­jů na­bí­zí je­jich vy­lep­še­nou or­ga­ni­za­ci, ter­mi­no­lo­gii a zjis­ti­tel­nost. Rov­něž umo­ž­ňu­je na­sta­vit šká­lo­va­tel­nost sys­té­mu Fusi­on 360, pro­to­že v bu­douc­nu bude před­sta­ve­no ví­ce funk­cí! Zá­sad­ní změ­ny mů­že­me roz­dě­lit do pě­ti čá­stí.

Nicom Obr-02-1942

Pra­cov­ní pro­stor - Workspa­ce

Nový panel pro pra­cov­ní pro­stře­dí je vy­lep­še­ný a udává or­ga­ni­za­ci práce se smys­lem pro hi­e­rar­chii. Starý panel ob­sa­ho­val 9 pra­cov­ních pro­sto­rů, nový jich ob­sa­hu­je pouze 7. Pra­cov­ní pro­stor Model byl pře­jme­no­ván na DE­SIGN. Pra­cov­ní pro­stor pro vý­ro­bu Ma­nu­factu­re byl pře­jme­no­ván již v před­cho­zí ak­tu­a­li­za­ci z pů­vod­ní­ho CAM. Jak je pa­tr­né z ná­sle­du­jí­cí­ho ob­ráz­ku, v novém pa­ne­lu ne­na­jde­me pra­cov­ní pro­sto­ry pro zá­pla­ty a ple­chy (Patch a Sheet Me­tal)

Nicom Obr-03-1942

Karty - Tabs

Kam se po­dě­ly po­lož­ky pra­cov­ních pro­sto­rů Patch a Sheet Metal? Na to nám dají od­po­věď právě karty. Patch (zá­pla­ta) je nyní novou kar­tou v pro­stře­dí De­sign a jme­nu­je se Sur­fa­ce (po­vrch). Stej­ně tak Sheet Metal je novou kar­tou v pro­stře­dí De­sign.

Nicom Obr-04-1942

Dále máme k dis­po­zi­ci kartu Solid (tě­le­sa), která nyní ob­sa­hu­je všech­ny naše mo­de­lo­va­cí ná­stro­je v pra­cov­ním pro­sto­ru De­sign. Po­sled­ní kar­tou je karta Tools (ná­stro­je), která ob­sa­hu­je další pří­ka­zy, jako je 3D tisk, doplňky, mě­ře­ní a kon­t­ro­la.

Nicom Obr-05-1942

Dále pra­cov­ní pro­stor pro si­mu­la­ce SI­MU­LATI­ON ob­sa­hu­je nově dvě karty. Kartu Setup (na­sta­ve­ní) ob­sa­hu­jí­cí všech­ny ná­stro­je pro na­sta­ve­ní stu­die a kartu Re­sults (vý­sled­ky) pro zob­ra­ze­ní vý­sled­ků dané stu­die.

Nicom Obr-06-1942

Kon­tex­to­vé karty

Kon­tex­to­vé karty jsou karty, které se ak­ti­vu­jí v sou­vis­los­ti s pří­ka­zem, který vy­vo­lá­te. Nejsou vi­di­tel­né, dokud není vy­brán pří­kaz, ke kte­ré­mu jsou při­řa­ze­ny.

Kontextové prostředí Form

Iko-Form-1942Form, dříve známý jako Sculpt, je nyní také kon­tex­to­vou kar­tou. Mů­že­te ji vy­vo­lat v pra­cov­ním pro­sto­ru De­sign > karta Solid > panel Cre­a­te > Cre­a­te.
Všim­ně­te si, že kon­tex­to­vé karty jsou zvý­raz­ně­ny modře a jsou vi­di­tel­né pouze ony. V kon­tex­to­vém pro­stře­dí Form na­jde­te všech­ny své ná­stro­je pro tvor­bu for­mo­va­ných ob­jek­tů.

Nicom Obr-07-1942

Další kon­tex­to­vé karty

Iko-Mesh-1942MESH
Pro­stře­dí Mesh je pří­stup­né stej­ným způ­so­bem jako Form. Pra­cov­ní pro­stor De­sign > karta Solid > panel Cre­a­te > Cre­a­te Mesh.

Iko-Base Features-1942BASE FE­A­TU­RES
Zá­klad­ní prvky vy­tvá­ře­ní jsou pří­stup­né v pra­cov­ním pro­sto­ru De­sign > karta Solid > panel Cre­a­te > Cre­a­te Base Fe­a­tu­re.

Iko-Sketch-1942SKETCH
Sketch (náčrt) je také kon­tex­to­vá karta a lze k ní při­stu­po­vat v mnoha ob­las­tech pra­cov­ní­ho pro­sto­ru De­sign.

Iko-Flat Pattern-1942FLAT PAT­TERN
Roz­vin (Flat pat­tern) se na­chá­zí v pra­cov­ním pro­sto­ru De­sign > karta Sheet Metal > panel Cre­a­te > Cre­a­te Flat Pat­tern.

Iko-Blank-1942TITLE BLOCK
Upra­vit ra­zít­ko je pří­stup­né dvo­ji­tým klik­nu­tím na ra­zít­ko vý­kre­su v pra­cov­ním pro­sto­ru 2D vý­kre­su.

Iko-PCB-1942PCB
Pro­stře­dí PCB je pří­stup­né stej­ným způ­so­bem jako pro­stře­dí Form. Pra­cov­ní pro­stor De­sign > Karta Solid > Panel Cre­a­te > Cre­a­te PCB.

Nicom Obr-08-1942

Nové cho­vá­ní ná­čr­tu

V sou­la­du s cho­vá­ním karet vy­tvo­ří ná­stroj Cre­a­te Sketch novou kon­tex­to­vou kartu Sketch s vy­hra­ze­ným pa­ne­lem ná­stro­jů, který ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní ob­sa­hu­je nej­čas­tě­ji po­u­ží­va­né ná­stro­je ná­čr­tu na pa­ne­lu ná­stro­jů. Panel ná­stro­jů ná­čr­tu má ve vý­cho­zím na­sta­ve­ní také na pa­ne­lu ná­stro­jů vi­di­tel­ná všech­ny ge­o­me­t­ric­ké vazby ná­čr­tu. Sa­mot­ná karta je zvý­raz­ně­na mod­rou bar­vou a stej­ně tak tla­čít­ko Do­kon­čit náčrt (FI­NISH SKETCH), což zna­me­ná, že jste v do­čas­ném re­ži­mu.

Nicom Obr-09-1942

Roz­díl mezi kon­tex­to­vou kar­tou ná­čr­tu Sketch a ostat­ní­mi kon­tex­to­vý­mi kar­ta­mi je v tom, že kdy­ko­li mů­že­te pře­jít na jiné karty, za­tím­co je karta Sketch ak­tiv­ní. Jste tedy schop­ni vy­vo­lat pří­ka­zy mo­de­lo­vá­ní (na­pří­klad Ex­tru­de - vy­su­nu­tí), i když je náčrt ak­tiv­ní. Tím se au­to­ma­tic­ky do­sta­ne­te z re­ži­mu Sketch do sa­mot­né­ho pří­ka­zu.

Klá­ve­so­vé zkrat­ky

V před­cho­zích ver­zích měli pra­cov­ní pro­sto­ry Model, Patch a Sheet Metal vlast­ní klá­ve­so­vé zkrat­ky pod klá­ve­sou S. V novém pro­stře­dí jsou Patch a Sheet Metal kar­ta­mi v pra­cov­ním pro­sto­ru De­sign, má pra­cov­ní pro­stor De­sign jed­not­nou klá­ve­so­vou zkrat­ku pod klá­ve­sou S.

Nicom Obr-10-1942

Kon­tex­to­vé karty si stále za­cho­vá­va­jí své vlast­ní klá­ve­so­vé zkrat­ky pod klá­ve­sou S. Na­pří­klad Form je kon­tex­to­vá karta a může ob­sa­ho­vat všech­ny vaše ob­lí­be­né ná­stro­je for­mo­vá­ní ob­jek­tu ve svém vlast­ním di­a­lo­go­vém okně klá­ve­so­vé zkrat­ky S.

Nicom Obr-11-1942

Na­bíd­ka pra­vé­ho tla­čít­ka myši

Stará na­bíd­ka pra­vé­ho tla­čít­ka myši ob­sa­hu­je také ně­ko­lik ak­tu­a­li­za­cí. Za­tím­co na­bíd­ka zna­če­ní zů­stá­vá ne­změ­ně­na, v kon­tex­to­vé na­bíd­ce jsou nyní k dis­po­zi­ci ovlá­da­cí prvky na­vi­ga­ce, které na­hra­zu­jí mož­nos­ti ma­te­ri­á­lu. Místo roz­ba­li­tel­ných na­bí­dek zís­ká­te pří­stup k ulo­že­ným klá­ve­so­vým zkratkám S.

Nicom Obr-12-1942

Zá­vě­rem

Zá­ři­jo­vá ak­tu­a­li­za­ce ob­sa­hu­je mno­hem více vy­lep­še­ní, ale o tom zase někdy jindy.

Pokud chce­te ze­fek­tiv­nit svoji práci, ne­vá­hej­te si vy­brat z kurzů Fusi­on 360 v Au­to­de­sk au­to­ri­zo­va­ném stře­dis­ku NICOM, a. s. Při­pra­vu­je­me pro Vás workshop Fusi­on CAM a nový kurz pro volné mo­de­lo­vá­ní po­mo­cí T-Spli­ne.

Au­to­ri­zo­va­né ško­li­cí stře­dis­ko NICOM pro­vá­dí ško­le­ní na pev­ných učeb­nách v Brně, Os­t­ra­vě a Praze, nebo na mo­bil­ních učeb­nách po celé re­pub­li­ce.

Těším se na Vás na ně­kte­rém z vy­bra­ných 3D či CAD kurzů.

Mi­chal Spiel­mann
Au­to­de­sk Cer­ti­fied In­struc­tor
Au­to­de­sk Au­to­CAD Pro­fes­si­o­nal
Au­to­de­sk In­ven­tor Pro­fes­si­o­nal


Mohlo by vás zajímat: