Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Arcdata Praha | Fotky do mapy | GIS | Webináře

Zrueení workshopu Fotky do mapy-2148Z dů­vo­du ne­mo­ci je re­a­li­zač­ní tým Ar­c­da­ty Praha nucen zru­šit workshop Fotky do mapy, který se měl usku­teč­nit v úterý 30. lis­to­pa­du. Účast­ní­ci kon­fe­ren­ce se ale ne­mu­sí bát, že o tipy na rastro­vý GIS při­jdou.

Celý článek...

Tags: GPS | Navigace | Rozpoznávání | Rychlostní omezení | Sygic | Umělá inteligence

Sygic-sign recognition image-2147Spo­leč­nost Sygic, která vy­ví­jí nej­sta­ho­va­něj­ší of­fli­ne GPS na­vi­ga­ci na světě, ozná­mi­la spuš­tě­ní funk­ce roz­po­zná­vá­ní do­prav­ní­ho zna­če­ní. Nová funk­ce vy­u­ží­vá ka­me­ru te­le­fo­nu k roz­po­zná­vá­ní rych­lost­ních ome­ze­ní na do­prav­ních znač­kách a LED ta­bu­lích a v apli­ka­ci se pak zob­ra­zu­je ma­xi­mál­ní po­vo­le­ná rych­lost. Sygic doufá, že roz­po­zná­vá­ním zna­če­ní obo­ha­tí sou­čas­nou funk­ci rych­lost­ních ome­ze­ní.

Celý článek...

Tags: GIS | GPS | MapFactor | Navigace | Navigator 21

MapFactor Navigator 21-2146Nové vy­dá­ní Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru při­ná­ší díky nej­no­věj­ším of­fli­ne mapám přes­něj­ší a spo­leh­li­věj­ší vý­po­čet trasy a na­vi­ga­ci, a to, jak je už zvy­kem, zcela bez da­to­vé­ho při­po­je­ní. Mapu kte­ré­ko­li z více než 200 zemí si stačí stáh­nout do PC, no­te­boo­ku nebo PDA s ope­rač­ním sys­té­mem Win­dows či WinCE a ne­chat Na­vi­ga­tor 21 najít tu nej­lep­ší trasu do po­ža­do­va­né­ho cíle.

Celý článek...

Tags: Aktivace | Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference

GIS Esri 2021 v CR-2143Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR za­čí­ná ve stře­du 3. lis­to­pa­du a účast­ní­ci se mohou již nyní při­hlá­sit do kon­fe­renč­ní­ho pro­stře­dí a ak­ti­vo­vat si tak svůj účast­nic­ký účet. Díky tomu budou mít jis­to­tu, že první den kon­fe­ren­ce pro­běh­ne je­jich při­hlá­še­ní hlad­ce.

Celý článek...

Tags: Anglie | Bluesky | Content Program | Geosystems | Hexagon | HxGN | Skotsko | Wales

Hexagon London Tower Bridge-2141Di­vi­ze Ge­o­sys­tems He­xa­go­nu ozná­mi­la 14. října 2021, že HxGN Con­tent Pro­gram nyní na­bí­zí le­tec­ké sním­ky An­g­lie, Skot­ska a Wa­le­su s roz­li­še­ním až 12,5 cen­ti­me­t­ru. díky part­ner­ství s Blu­es­ky In­ter­nati­o­nal. Při­dá­ní Blu­es­ky dat po­sky­tu­je oka­mži­tý pří­stup k růz­ným da­to­vým sadám Velké Bri­tá­nie:

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | GISfórum | Konference

gisforum-2141Po úspěš­né le­toš­ní kon­fe­ren­ci CADfórum při­pra­vu­je spo­leč­nost Ar­kan­ce Sys­tems již 13. roč­ník od­bor­né kon­fe­ren­ce GISfórum 2021 po­řá­da­né pro uži­va­te­le ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů (GIS). Na kon­fe­ren­ci budou pre­zen­to­vá­ny prak­tic­ké ukáz­ky a in­for­ma­ce tý­ka­jí­cí se im­ple­men­ta­cí GIS pro­duk­tů a ře­še­ní do­dá­va­ných spo­leč­nos­tí Ar­kan­ce Sys­tems (dříve CAD Stu­dio). Tedy zejmé­na Vy­ja­d­řo­va­cí­ho por­tá­lu, twi­GIS a Au­to­CAD Map 3D a FME.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Přihlášky

GIS Esri-konf plenary-2141Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR na­bíd­ne 2 dny ži­vých pře­no­sů, atrak­tiv­ní uži­va­tel­ské a part­ner­ské před­náš­ky, 6 tech­nic­kých worksho­pů, pře­hlíd­ku on­li­ne map a apli­ka­cí i bo­ha­tý do­pro­vod­ný pro­gram. Mezi hosty hlav­ní­ho pro­gra­mu patří na­pří­klad Karel Řehka – ře­di­tel Ná­rod­ní­ho úřadu pro ky­ber­ne­tic­kou a in­for­mač­ní bez­peč­nost, Tomáš Le­be­da – po­li­to­log za­mě­řu­jí­cí se na volby a vo­leb­ní cho­vá­ní či Jan Kolář – spe­ci­a­lis­ta na kos­mo­nau­ti­ku a DPZ.

Celý článek...

Sygic emergingeuropebrussels-2139Sygic se stal ví­tě­zem ve­řej­né­ho hla­so­vá­ní o cenu Glo­bal Cham­pi­on, kte­rou mu udě­li­la plat­for­ma Emer­ging Eu­ro­pe. Užší se­znam kan­di­dá­tů byl vy­brán členy rady plat­for­my Emer­ging Eu­ro­pe, před­ní­mi ná­zo­ro­vý­mi lídry, vr­cho­lo­vý­mi ma­na­že­ry a vy­so­ce po­sta­ve­ný­mi zá­stup­ci me­zi­ná­rod­ních or­ga­ni­za­cí. Mezi hlav­ní kri­té­ria patří pod­po­ra k udr­ži­tel­né a ino­va­tiv­ní Ev­ro­pě.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

GIS Esri 2021 v CR-2136Lis­to­pa­do­vá kon­fe­ren­ce GIS Esri se blíží a s ní i mož­nost před­sta­vit svoji práci na nej­vět­ším se­tká­ní ge­o­in­for­ma­ti­ků v ČR. Pokud máte za­jí­ma­vý pro­jekt, který by ně­ko­mu mohl zjed­no­du­šit práci nebo po­skyt­nout in­spi­ra­ci, ur­či­tě o sobě dejte vědět. V le­toš­ním roce kon­fe­ren­ce pro­běh­ne 3. a 4. lis­to­pa­du vir­tu­ál­ní for­mou. I když se tedy ne­bu­de­ možné osobní se­tkání, mů­že­te – právě díky vir­tu­ál­ní­mu for­má­tu – oslo­vit mno­hem širší pu­b­li­kum než ob­vykle.

Celý článek...

Tags: Arkance Systems | FME | GIS | ISO | QMS | ŘLP | UCL

Arkance GIS certifikaty-2134Ke konci červ­na tým di­vi­ze GIS v Ar­kan­ce Sys­tems CZ úspěš­ně do­sá­hl hned dvou met. Za­ve­dl a cer­ti­fi­ko­val sys­tém ří­ze­ní kva­li­ty (QMS) pro do­dáv­ky a vývoj soft­wa­ru a také zís­kal opráv­ně­ní pro in­sta­la­ci a mo­di­fi­ka­ci le­tec­kých po­zem­ních za­ří­ze­ní (jako soft­ware pro sprá­vu le­tec­kých in­for­ma­cí).

Celý článek...

Tags: Applanix | Hardware | LiDAR | MX50 | Sběr dat | Silnice | Trimble

Trimble MX50-2129Spo­leč­nost Trim­ble před­sta­vi­la 12. čer­ven­ce mo­bil­ní ma­po­va­cí sys­tém Trim­ble MX50 pro sprá­vu a ma­po­vá­ní ma­jet­ku – nový pří­růs­tek do svého za­ve­de­né­ho port­fo­lia mo­bil­ních ma­po­vá­ní. Tento mo­bil­ní LiDAR sys­tém na­mon­to­va­ný na vo­zi­dlo je stře­do-roz­sa­ho­vou vol­bou pro nové uži­va­te­le mo­bil­ní­ho ma­po­vá­ní a zku­še­né po­sky­to­va­te­le, kteří mohou roz­ší­řit svoji flo­ti­lu za­ří­ze­ní o přes­nou, vel­ko­ob­je­mo­vou tech­no­lo­gii pro sběr dat, která fun­gu­je ve spo­je­ní s ge­o­prosto­ro­vý­mi soft­wa­ro­vý­mi Trim­ble ře­še­ní­mi.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | on-line | Program | Virtuálně

Konference GIS Esri v CR 2021-2126Už je to více než rok, kdy pan­de­mie COVID-19 zá­sad­ním způ­so­bem vstou­pi­la do na­šich ži­vo­tů. Přes­to, že se svět po­ma­lu za­čí­ná vra­cet do běž­né­ho re­ži­mu, není po­řa­da­tel Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR – Ar­c­da­ta Praha – v tuto chví­li scho­pen za­ru­čit, že by se v lis­to­pa­du všich­ni mohli sejít tak, jako dříve. A proto se i letos roz­ho­dl kon­fe­ren­ci uspo­řá­dat vir­tu­ál­ní for­mou.

Celý článek...

Tags: GIS | Konference | Mapy | Mapy jsou pro každého

Mapy jsou pro kazdeho-Tomas PribylTaké v le­toš­ním roce se po­řa­da­te­lé roz­hod­li pro se­tká­ní na kon­fe­ren­ci „Mapy jsou pro kaž­dé­ho“, které se usku­teč­ní 15.–16. září už po­tře­tí za sebou v ho­te­lu Luna. Účast­ní­ci se mohou těšit na za­jí­ma­vé pří­spěv­ky a bá­ječ­nou at­mo­sfé­ru. Po­zor­nost by měl při­lá­kat pře­de­vším pří­spě­vek To­má­še Při­by­la, pu­b­li­cis­ty a po­pu­la­ri­zá­to­ra kos­mo­nau­ti­ky, s ná­zvem „Ma­po­vá­ní da­lekých světů“.

Celý článek...

Strana 1 z 22

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>