Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Android | Auto Coolwalk | GPS | MapFactor | Navigace | PIP

Mapfactor Navigator 7.3 AA Coolwalk-2309Nová verze Ma­p­fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­da­ná kon­cem února při­nes­la opět za­jí­ma­vou no­vin­ku. Ři­di­či vy­u­ží­va­jí­cí na­vi­ga­ci po­mo­cí pro­po­je­ní te­le­fo­nu s ve­sta­vě­ným dis­ple­jem ve svém vo­zi­dle přes An­dro­id Auto uví­ta­jí pod­po­ru no­vé­ho uži­va­tel­ské­ho roz­hra­ní Co­o­lwalk. Díky roz­dě­le­né­mu zob­ra­ze­ní mají nyní i bez opuš­tě­ní na­vi­gač­ní ob­ra­zov­ky a ztrá­tě pře­hle­du o trase ne­u­stá­lý rych­lý pří­stup i k dal­ším apli­ka­cím, jako je např. hudba či tex­to­vé zprá­vy.

Celý článek...

Tags: Cloud | EagleView | GIS | GSD | Snímkování

eagleview-cloud-2304Eagle­View Tech­no­lo­gies, ame­ric­ký po­sky­to­va­tel le­tec­ké­ho sním­ko­vá­ní, soft­wa­ru a ana­ly­ti­ky, vy­lep­šu­je Eagle­View Cloud pro stát­ní zá­kaz­ní­ky. Cha­rak­te­ris­tic­ká služ­ba spo­leč­nos­ti v ob­las­ti sním­ko­vá­ní a soft­wa­ru na­bí­zí jasné le­tec­ké sním­ky, přes­né mě­ře­ní ne­mo­vi­tos­tí a snad­no po­u­ži­tel­ný soft­ware a ana­ly­tic­ké ná­stro­je.

Celý článek...

Tags: AP20 | Gefos | Leica Tour | Robotické systémy | Senzory

Leica Tour 2023 Pozvanka-2303Spo­leč­nost Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour. Bude se ho­vo­řit o zá­sad­ní ino­va­ci ro­bo­tic­kých sys­té­mů spo­je­né s uve­de­ním sen­zo­ru AP20 kom­pen­zu­jí­cí­ho sklon vý­tyč­ky. Rov­něž všech­ny GNSS RTK sen­zo­ry se do­čka­ly zá­sad­ní­ho vy­lep­še­ní a stra­nou zájmu by neměl zů­stat ani zcela nový „mini“ ske­ner BL­K360 2. ge­ne­ra­ce s in­te­gro­va­ným vi­zu­ál­ním iner­ci­ál­ním sys­té­mem.

Celý článek...

Tags: Digitální technické mapy | DTM | DTMŽ | Hexagon | ISTEM | Ness | Správa železnic

Ness-Sprava zeleznic DTMZ-2301Český sys­té­mo­vý in­te­grá­tor a do­da­va­tel IT ře­še­ní Ness Czech dodá Sprá­vě že­lez­nic in­for­mač­ní sys­tém Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy že­lez­nic (DTMŽ), aby tato stát­ní or­ga­ni­za­ce mohla lépe a efek­tiv­ně­ji při­pra­vo­vat in­ves­ti­ce i oprav­né práce a měla oka­mži­tý pří­stup k in­for­ma­cím o spra­vo­va­né do­prav­ní a tech­nic­ké in­fra­struk­tu­ře.

Celý článek...

Tags: Android | Aplikace | MapFactor | Maps & Na­vi­gati­on | Mapy | SDK | Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kit

MapFactor Maps  Navigation SDK-2251Chtě­li byste snad­no při­dat of­fli­ne mapy a na­vi­ga­ci do své vlast­ní apli­ka­ce? Přáli byste si vy­lep­šit sprá­vu vo­zo­vé­ho parku, plá­no­vat a op­ti­ma­li­zo­vat trasy vo­zi­del? Ze­fek­tiv­nit pře­pra­vu? Díky Maps & Na­vi­gati­on Soft­ware De­ve­lo­p­ment Kitu (SDK) mů­že­te rych­le in­te­gro­vat mapy a na­vi­ga­ci do své apli­ka­ce pro An­dro­id. Vel­kou vý­ho­dou Ma­p­Fac­tor Maps & Na­vi­gati­on SDK je, že fun­gu­je zcela of­fli­ne a ne­po­tře­bu­je da­to­vé při­po­je­ní.

Celý článek...

Tags: He­xa­go­n | IDS Ge­o­Ra­dar | IQMaps | Mapování | Veřejné služby

IQMaps-website-2251IDS Ge­o­Ra­dar, sou­část He­xa­go­nu, ozná­mil 15. pro­sin­ce, že roz­ši­řu­je soft­wa­ro­vou apli­ka­ci IQ­Ma­ps na širší řadu ge­o­ra­da­ro­vých (GPR) sys­té­mů. IQ­Ma­ps je soft­wa­ro­vá apli­ka­ce spo­leč­nos­ti IDS Ge­o­Ra­dar pro ná­sled­né zpra­co­vá­ní po­kro­či­lé ana­lý­zy dat ge­o­ra­da­ru (GPR), která umožňuje rych­lé pro­po­je­ní mezi uži­va­te­lem a daty GPR.

Celý článek...

Tags: Ocenění | Společnost | Štefan Jančiga | Sygic

StefanJanciga Sygic-2251Spo­leč­nost Sygic byla oce­ně­na cer­ti­fi­ká­tem Slo­va­kia Best Ma­naged Com­pa­ny 2022, který udě­lu­je sku­pi­na De­lo­it­te. Tento úspěch si při­pi­su­je na zá­kla­dě hod­no­ce­ní stra­te­gie, pro­duk­ti­vi­ty, ino­va­cí, fi­rem­ní kul­tu­ry, ří­ze­ní a fi­nanč­ních vý­sled­ků. Spo­leč­nost Sygic se v pro­gra­mu ocit­la po boku dal­ších firem se slo­ven­ský­mi nebo česko-slo­ven­ský­mi vlast­nic­ký­mi struk­tu­ra­mi. Po­ro­tu na spo­leč­nos­ti za­u­ja­la její stra­te­gie, fi­rem­ní kul­tu­ra a ino­va­tiv­nost.

Celý článek...

Tags: Chytrémapy.cz | GIS | Gi­sOn­li­ne.cz | Mapy.cz | Mobilní mapování | Norsko | TopGis

norsko01-2250Le­ta­dla br­něn­ské spo­leč­nos­ti To­p­Gis, tu­zem­ské­ho spe­ci­a­lis­ty na le­tec­ké sním­ko­vá­ní, kři­žo­va­la letos v létě nebe nad Nor­skem. Během čtyř mě­sí­ců po­ři­zo­va­la firma pro tamní sa­mo­sprá­vu sním­ky se­ver­ské kra­ji­ny ve vy­so­kém roz­li­še­ní. Vý­sled­kem jsou velmi přes­né or­to­fo­to­ma­py mi­mo­měst­ských území.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Geoinformatika | GIS | Konference

GIS Esri v CR 2022-2250Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR se ko­na­la ve dnech 1. a 2. lis­to­pa­du 2022 v Cubex Cen­t­ru Praha. Změna místa ko­ná­ní z tra­dič­ní­ho praž­ské­ho Kon­gre­so­vé­ho cen­t­ra měla sou­vis­lost s před­sed­nic­tvím ČR v Radě Ev­rop­ské unie a blo­ko­vá­ním sálů cen­t­ra pro re­pre­zen­ta­tiv­ní akce s tímto před­sed­nic­tvím spo­je­né. Kon­fe­ren­ce je tra­dič­ním se­tká­ním ge­o­in­for­ma­ti­ků a uži­va­te­lů sys­té­mu Ar­c­GIS, které se v před­cho­zích dvou le­tech bo­hu­žel mu­se­lo po­řá­dat pouze vir­tu­ál­ně.

Celý článek...

Tags: AGIS | Digitální technické mapy | DTM | Ness Czech | Obce | SMSData

AGIS DTM-2249Sdru­že­ní míst­ních sa­mo­správ po­de­psa­lo 2. pro­sin­ce s part­ner­skou spo­leč­nos­tí SM­SDa­ta a spo­leč­nos­tí Ness Czech smlou­vu o spo­lu­prá­ci, díky níž budou všech­ny obce v ČR moci vy­u­ží­vat ná­stroj AGIS DTM. Ten jim umož­ní jak ve­de­ní do­ku­men­ta­ce do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ry ve vlast­nic­tví obce, tak po­sky­to­vá­ní dat o do­prav­ní a tech­nic­ké in­frastruk­tu­ře do Di­gi­tál­ní tech­nic­ké mapy (DTM) kraje a zís­ká­vá­ní dat z DTM kraje.

Celý článek...

Tags: GPS | Navigace | Real View | Satelitní mapy | SmartCAM | Sygic

Sygic zakaz predjizdeni-2247Sygic ozná­mil další roz­ší­ře­ní funk­cí své GPS na­vi­ga­ce. Tou nej­o­če­ká­va­něj­ší je sa­te­lit­ní mapa, která je pro všech­ny uži­va­te­le zdar­ma. Pré­mi­o­vá na­vi­ga­ce Real View v roz­ší­ře­né re­a­li­tě nyní pra­cu­je v novém uži­va­tel­ském pro­stře­dí a neu­ro­no­vá síť Sygic do­ká­že de­te­ko­vat do­prav­ní znač­ky pro­střed­nic­tvím fo­to­a­pa­rá­tu smart­pho­nu.

Celý článek...

Tags: ČÚZK | Mapy | Národní park Podyjí | on-line | TopGis

mapova-aplikace-np-podyji-01-2245Ma­po­vé apli­ka­ce kom­bi­nu­jí­cí ak­tu­ál­ní or­to­fo­to­ma­py s in­for­ma­ce­mi o in­že­nýr­ských sí­tích, do­prav­ním zna­če­ní či mo­bi­li­á­řích patří do tra­dič­ní­ho port­fo­lia ná­stro­jů řady tu­zem­ských měst a obcí. Je­jich uplat­ně­ní je ale da­le­ko širší, vy­u­ži­tí na­jdou na­pří­klad i u ná­rod­ních parků. Od le­to­š­ka je ma­po­vý por­tál volně pří­stup­ný pro ná­vštěv­ní­ky Ná­rod­ní­ho parku Po­dy­jí.

Celý článek...

Tags: Bentley Systems | iTwin | Nearabl | Partnerství | Vizualizace | Vnitřní navigace

Nearabl iTwin-2244Spo­leč­nost Nea­ra­bl ozná­mi­la 24. října part­ner­ství se spo­leč­nos­tí Bent­ley Sys­tems s cílem roz­ší­řit vy­u­ži­tí své tech­no­lo­gie vnitř­ní na­vi­ga­ce za­lo­že­né na roz­ší­ře­né re­a­li­tě v rámci glo­bál­ní­ho od­vět­ví in­frastruk­tu­ry, sta­veb­nic­tví a pro­jek­to­vá­ní. Spo­leč­nost je nyní iTwin Pre­mier Part­ner a její apli­ka­ce Nea­ra­bl zís­ka­la ozna­če­ní „Powered by iTwin“.

Celý článek...

Strana 1 z 26

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>