Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Digitalizace | GIS | Hřbitovy | pasporty | TopGis

Parport hrbitova-2423Dle zá­ko­na o po­hřeb­nic­tví je každá obec po­vin­na za­jis­tit řád­nou sprá­vu svého pi­et­ní­ho místa. Pří­stu­py rad­nic k dané pro­ble­ma­ti­ce se však na­příč Čes­kem liší. Ně­kte­ré sa­mo­sprá­vy stále vsá­ze­jí na stohy pa­pí­ro­vých smluv, ná­kre­sů a ta­bu­lek, jiným zjed­no­du­šu­jí ad­mi­nis­tra­ti­vu kom­plex­ní paspor­ty hřbi­to­vů. Je­jich vý­sled­kem mo­hou být na­pří­klad pře­hled­né ma­po­vé apli­ka­ce, ve kte­rých úřed­ní­ci i po­zůsta­lí na­jdou vše po­třeb­né na jed­nom místě.

Celý článek...

Tags: App Store | iOS | MapFactor | Navigator | Truck Pro

Navigator 3 1 iOS-2418Map­Fac­tor, vý­vo­jář GPS na­vi­gač­ních apli­ka­cí, ne­dáv­no vydal Na­vi­ga­tor 3.1 pro iOS, který ob­sa­hu­je za­jí­ma­vé no­vin­ky a vy­lep­še­ní. Ak­tu­a­li­za­ce sjed­no­cu­je vzhled ikony apli­ka­ce u Na­vi­ga­to­ru i Na­vi­ga­to­ru TRUCK PRO pro iOS, a také při­ná­ší roz­ší­ře­né re­gi­o­nál­ní po­kry­tí pro lepší glo­bál­ní na­vi­ga­ci a po­u­ži­tí po celém světě.

Celý článek...

Tags: Gefos | GIS | Hotel Tři Věžičky | Leica Geosystems | Uživatelská konference

GEFOS konference-2417Tým pro­de­je ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů a 3D ske­ne­rů, GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Geo­sys­tems pro ČR, zve na Uži­va­tel­skou kon­fe­ren­ci Leica Geo­sys­tems do kon­gre­so­vé­ho ho­te­lu Tři Vě­žič­ky u Jih­la­vy. Účast­ní­ci si vy­zkou­ší pří­stro­je Leica, po­ba­ví se a pří­pa­dně mohou před­nést i vlast­ní pří­spě­vek.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS | ESRI | Vzdělávání | Webináře

Jarni webinare Arcdata-2416Arc­da­ta Praha opět pro zá­jem­ce při­pra­vi­li sérii jar­ních webi­ná­řů o tech­no­lo­gi­ích Ar­c­GIS, na které jsou tímto sr­deč­ně zváni. Webi­ná­ře se usku­teč­ní v prů­bě­hu květ­na a červ­na (vždy ve čtvr­tek od 10.00 hodin) a i letos se na ně mů­že­te při­hlá­sit zdar­ma. Po­drob­ný popis jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na strán­kách www.arcdata.cz, odkud se na ně mů­že­te i re­gis­tro­vat.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Pozvánka

GIS Esri konf-2415Or­ga­ni­zač­ní tým Arc­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, který se bude konat 6. a 7. lis­to­pa­du 2024, opět v Kon­gre­so­vém cen­t­ru Praha. Osob­ní účas­tí na tomto nej­vět­ším se­tká­ní geo­in­for­ma­ti­ků v Česku máte je­di­neč­nou mož­nost po­slech­nout si ši­ro­kou škálu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, ne­u­nik­ne vám před­sta­ve­ní nej­no­věj­ších tech­no­lo­gic­kých tren­dů a mů­že­te zde i sdí­let zku­še­nos­ti s ko­le­gy z růz­ných oborů.

Celý článek...

Tags: Gefos | GNNS | Leica Ge­o­sys­tems | Leica Tour | Prezentace

Leica Tour GEFOS-2414GEFOS, za­stou­pe­ní Leica Ge­o­sys­tems pro ČR, dě­ku­je za pří­zeň a zájem všem, kteří se zú­čast­ni­li le­toš­ní hojně na­vští­ve­né Leica Tour. Pokud jste se zú­čast­nit ne­stih­li a za­jí­má­te se o in­for­ma­ce z této akce, tak se k vám do­stá­va­jí touto ces­tou. Níže na­lez­ne­te od­ka­zy ke sta­že­ní pre­zen­ta­cí, zhléd­nu­tí videa na You­Tue a ak­tu­a­li­za­ci akce na nákup GNSS ro­ve­ru s IMU sklo­no­mě­rem GS18 T.

Celý článek...

Tags: Geneq Inc | GIS | GNSS | Hardware | Ino­va­ce | SXblue GLOBE | Ur­čo­vá­ní po­lo­hy

SXblue Globe-2414Geneq Inc před­sta­vu­je SXblue GLOBE, vr­chol ino­va­ce v ob­las­ti tech­no­lo­gie ur­čo­vá­ní po­lo­hy po­mo­cí GNSS a GIS. SXblue GLOBE je na­vr­žen tak, aby vy­ni­kal i v těch nej­ná­roč­něj­ších pol­ních pod­mín­kách, a na­sta­vu­je tak nový stan­dard vý­ko­nu, efek­ti­vi­ty a spo­leh­li­vos­ti. SXblue GLOBE s pů­so­bi­vou řadou funk­cí je dů­ka­zem od­hod­lá­ní Geneq Inc po­sou­vat hra­ni­ce tech­no­lo­gic­ké­ho po­kro­ku.

Celý článek...

Tags: 3D Mapping Challenge | ČVUT | Drony | FEL | Hasiči | MRS

FEL CVUT DronMRS-2413Vý­vo­já­ři dronů z FEL ČVUT budou ve fi­ná­le sou­tě­žit o mi­li­on do­la­rů. Ce­no­vě do­stup­ný au­to­nom­ně ří­ze­ný vzduš­ný robot s přes­ným ur­čo­vá­ním po­lo­hy a vy­so­ce kva­lit­ním 3D di­gi­tál­ním ma­po­vá­ním pro pr­vosle­do­vé jed­not­ky hasi­čů za­sa­hu­jí­cí v ne­pře­hled­ných in­te­ri­é­rech budov. Tak má vy­pa­dat ví­těz­ný dron, který vzejde ze sou­tě­že 3D Map­ping Chal­len­ge/UAS 5.0.

Celý článek...

Tags: 10. ročník | GIS | Konference | Mapy | Pozvánka | TopGis

Mapy pro kazdeho KOUTY 09 2023-2413Mi­chal Sou­ček a Dra­ho­mí­ra Zed­níč­ko­vá při­pra­vu­jí již 10. roč­ník kon­fe­ren­ce Mapy jsou pro kaž­dé­ho a k zvou zá­jem­ce k účas­ti. Udá­lost se bude konat 24. a 25. září 2024 opět na Vy­so­či­ně, ten­to­krát v Ho­te­lu Skal­ský Dvůr www.skal­sky­dvur.cz. Ne­zá­le­ží na tom, jest­li jste v oboru no­váč­kem nebo zku­še­ným ex­per­tem, pro­gram je na­vr­žen tak, aby na­bí­dl pro kaž­dé­ho něco.

Celý článek...

Tags: ČÚZK | Letecké snímky | Mapy.cz | TopGis

mapy-nove-ortofoto-hrad-helfstyn-2412Mapy.​cz roz­ši­řu­jí do­da­va­te­le le­tec­kých sním­ků. Vedle stá­va­jí­cí­ho po­sky­to­va­te­le fotek To­p­Gis zís­ká­va­jí nově Mapy.​cz pod­kla­dy také od Čes­ké­ho úřadu ze­měmě­řič­ské­ho a ka­ta­strál­ní­ho (ČÚZK). Uži­va­te­lé tak budou mít k dis­po­zi­ci ak­tu­ál­něj­ší or­to­fo­to. Spo­je­ním open­sour­ce zdro­je a sním­ků z Top­gi­su je možné pro­vá­dět ak­tu­a­li­za­ce mno­hem čas­tě­ji, než tomu bylo do­teď.

Celý článek...

Tags: ČÚZK | GIS | Informační systémy | Ness | Podpora | Rozvoj | RÚIAN | Státní správa

Ilustracni priroda-2409Český úřad ze­měmě­řic­ký a ka­ta­strál­ní (ČÚZK) si pro roz­voj a pod­po­ru tří in­for­mač­ních sys­té­mů do roku 2027 vy­bral Ness Czech. Jedná se o in­for­mač­ní sys­tém RÚIAN (Re­gis­tr územ­ní iden­ti­fi­ka­ce, adres a ne­mo­vi­tos­tí), ISÚI (In­for­mač­ní sys­tém územ­ní iden­ti­fi­ka­ce) a VDP (Ve­řej­ný dál­ko­vý pří­stup). RÚIAN je jed­ním ze čtyř zá­klad­ních re­gis­trů ve­řej­né sprá­vy.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Gefos | GeoCloud | GIS | GNSS | Leica Tour | SmartNet

Gefos Leica Tour 2024-2404Gefos zve na le­toš­ní tra­dič­ní Leica Tour, kde se bude ho­vo­řit o dal­ším vý­vo­ji ge­o­de­tic­ké­ho sys­té­mu Leica Cap­ti­va­te, zejmé­na o aspek­tech vy­u­ži­tí iner­ci­ál­ní­ho sklo­no­mě­ru jak pro GNSS rover, tak pro vý­tyč­ku s hra­no­lem, o clou­do­vé služ­bě Ge­oCloud pro sdí­le­ní a pře­nos dat, o služ­bách re­fe­renč­ní sítě Smart­Net a o po­u­ži­tí mo­du­lů pro in­fra­stru­k­tu­ru pro práci s pro­jek­ty sil­nic, že­lez­nic a tu­ne­lů v te­ré­nu.

Celý článek...

Tags: Android Auto | Apple CarPlay | GPS | Navigace | Sygic | Truck & Caravan

Sygic GPS-Truck-and-Caravan AndroidAuto-2403Sygic vy­sly­šel hlasy pro­fe­si­o­nál­ních ři­di­čů ka­mi­o­nů a ka­ra­va­no­vých no­má­dů, kteří po­u­ží­va­jí na­vi­ga­ci Sygic GPS Truck & Ca­ra­van Na­vi­gati­on a při­šel s jed­nou z nej­žá­da­něj­ších funk­cí, která zvy­šu­je kom­fort a bez­peč­nost po­u­ží­vá­ní na­vi­gač­ní apli­ka­ce v nadroz­měr­ných vo­zi­dlech – po spuš­tě­ní pod­po­ry Apple Car­Play před dvěma mě­sí­ci teď spus­tí i pod­po­ru An­dro­id Auto.

Celý článek...

Strana 1 z 28

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>