E LINKX
Google překladač: English Deutsch

Exkluzivní partner sekce

GEPRO

GOPAS - CAD kurzy

Více kurzů

StreamTech.tv

streamtech tv-logo

Tags: Aktualizace | GIS | Letecké snímky | Mapy.cz | Seznam.cz | Střed České republiky | TopGis

01-kurovec-2120Česká ma­po­vá apli­ka­ce Mapy.​cz spo­leč­nos­ti Se­znam.cz uži­va­te­lům už v prů­bě­hu květ­na zob­ra­zí ak­tu­ál­ní le­tec­ké sním­ky území krajů Krá­lo­vé­hra­dec­ké­ho, Par­du­bic­ké­ho, Ji­ho­čes­ké­ho a Vy­so­či­ny. Or­to­fo­to jako již tra­dič­ně na­sní­ma­la spe­ci­a­li­zo­va­ná spo­leč­nost To­p­Gis. Uži­va­te­lé apli­ka­ce Mapy.​cz uvidí v in­ter­ne­to­vém pro­hlí­že­či na webu i v mo­bil­ní apli­ka­ci kva­lit­ní fo­to­gra­fie v roz­li­še­ní 12,5 cm.

Celý článek...

Tags: An­dro­id | Apli­ka­ce | GIS | GPS | Mo­der­ni­zace | Na­vi­gace | Sygi

SDK app navigation-2118Po mě­sí­cích in­ter­ní­ho vý­vo­je Sygic kom­plet­ně zmo­der­ni­zo­val svou nej­ob­lí­be­něj­ší GPS na­vi­gač­ní apli­ka­ci pro ope­rač­ní sys­tém An­dro­id. Ta byla ne­dáv­no spuš­tě­na spo­leč­ně se služ­bou ko­nek­ti­vi­ty An­dro­id Auto. Sygic tak nyní může po­sky­to­vat ino­va­ce rych­le­ji než kdy­ko­liv před­tím.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ESRI | GIS | Konference | Prezentace

Konference GIS Esri v CR-2117Spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha zve na le­toš­ní roč­ník Kon­fe­ren­ce GIS Esri v ČR, která se bude konat 3. a 4. lis­to­pa­du 2021. V tuto chví­li se sice ještě neví, jakou for­mou bude možno toto tra­dič­ní se­tká­ní čes­kých ge­o­in­for­ma­ti­ků při­pra­vit, ale již nyní po­řa­da­te­lé slí­bu­jí, že se účast­ní­ci opět mohou těšit na celou řadu in­spi­ra­tiv­ních řeč­ní­ků, tech­no­lo­gic­kých no­vi­nek a vzá­jem­né­ho sdí­le­ní zku­še­nos­tí na­příč obory.

Celý článek...

Tags: Brno | GIS | GISMB | Magistrát | T-Mapy

Interni aplikace GISMB-2116Jak jsme se do­zvě­dě­li z dub­no­vé­ho news­let­te­ru 2021 spo­leč­nos­ti T-MAPY, v září 2020 to bylo přes­ně 15 let, co začal vzni­kat jeden z nej­lep­ších a nej­po­kro­či­lej­ších ge­o­gra­fic­kých in­for­mač­ních sys­té­mů v České re­pub­li­ce, GIS města Brna (GISMB). Na GISMB pra­cu­je pře­de­vším od­dě­le­ní GIS Od­bo­ru měst­ské in­for­ma­ti­ky Magis­trá­tu města Brna ve spo­lu­prá­ci s T-MAPY.

Celý článek...

Tags: An­dro­id Auto | GPS | Na­vi­gace | Off-line mapy | Sygic

Sygic-2-2115Jedna z nej­o­če­ká­va­něj­ších udá­los­tí pro ři­di­če po­u­ží­va­jí­cí te­le­fo­ny se sys­té­mem An­dro­id je tady. Sygic GPS Na­vi­gati­on je nyní do­stup­ná na An­dro­id Auto jako jedna z prv­ních na­vi­gač­ních apli­ka­cí, která vy­u­ží­vá off-line mapy. Sygic v sou­čas­nos­ti po­u­ží­vá více než 200 mi­li­o­nů uži­va­te­lů po celém světě. Sygic GPS Na­vi­gati­on v An­dro­id Auto při­ná­ší zcela nový zá­ži­tek a úroveň kom­for­tu.

Celý článek...

Unicorn-1-2114Spo­leč­nost Uni­corn úspěš­ně na­sa­di­la do pro­dukč­ní­ho pro­vo­zu nový Ge­o­gra­fic­ký in­for­mač­ní sys­tém (GIS) pro spo­leč­nost Se­ve­ro­čes­ké doly. Nyní kli­ent po­mo­cí GIS spra­vu­je svá data v do­lech Bí­li­na a Tu­ši­mi­ce pro­střed­nic­tvím soft­wa­ru Ar­c­GIS a nad­stav­by Dul­map. Před­cho­zí ře­še­ní Uni­cor­nu bylo pro­vo­zo­va­né v Se­ve­ro­čes­kých do­lech od roku 2016. Nový sys­tém ho funkč­ně a plně na­hra­zu­je, a to díky po­u­ži­tí no­vých pro­duk­tů tech­no­lo­gie Esri, jako je Ar­c­GIS Pro a Web Ap­pBu­il­der.

Celý článek...

Tags: Arcdata Praha | ArcGIS Pro | GIS | Mapy | Správa dat | Webináře

Webinare-ArcGIS Pro-2113Na le­toš­ní jaro při­pra­vi­la spo­leč­nost Ar­c­da­ta Praha sérii šesti webo­vých se­mi­ná­řů, ve kte­rých se spo­leč­ně s při­hlá­še­ný­mi účast­ní­ky po­dí­vá na mož­nos­ti vy­u­ži­tí Ar­c­GIS Pro – a to od úpl­ných za­čát­ků až po po­kro­či­lej­ší úlohy. Náplň jed­not­li­vých se­mi­ná­řů na­lez­ne­te na sa­mo­stat­né strán­ce, odkud se na ně mů­že­te také rov­nou i při­hlá­sit.

Celý článek...

Tags: Hardware | Lesnictví | Panasonic | Toughbook

Toughbook lesnictvi-2113V Ba­vor­sku se při­bliž­ně 3000 za­měst­nan­ců Ba­vor­ských stát­ních lesů (Ba­ye­rische Sta­a­ts­for­s­ten) za­bý­vá sprá­vou za­les­ně­né­ho území o roz­lo­ze více než 800 tisíc hek­ta­rů. V tak velké ob­las­ti se ne­o­be­jdou bez znač­né lo­gis­tic­ké pod­po­ry. Les­ní­kům a dal­ším za­měst­nan­cům při práci v te­ré­nu po­má­ha­jí ro­bust­ní table­ty Pa­na­so­nic Tou­ghbook.

Celý článek...

Tags: 3D skenery | Gefos | Gerodetické přístroje | GNSS | Leica Tour

Leica Tour 2021 online-2113Letos ne­by­lo ze zná­mých dů­vo­dů možné usku­teč­nit tra­dič­ní osob­ní se­tká­vá­ní uži­va­te­lů ge­o­de­tic­kých pří­stro­jů, 3D la­se­ro­vých ske­ne­rů a soft­wa­ru během akce Leica Tour 2021, po­řá­da­né spo­leč­nos­tí Gefos, ob­chod­ním za­stou­pe­ním Leica Ge­o­sys­tems pro ČR. Proto její re­a­li­zač­ní tým při­pra­vil vy­stou­pe­ní, která ve dvou ter­mí­nech od­vy­sí­lal on-line. Pro ty, kteří ne­stih­li ani jeden z ter­mí­nů a rádi by se také něco do­vě­dě­li, jsou při­pra­ve­ny sestří­ha­né video­zá­zna­my a sou­hrn ce­no­vých akcí.

Celý článek...

Tags: Aplikace | C3S | Copernicus | Data | ECSPP | Klima

Copernicus C3S-2112Bez­plat­ná apli­ka­ce od ev­rop­ské služ­by C3S (Co­per­nicus Cli­ma­te Chan­ge Ser­vi­ce) je jed­ním z mnoha pří­kla­dů toho, jak mohou vý­vo­já­ři apli­ka­cí kre­a­tiv­ně a ino­va­tiv­ně vy­u­ží­vat bez­plat­ný pří­stup ke kli­ma­tic­kým datům služ­by C3S pro­střed­nic­tvím on­li­ne knihov­ny Cli­ma­te Data Store. Služ­ba C3S vy­vi­nu­la apli­ka­ci, která umož­ní ko­mu­ko­li zjis­tit, jaká je sou­čas­ná míra glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní.

Celý článek...

Tags: Doprava | GIS | GPS | Informace | Live HD Traffic | Rozšíření

HD traffic 2021 CZ-2110On-line funk­ce Live HD Traf­fic pro­po­ju­je Na­vi­ga­tor s on-line svě­tem a po­sky­tu­je ři­di­čům pře­hled o ak­tu­ál­ním dění na je­jich trase a v okolí. Služ­bu Live HD Traf­fic (ak­tu­ál­ní do­prav­ní in­for­ma­ce) mohou uži­va­te­lé Ma­p­Fac­tor Na­vi­ga­to­ru pro An­dro­id vy­u­ží­vat již od dubna 2017, u iOS verze od lis­to­pa­du 2019. Nyní při­chá­zí vý­raz­né roz­ší­ře­ní počtu zemí, které jsou do­prav­ní­mi in­for­ma­ce­mi po­kry­ty.

Celý článek...

Tags: GIS | Počasí | Radar | Webkamery | WetterOnline

Webkamery v aplikaci Pocasi  Radar-2109Přes­to­že se v apli­ka­ci Po­ča­sí & Radar na­chá­zí ak­tu­ál­ní před­po­věď po­ča­sí ve zvo­le­né lo­ka­li­tě ve více gra­fic­kých po­do­bách, vidět živě, jaké je po­ča­sí na daném místě, je mno­hem pří­jem­něj­ší. Proto při­chá­zí­me s novou funk­cí – přímo v apli­ka­ci na­lez­ne­te web­ka­me­ry, které vám pro­zra­dí více o po­ča­sí na vy­bra­ném místě.

Celý článek...

Tags: 2021 | Android Auto | CarPlay | GIS | GPS | MapFactor | Mapy | Navigace | Navigator | Plány

MapFactor PR 2020-21 CS-2108Má­lo­kdo bude hod­no­tit rok 2020 po­zi­tiv­ně. I pro Ma­p­Fac­tor nebyl vůbec snad­ný. Ome­ze­ní po­hy­bu a do­pra­vy do­padlo ne­ga­tiv­ně i na obor na­vi­ga­cí a sle­do­vá­ní vo­zi­del. O to usi­lov­ně­ji v Ma­p­Fac­to­ru pra­co­va­li a po­da­ři­lo se jim po­su­nout své apli­ka­ce vpřed a do­kon­ce při­jít s mno­hý­mi no­vin­ka­mi.

Celý článek...

Strana 1 z 21

<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>